1040/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

upphävs i undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar (568/2005) 1 och 5—10 § samt bilaga I—VI till förordningen,

av dem 7 § sådan den lyder i förordning 1472/2011, bilaga I och III sådana de lyder i förordning 495/2009 och bilaga VI sådan den lyder i förordning 1164/2009,

ändras förordningens rubrik samt 2 och 3 §, samt

fogas till förordningen en ny bilaga som följer:

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

om precisering av universitetens utbildningsansvar och om specialiseringsutbildningar

2 §
Precisering av utbildningsansvaret

I bilagan till denna förordning finns bestämmelser om de områden, inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen inom det humanistiska, det pedagogiska, det naturvetenskapliga, det samhällsvetenskapliga och det tekniska utbildningsområdet samt bestämmelser om fördelningen av utbildningsansvaret för lärarutbildningen inom det pedagogiska utbildningsområdet.

3 §
Ordnande av studier i undervisningsämnena i den grundläggande utbildningen och i gymnasieutbildningen

Ett universitet ska i de läroämnen som fastställs i timfördelningen för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen ordna studier i undervisningsämnena inom de utbildningsområden och områden, där universitetet har utbildningsansvar enligt statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) eller enligt bilagan till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 20 december 2013

Undervisningsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Laura Hansén

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER DE OMRÅDEN INOM VILKA UNIVERSITETEN ORDNAR UTBILDNING SOM LEDER TILL LÄGRE OCH HÖGRE HÖGSKOLEEXAMEN PÅ DET HUMANISTISKA, DET PEDAGOGISKA, DET NATURVETENSKAPLIGA, DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA OCH DET TEKNISKA UTBILDNINGSOMRÅDET SAMT ÖVER FÖRDELNINGEN AV UTBILDNINGSANSVARET FÖR LÄRARUTBILDNINGEN MELLAN UNIVERSITETEN

Förkortningar av universitetens namn:

AU                       Aalto-universitetet
HU                       Helsingfors universitet
HU (SSKH)         Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
JU                        Jyväskylä universitet
LU                        Lapplands universitet
TTU                     Tammerfors tekniska universitet
TU                        Tammerfors universitet
UU                       Uleåborgs universitet
VTU                     Villmanstrands tekniska universitet
VU                       Vasa universitet
ÅA                       Åbo Akademi
ÅU                       Åbo universitet
ÖFU                     Östra Finlands universitet
HUMANISTISKA UTBILDNINGSOMRÅDET

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det humanistiska utbildningsområdet

Filosofi                                                 HU, TU, ÅA
Litteratur                                             HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Historia HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Musikpedagogik                            JU
Religionsvetenskap                           HU, ÅU, ÅA
Finska och därmed besläktade språk HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, VU, ÅA
Nordiska språk                            HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, VU, ÅA
Engelska                                        HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, VU, ÅA
Tyska                                          HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, VU, ÅA
Franska och övriga romanska språk   HU, JU, TU, ÅU, ÅA
Spanska                                           HU, ÅU
Italienska                                          HU, ÅU
Slaviska språk                                 HU, ÖFU, JU, TU, ÅU, ÅA
Baltiska språk                                  HU
Klassiska språk                                 HU, JU, ÅU
Utomeuropeiska språk                     HU
Romani HU
Samiska                                         UU
Teckenspråk                                JU
Logopedi                                     HU, UU, TU, ÅU, ÅA
PEDAGOGISKA UTBILDNINGSOMRÅDET OCH LÄRARUTBILDNINGEN

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det pedagogiska utbildningsområdet

Pedagogik                                        HU, ÖFU, JU, LU, UU, TU, ÅU, ÅA
Specialpedagogik                            HU, ÖFU, JU, UU, ÅU, ÅA
Hushållsvetenskap                           HU, ÖFU, ÅA
Slöjdvetenskap                               HU, ÖFU, ÅU, ÅA
Musikpedagogik                            UU

Förteckning över fördelningen av utbildningsansvaret för lärarutbildningen på det pedagogiska utbildningsområdet

Barnträdgårdslärarutbildning            HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Klasslärarutbildning                        HU, ÖFU, JU, LU, UU, TU, ÅU, ÅA
Utbildning för ämneslärare i huslig ekonomi                               HU, ÖFU, ÅA
Utbildning för ämneslärare i handarbete                                 HU, ÖFU, ÅU, ÅA
Utbildning för ämneslärare i musik    UU
Speciallärarutbildning                     HU, ÖFU, JU, UU, ÅU, ÅA
Studiehandledarutbildning              ÖFU, JU, ÅA
Pedagogiska studier för lärare        HU, ÖFU, JU, LU, UU, TU, ÅU, ÅA
Svenskspråkig yrkespedagogisk lärarutbildning                     ÅA
NATURVETENSKAPLIGA UTBILDNINGSOMRÅDET

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det naturvetenskapliga utbildningsområdet

Biovetenskap                             HU, ÖFU, JU, UU, TU*, ÅU, ÅA
Kemi och fysikalisk vetenskap   HU, ÖFU, JU, UU, ÅU, ÅA
Geovetenskap                  HU, ÖFU, UU, ÅU, ÅA
Matematik och statistik        HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA
Datavetenskap               HU, ÖFU, JU, UU, TU, ÅU, ÅA

* Tammerfors universitet har dock inte i 3 § avsett ansvar att ordna utbildning i biovetenskap.

TEKNISKA UTBILDNINGSOMRÅDET

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det tekniska utbildningsområdet

Arkitektur                         AU, UU, TTU
Bioteknik                       AU, TTU, ÅU
Energiteknik                   AU, VTU, TTU, VU
Kemi- och processteknik    AU, VTU, TTU, UU, ÅA
Maskinteknik                   AU, VTU, UU, TTU
Landskapsarkitektur            AU
Materialteknik                   AU, TTU
Byggnads- och samhällsteknik        AU, TTU
Elektro- och automationsteknik      AU, VTU, UU, TTU, VU
Teknisk-naturvetenskapliga området   AU, VTU, TTU*
Data- och kommunikationsteknik      AU, VTU, UU, TTU, ÅU, VU, ÅA
Produktionsekonomi              AU, VTU, UU, TTU
Miljöteknik                 AU, VTU, UU, TTU

* Tammerfors tekniska universitet har dessutom i 3 § avsett ansvar att ordna utbildning i matematik, fysik och kemi.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA UTBILDNINGSOMRÅDET

Förteckning över de områden inom vilka universiteten ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen på det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet

Filosofi HU, JU, ÅU
Socialt arbete HU, HU (SSKH), ÖFU, JU, LU, TU, ÅU

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.