1042/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om statens pensioner (1295/2006) 133 och 134 § samt

ändras 132 § och 136 § 2 mom., sådana de lyder, 132 § i lag 468/2010 och 136 § 2 mom. i lag 553/2012, som följer:

132 §
Finansiering av pensionsskyddet

Pensionsskyddet enligt denna lag finansieras med medel ur statsbudgeten. Bestämmelser om överföring av de medel till den kommunala pensionsanstalten som behövs för betalningen av pensioner finns i 137 b § 1 mom. i lagen om kommunala pensioner (549/2003).

136 §
Arbetstagarens pensionsavgift

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen på den lön som betalas ut (arbetsinkomst) arbetstagarnas pensionsavgift på det sätt som föreskrivs i 152 § i lagen om pension för arbetstagare och med stöd av den genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Hänvisningar i andra lagar och med stöd av dem utfärdade författningar till 133 §, som upphävs genom denna lag, anses hänvisa till 5 § i lagen om statens pensionsfond och hänvisningar till 134 §, som upphävs genom denna lag, anses hänvisa till 6 § i lagen om statens pensionsfond. Hänvisningar i andra lagar och med stöd av dem utfärdade författningar till 136 § 2 mom. andra meningen, som ändras genom denna lag, anses hänvisa till 5 § 3 mom. i lagen om statens pensionsfond.

RP 172/2013
ShUB 19/2013
RSv 145/2013

Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.