1010/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 5 mom., 16 § 4 mom. och 82 § 4 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 kap.

Anmälningspliktiga djursjukdomar

1 §
Anmälningspliktiga djursjukdomar

Utöver vad som föreskrivs nedan i detta kapitel är följande djursjukdomar sådana anmälningspliktiga djursjukdomar som avses i 5 § i lagen om djursjukdomar:

1) apkoppor,

2) infektion med Besnoitia besnoiti,

3) BKD på ett restriktionsområde som inrättats med stöd av 35 § i lagen om djursjukdomar,

4) botulism,

5) infektioner med Brucella abortus, B. melitensis, B. ovis och B. suis hos andra djurarter än klövdjur samt övriga Brucella-infektioner,

6) BVD hos andra djurarter än nötkreatur,

7) infektion med Campylobacter fetus ssp. venerealis,

8) CEM (Contagious equine metritis),

9) infektioner med echinococcus, med undantag av rävens dvärgbandmask,

10) enzootisk abort (Chlamydophila abortus),

11) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis-virus) hos svin,

12) hästskabb (Sarcoptes equi),

13) IPN på ett restriktionsområde som inrättats med stöd av 35 § i lagen om djursjukdomar och andra infektioner med IPN-virus,

14) aviär influensa, med undantag av sådan högpatogen och lågpatogen aviär influensa som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013),

15) kaseös lymfadenit (Corynebacterium pseudotuberculosis),

16) Krim-Kongo hemorragisk feber (Crimean-Congo haemorrhagic fever),

17) fårskabb (Psoroptes ovis),

18) leptospiros,

19) äkta kokoppor,

20) infektioner med Mycoplasma agalactiae (smittsam juverinflammation), M. capricolum och M. mycoides var. mycoides,

21) infektioner med Mycoplasma gallisepticum och M. meleagrides hos andra fåglar än fjäderfä,

22) infektioner inom gruppen Mycobacterium complex (bovin tuberkulos) hos andra djurarter än klövdjur samt andra infektioner med mykobakterier, inklusive paratuberkulos,

23) myxomatos,

24) orf,

25) infektion med Parafilaria bovicola,

26) infektioner med paramyxo 1-virus hos fåglar,

27) PED (porcine epidemic diarrhea),

28) piroplasmos hos hästdjur,

29) PRCV (porcine respiratory corona virus),

30) psittakos (Chlamydophila psittaci),

31) pulmonär adenomatos,

32) Q-feber,

33) kräftpest,

34) frasbrand (Clostridium chauvoei),

35) STEC-infektion,

36) salmonellainfektioner med undantag av salmonellainfektioner hos nötkreatur av arten Bos taurus, svin, fåglar av arten Gallus gallus och kalkoner,

37) infektion med Trichomonas foetus,

38) trichinellos,

39) tularemi/harpest, samt

40) West Nile-feber.

2 §
Anmälningspliktiga sjukdomar hos nötkreatur

 Utöver de sjukdomar som anges i 1 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos nötkreatur:

1) infektioner med bakterier som producerar ESBL-enzym, AmpC betalaktamas eller karbapenemas (bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas),

2) infektioner med campylobacter, med undantag av Campylobacter fetus ssp. venerealis-infektion,

3) lungmask,

4) listerios,

5) betesfeber,

6) stora leverflundran (Fasciola hepatica),

7) infektioner med meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA),

8) infektion med Mycoplasma bovis,

9) piroplasmos,

10) ringorm,

11) paravaccinia, samt

12) virusdiarré (Corona).

3 §
Anmälningspliktiga sjukdomar hos svin

Utöver de sjukdomar som anges i 1 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos svin:

1) infektion med Actinobacillus pleuropneumomiae,

2) nyssjuka,

3) infektion med Clostridium perfringens typ C,

4) dysenteri,

5) infektioner med campylobacter,

6) skabb (Sarcoptes scabiae var. suis),

7) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

8) MRSA-infektioner,

9) grishosta,

10) svininfluensa,

11) rödsjuka,

12) toxoplasmos,

13) infektion med Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis, samt

14) ödemsjuka.

4 §
Anmälningspliktiga sjukdomar hos hästdjur

Utöver de sjukdomar som anges i 1 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos hästdjur:

1) infektioner med herpesvirus (EHV-1- och EHV-4-infektioner),

2) hästinfluensa,

3) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas som har lett till symtom hos värddjuret,

4) MRSA-infektioner,

5) kvarka, samt

6) virusarterit.

