1020/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2013

Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2014-2015

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgiftsbelagda prestationer som justitieministeriet, Brottspåföljdsmyndigheten, Riksåklagarämbetet, Riksfogdeämbetet, Konkursombudsmannens byrå, Rättspolitiska forskningsinstitutet, Rättsregistercentralen, Centralen för undersökning av olyckor, justitieförvaltningens datateknikcentral,  Dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, de statliga valmyndigheterna och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral tillhandahåller.

Denna förordning gäller även publikationer och experttjänster av andra myndigheter inom justitieministeriets förvaltningsområde än de myndigheter som nämns i 1 mom. samt lokalhyror som tas ut av dem.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som myndigheterna tar ut fasta avgifter för enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning är

1) i andra än i 4 § avsedda fall sådana intyg, utdrag eller styrkta kopior som utfärdas på begäran,

2) beslut eller tillstånd som utfärdas på begäran eller ansökan.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som myndigheterna prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är

1) utbildnings-, konsultations- och experttjänster, publikationer, blanketter, undersökningar och meddelanden och utredningar som utförs på beställning eller begäran samt försäljning av eller överlåtelse av nyttjanderätten till framställda metoder, redskap, datasystem och databaser,

2) i andra än i 4 § avsedda fall kopior, utskrifter och sådana kopior av handlingar som översänds som telefax,

3) uppgifter som avses i 26 § i personuppgiftslagen (523/1999) och i 6 § 4 mom. i straffregisterlagen (770/1993), om det har förflutit mindre än ett år sedan rätten till insyn senast utnyttjades,

4) uppgifter ur valdatasystemet för andra ändamål än förrättning av val,

5) förteckningar som hänför sig till ett tjänsteförhållande,

6) data ur justitieförvaltningens riksomfattande datasystem som lämnas ut genom teknisk anslutning eller på något annat elektroniskt sätt,

7) inkvarteringstjänster som Brottspåföljdsområdets utbildningscentral säljer,

8) fjärrlånetjänster som biblioteket i anslutning till Brottspåföljdsområdets utbildningscentral tillhandahåller,

9) uthyrning av lokaler,

10) måltider för personalen vid Brottspåföljdsmyndigheten och för besökare på anstalter som hör till Brottspåföljdsmyndigheten samt inkvarteringstjänster för dessa besökare.

I 1 mom. 10 punkten avsedda prestationer är inte avgiftsbelagda för besökare som är anhöriga eller andra närstående till en fånge, om deras besök på anstalten anknyter till genomförandet av en individuell plan i fråga om hur fången utnyttjar sin strafftid.

4 §
Prestationer enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

De avgifter som en myndighet tar ut för att ta fram en uppgift enligt 34 § 2 mom. och för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fastställs av myndigheten i fråga med iakttagande av bestämmelserna i nämnda paragraf.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till och med den 31 december 2015.

  Helsingfors den 18 december 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare
Ulla Westermarck

Bilaga

Avgiftstabell

Prestation Avgift
  1.    Uppgifter som lämnas ut med stöd av 4 a och 5 § i straffregisterlagen  
- som ett utdrag   12,00 euro/utdrag
- som en förteckning 0,90 euro/person
  2.    Uppgifter som lämnas ut med stöd av 6 § 1 mom. i straffregisterlagen 12,00 euro/utdrag
  3.    Uppgifter som lämnas ut med stöd av 6 § 2 mom. i straffregisterlagen 15,00 euro / utdrag
  4.    Uppgifter som lämnas ut med stöd av 50 och 51 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002)  
- som ett utdrag   12,00 euro/utdrag
- som en förteckning 0,90 euro/person
  5.    Annat intyg eller utdrag 22,00 euro
  6.    Styrkt kopia  2,20 euro/sida
  7.    Beslut för ingående av äktenskap som utfärdas på ansökan 58,00 euro
  8.    Datasekretessnämndens beslut 166,00 euro
  9.    Övriga beslut 12,00 euro

Dröjsmålsavgift tas ut enligt 3 § 3 mom. i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.