1003/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer åren 2014—2016

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter som tas ut för försvarsförvaltningens byggverks prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som ska prissättas på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) fastighetstjänster,

2) städtjänster,

3) energitjänster,

4) byggherretjänster,

5) tekniska tjänster,

6) miljötjänster,

7) tagande av fotokopior,

8) informationssökning,

9) andra prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag.

Om de prestationer som avses i 1 mom. produceras direkt eller indirekt för försvarsförvaltningen, tas ett pris som motsvarar självkostnadsvärdet ut för dem.

Beslut om avgifter som ska tas ut för uppgifter som tas fram enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag fattas av försvarsförvaltningens byggverk, med beaktande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till och med den 31 december 2016.

  Helsingfors den 13 december 2013

Försvarsminister
Carl Haglund

Ekonomidirektör
Timo Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.