1005/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om frivillig hälsoövervakning av djur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 4 mom. och 10 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 §
Tillämpningsområde

I statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur (838/2013, nedan hälsoövervakningsförordningen), föreskrivs om djursjukdomar i fråga om vilka det är möjligt att förbinda sig att genomföra frivillig hälsoövervakning, om förpliktelser i samband med hälsoövervakningen och om hälsoklassificering av djurhållningsplatser.

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om de hälsokontroller och provtagningar som ingår i hälsoövervakningen samt om journalföringen av prover. Genom förordningen utfärdas dessutom närmare bestämmelser om de anmälningar som gäller förbindelse till hälsoövervakning och upphörande med övervakning.

2 §
Hälsokontroller och provtagningar som ingår i BKD-övervakning

I samband med en hälsokontroll som ingår i hälsoövervakning som genomförs för att övervaka BKD ska prover för analys med avseende på BKD tas på de fiskar på djurhållningsplatsen som tillhör en art som är mottaglig för sjukdomen. I samband med kontrollen kan man dock komma överens om att den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen ser till att proverna tas och sänds vid en annan tidpunkt, om detta är ändamålsenligare med tanke på övervakningen av sjukdomen. Prover tas inte om djurhållningsplatsen är en damm med naturligt foder.

I samband med hälsokontrollen ska det också utredas om de förpliktelser som anges i 10—12 § i hälsoövervakningsförordningen har iakttagits på djurhållningsplatsen.

3 §
Hälsokontroller och provtagningar som ingår i maedi-visna-övervakning

I samband med en hälsokontroll som ingår i hälsoövervakning som genomförs för att övervaka maedi-visna och CAE ska blodprov för analys med avseende på maedi-visna och CAE tas på de får och getter på djurhållningsplatsen som är äldre än 12 månader.

I samband med hälsokontrollen ska det också utredas om de förpliktelser som anges i 14 och 15 § i hälsoövervakningsförordningen har iakttagits på djurhållningsplatsen.

4 §
Hälsokontroller och provtagningar som ingår i övervakning av tuberkulos hos hjortdjur

I samband med en hälsokontroll som ingår i hälsoövervakning som genomförs för att övervaka tuberkulos hos hjortdjur ska de hjortdjur som ska inspekteras enligt 19 § 1 och 2 mom. i hälsoövervakningsförordningen undersökas med intradermalt tuberkulintest.

I samband med hälsokontrollen ska det också utredas om de förpliktelser som anges i 19 och 20 § i hälsoövervakningsförordningen har iakttagits på djurhållningsplatsen.

5 §
Anmälningar och journalföring

En aktör som vill förbinda sig till frivillig hälsoövervakning ska anmäla detta till regionförvaltningsverket. Om hälsoövervakningen upphör på djurhållningsplatsen ska aktören också anmäla detta till regionförvaltningsverket.

Aktören ska föra journal över hälsokontroller och provtagningar som utförts på djurhållningsplatsen samt över analysresultaten av proverna. Journalföringen ska bevaras åtminstone tills aktören upphör med övervakningen eller utesluts från övervakningen, och den ska på begäran visas för tillsynsmyndigheten.

6 §
Ikraftträdande och upphävande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs punkt 9 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av maedi-visna hos får och CAE hos getter (15/VLA/2001), sådan den lyder delvis ändrad i förordning 12/VLA/2006.

  Helsingfors den 12 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.