991/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 13 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 13 § 4 mom., sådant det lyder i lag 84/2003, som följer:

13 §
Hyra

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet utövar tillsyn över att de principer som gäller hyrans maximibelopp följs. Centralen har rätt att av låntagaren kräva de uppgifter som behövs för tillsynen. Till centralens uppgifter hör också den allmänna styrningen av låntagare i de ärenden som avses i detta moment och i 1—3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 133/2013
MiUB 5/2013
RSv 121/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.