1059/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013 

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (1146/2008) förordningens rubrik, 1 §, 2 § 1 mom., 4 § 2 mom., 5 och 7 §, 8 § 1 mom., 9 och 10 §,

av dem 5 § sådan den lyder i förordning 504/2011 samt 1, 9 och 10 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 504/2011, som följer:

Statsrådets förordning

om Innovationsfinansieringsverket Tekes

1 §
Uppgifter

För fullgörande av de uppgifter som föreskrivs i 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes (717/2008) ska Tekes

1) finansiera innovativa forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som genomförs av företag och andra sammanslutningar,

2) finansiera forskningsprojekt som genomförs av universitet, yrkeshögskolor och andra organisationer (offentliga forskningsorganisationer) som bedriver forskningsverksamhet,

3) finansiera innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt inom arbetslivet,

4) planera, genomföra och styra forsknings- och utvecklingsprogram,

5) främja i synnerhet små och medelstora företags förmåga att utveckla och kommersiellt utnyttja ny teknologi och innovationer samt uppkomsten av nya innovativa företag och ny innovativ affärsverksamhet,

6) främja samarbetet mellan företagen samt samarbetet mellan dem och offentliga sammanslutningar och offentliga forskningsorganisationer,

7) främja internationaliseringen av företags och offentliga forskningsorganisationers forsknings- och innovationsverksamhet samt genom sin verksamhet bidra till att göra Finland mer attraktivt som placeringsort för multinationell forskning, produktutveckling och innovativ affärsverksamhet,

8) styra och övervaka närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet när de sköter uppgifter som hör till Tekes verksamhetsområde,

9) bistå arbets- och näringsministeriet vid skötseln av administrationen av rymdärenden och fullgöra de uppgifter som ankommer på det sekretariat som avses i 4 § i förordningen om delegationen för rymdärenden (288/1992),

10) bistå arbets- och näringsministeriet vid skötseln av ärenden som gäller Europeiska unionens forskningsverksamhet samt teknologisk utvecklings- och innovationsverksamhet,

11) sköta de uppgifter som åligger Finlands sekretariat för Europeiska unionens forsknings- och utvecklingsverksamhet,

12) sköta informationen om teknologi- och innovationsverksamhet,

13) sköta andra internationella uppgifter som arbets- och näringsministeriet bestämmer,

14) främja kapitalplaceringsmarknadens utveckling genom att administrera ett av staten helägt aktiebolag som bildats för denna uppgift och svara för ägarstyrningen av bolaget.

2 §
Organisation och personal

Förutom generaldirektören finns vid Tekes andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.


4 §
Tillsättande av delegationen för Tekes och delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att följa Tekes verksamhet samt upprätthålla och främja samarbetet mellan Tekes och industrin, forskningsinstituten samt högskolorna.

5 §
Direktionens beslutanderätt

Direktionen beslutar om

1) Tekes budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt om godkännande av bokslutet och verksamhetsberättelsen,

2) beviljande av medel för företags och sammanslutningars forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt projekt inom offentlig forskning, om Tekes finansieringsandel av projektet i fråga överstiger 3 000 000 euro,

3) anvisningar om placeringspolitiken och andra principiella frågor till det av Tekes administrerade statsbolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet,

4) Tekes-program och principer för beviljande av finansiering, verksamhetslinjer som anknyter till finansieringen samt om andra sådana för Tekes betydelsefulla ärenden som generaldirektören eller direktionens ordförande vill att direktionen ska behandla.

Direktionen kan besluta om att bevilja medel också för ett sådant i 1 mom. 4 punkten avsett projekt i vilket Tekes finansieringsandel inte överstiger 3 000 000 euro.

Dessutom utser direktionen de styrelsemedlemmar som representerar statens aktiestock i styrelsen för de aktiebolag som administreras av Tekes.

7 §
Generaldirektörens beslutanderätt och delegering av den

Generaldirektören beslutar om annan finansiering än sådan som avses i 5 § om inte beslutanderätten genom arbetsordningen eller separata föreskrifter har delegerats till någon annan tjänsteman vid Tekes. Detsamma gäller också annat beslutsfattande vid Tekes, om det inte genom arbetsordningen eller en separat föreskrift har delegerats till någon annan  som hör till Tekes personal.

Närmare bestämmelser om Tekes interna arbetsfördelning och ordnandet av förvaltningen  meddelas genom arbetsordningen.

Arbetsordningen för var och en av Tekes övriga verksamhetsenheter fastställs av direktören för enheten.

8 §
Behörighetsvillkor

Allmänt behörighetsvillkor för Tekes tjänster och befattningar är sådan skicklighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av tjänsten eller befattningen förutsätter. Dessutom krävs av generaldirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med uppgifterna i tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.


9 §
Tillsättande av tjänster och befattningar

Ledande tjänstemän som är direkt underställda generaldirektören utnämns av Tekes direktion.

Övriga tjänstemän vid Tekes utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

10 §
Förordnande av ställföreträdare

Direktionen beslutar om vilka tjänstemän vid Tekes som är ställföreträdare för generaldirektören.

I fråga om ställföreträdarna för övriga tjänstemän och för anställda i arbetsavtalsförhållande bestäms i arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 19 december 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Överinspektör
Päivi Marttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.