5 §
Anmälningspliktiga sjukdomar hos får och getter

Utöver de sjukdomar som anges i 1 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos får och getter:

1) Borders sjukdom,

2) enterotoxinemi (Clostridium perfringens typ D),

3) infektioner med campylobacter,

4) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

5) listerios,

6) stora leverflundran (Fasciola hepatica),

7) MRSA-infektioner,

8) klövröta,

9) toxoplasmos, samt

10) infektion med Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis.

6 §
Anmälningspliktiga sjukdomar hos fåglar

Utöver de sjukdomar som anges i 1 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos fåglar:

1) AE (avian encephalomyelitis),

2) Gumborosjuka,

3) IB (avian infectious bronchitis),

4) ILT (avian infectious laryngotracheitis),

5) infektioner med campylobacter,

6) hönskolera,

7) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

8) leukos,

9) Mareks sjukdom,

10) MRSA-infektioner,

11) rödsjuka, samt

12) blåvingesjuka.

7 §
Anmälningspliktiga sjukdomar hos vattenlevande djur

Utöver de sjukdomar som anges i 1 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos vattenlevande djur:

1) infektioner med Gyrodactylus salaris i andra vatten än inom Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattendrag,

2) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

3) MRSA-infektioner,

4) furunkulos hos laxfiskar och andra infektioner med Aeromonas salmonicida, samt

5) infektioner med Yersinia ruckeri.

8 §
Anmälningspliktiga sjukdomar hos bin och humlor

Utöver de sjukdomar som anges i 1 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos bin och humlor:

1) angrepp av trakékvalster (Acarapis woodi),

2) nosematos (Nosema apis och N. ceranae),

3) europeisk yngelröta (Melissococcus pluton), samt

4) angrepp av varroakvalster på ett restriktionsområde som inrättats med stöd av 35 § i lagen om djursjukdomar.

9 §
Anmälningspliktiga sjukdomar hos hundar, katter och frettar

Utöver de sjukdomar som anges i 1 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos hundar, katter eller frettar:

1) rävskabb (Sarcoptes scabiae var. vulpis),

2) kattpest,

3) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas som har lett till symtom hos värddjuret,

4) leishmaniasis,

5) MRSA-infektioner,

6) valpsjuka, samt

7) toxoplasmos.

10 §
Anmälningspliktiga sjukdomar hos pälsdjur

Utöver de sjukdomar som anges i 1 § är följande djursjukdomar anmälningspliktiga om de förekommer hos pälsdjur:

1) rävskabb (Sarcoptes scabiae var. vulpis),

2) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

3) virusenterit hos mink,

4) MRSA-infektioner,

5) valpsjuka, samt

6) plasmacytos.

2 kap.

Tillsynsmyndighetens skyldighet att anmäla djursjukdomar som ska bekämpas, nya, allvarliga djursjukdomar och anmälningspliktiga djursjukdomar

11 §
Anmälan om djursjukdomar som lätt sprider sig, farliga djursjukdomar och nya, allvarliga djursjukdomar

Kommunalveterinären ska utan dröjsmål göra en i 16 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan till regionförvaltningsverket om en djursjukdom som lätt sprider sig, en farlig djursjukdom eller en ny, allvarlig djursjukdom.

Regionförvaltningsverket ska utan dröjsmål delge Livsmedelssäkerhetsverket en i 16 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan om en djursjukdom som lätt sprider sig, en farlig djursjukdom eller en ny, allvarlig djursjukdom, om inte det är fråga om en anmälan om misstanke om djursjukdom som gjorts av någon annan än en veterinär eller ett laboratorium och som kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket konstaterat vara obefogad. Sistnämnda anmälan ska ingå i den sammanställning som varje månad ska sändas Livsmedelssäkerhetsverket.

Kommunalveterinären och regionförvaltningsverket ska försäkra sig om att de uppgifter de anmält kommit fram.

12 §
Anmälan om djursjukdomar som ska övervakas

Kommunalveterinären ska senast följande vardag göra en i 16 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan till regionförvaltningsverket om en djursjukdom som ska övervakas.

