1062/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av 23 a § i förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 23 a §, sådan den lyder i förordning 407/2013, som följer:

23 a §
Undantag från fordonskombinationers massa vid transport av farliga ämnen

1. Den största tillåtna massan för en fordonskombination med minst sju axlar är med avvikelse från 23 § 1 mom. c-punkten och 3 mom. 60 ton, om lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) tillämpas på transporten. Om fordonskombinationen har minst åtta axlar och fordonskombinationens dragbil minst fyra axlar är den största tillåtna massan för fordonskombinationen dock 68 ton.

2. I en sådan fordonskombination med högst åtta axlar vars massa överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda massa belasta sådana axlar som är försedda med parhjul. Kravet ska dock inte gälla tanktransporter av farliga ämnen, om mängden av det farliga ämne som transporteras överstiger 5 ton.

3. Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska inte tillämpas på transport av förpackade varor, om mängden av det farliga ämne som transporteras inte överskrider de gränsvärden som föreskrivits eller bestämts med stöd av den i 1 mom. nämnda lagen och som gäller befrielser med avseende på transporterad mängd per transportenhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 19 december 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringssekreterare
Tiina Ranne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.