989/2013

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) rubriken för 201 a §, sådan den lyder i lag 1441/2006, samt

fogas till 172 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1129/2008, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till 201 a §, sådan den lyder i lag 1441/2006, ett nytt 2 mom. som följer:

172 §
Förutsättningarna för undantag

Som byggande med betydande konsekvenser betraktas inte byggande av vindkraftverk på ett område som i detaljplanen angivits som industri- eller hamnområde och som redan är bebyggt. När undantag beviljas i sådana fall tillämpas inte 171 § 2 mom. 2 punkten eller 3 mom.


201 a §
Behandling av bygglov på grundval av plan som inte vunnit laga kraft

Vad som i 1 mom. bestäms om beviljande av bygglov på grundval av en detaljplan tillämpas också på beviljande av i 77 a § avsedda bygglov för uppförande av vindkraftverk på grundval av en generalplan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 84/2013
AjUB 6/2013
RSv 137/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.