Regionförvaltningsverket ska senast följande vardag delge Livsmedelssäkerhetsverket en i 16 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan om en djursjukdom som ska övervakas, om inte det är fråga om en anmälan om misstanke om djursjukdom som gjorts av någon annan än en veterinär eller ett laboratorium och som kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket konstaterat vara obefogad. Sistnämnda anmälan ska ingå i den sammanställning som varje månad ska sändas Livsmedelssäkerhetsverket.

13 §
Anmälan om andra djursjukdomar

Kommunalveterinären ska senast följande vardag göra en i 16 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan till regionförvaltningsverket om djursjukdomar som nämns i 1 § i denna förordning. Kommunalveterinären ska ta med uppgifterna om de djursjukdomar som nämns i 2—10 § i det sammandrag som varje månad ska sändas regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket ska senast följande vardag delge Livsmedelssäkerhetsverket en i 16 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan om djursjukdomar som nämns i 1 § i denna förordning. Uppgifterna om de djursjukdomar som nämns i 2—10 § ska tas med i den sammanställning som varje månad ska sändas Livsmedelssäkerhetsverket.

14 §
Sammandrag och sammanställningar som ska sändas varje månad

Kommunalveterinären ska senast den 15 följande månad sända regionförvaltningsverket ett sammandrag av samtliga fall av djursjukdomar som ska bekämpas, anmälningspliktiga djursjukdomar och nya, allvarliga djursjukdomar som under kalendermånaden har konstaterats inom hans eller hennes tjänsteområde.

Regionförvaltningsverket ska senast före utgången av följande månad sända Livsmedelssäkerhetsverket en sammanställning av alla sammandrag som regionförvaltningsverket tagit emot och som gäller en viss kalendermånad.

15 §
Anmälan till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid hälsovårdscentralen

En i 16 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar avsedd anmälan till den läkare vid en hälsovårdscentral som ansvarar för smittsamma sjukdomar ska göras senast följande vardag. Anmälan ska göras om följande djursjukdomar som konstaterats inom hälsovårdscentralens område:

1) apkoppor,

2) botulism,

3) Brucella-infektioner,

4) rävens dvärgbandmask hos alla djur,

5) alla infektioner med echinococcus hos hundar,

6) hos primater förekommande filovirusinfektioner som är farliga för människor,

7) Krim-Kongo hemorragisk feber,

8) infektioner inom gruppen Mycobacterium complex (bovin tuberkulos),

9) äkta kokoppor,

10) leptospiros, djur som aktivt utsöndrar bakterien,

11) högpatogen och lågpatogen aviär influensa,

12) orf,

13) mjältbrand,

14) psittakos,

15) Q-feber, djur som aktivt utsöndrar bakterien,

16) rabies,

17) salmonellainfektioner hos nötkreatur, svin, fjäderfä, hästar, får och getter,

18) STEC-infektioner,

19) trichinellos hos svin,

20) tularemi/harpest, samt

21) West Nile-feber.

3 kap.

Skyldighet för laboratorier som undersöker djursjukdomar att sända mikrobstammar och lämna undersökningsuppgifter

16 §
Sändande av mikrobstammar

Ett i lagen om djursjukdomar avsett godkänt laboratorium och ett laboratorium som undersöker anmälningspliktiga djursjukdomar ska till det nationella referenslaboratoriet för fortsatta analyser eller förvaring sända stammar av sådana mikrober som har isolerats i laboratoriet och som orsakar följande djursjukdomar, eller prover där en sådan mikrob har påvisats:

1) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

2) MRSA-infektioner,

3) salmonellainfektioner, samt

4) STEC-infektioner.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte sändande av salmonellastammar som har isolerats i samband med den obligatoriska hälsoövervakning som avses i 8 § i lagen om djursjukdomar.

17 §
Lämnande av undersökningsuppgifter

Ett i lagen om djursjukdomar avsett godkänt laboratorium och ett laboratorium som undersöker anmälningspliktiga djursjukdomar ska regelbundet lämna Livsmedelssäkerhetsverket uppgifter om antalet prover som analyserats med avseende på alla djursjukdomar som ska bekämpas och samtliga anmälningspliktiga djursjukdomar, analysmetoderna samt resultaten av analyserna enligt djurgrupp. 

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte lämnande av uppgifter om de analyser som har utförts i samband med den obligatoriska hälsoövervakning som avses i 8 § i lagen om djursjukdomar.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/1995).

Helsingfors den 12 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.