984/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 1 mom. 6 och 7 punkten, 4 § 2 mom. 3 punkten, 5 § 2 mom., 10 § 1 mom. 1 punkten och 18 § h-punkten,

av dem 2 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 763/2012, 5 § 2 mom. och 10 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 886/2008 samt 18 § h-punkten sådan den lyder i lag 132/2007, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 132/2007, 886/2008, 763/2012 och 427/2013, ett nytt 3 mom., till 4 § 2 mom. en ny 4 punkt, till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 886/2008, ett nytt 4 mom. samt till 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 886/2008, ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag 886/2008, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


6) företag i finansbranschen kreditinstitut, värdepappersföretag, i kreditinstitutslagen och i lagen om investeringstjänster avsedda tjänsteföretag och finansiella institut,

7) företag i försäkringsbranschen försäkringsbolag, försäkringsholdingsammanslutningar och tjänsteföretag som avses i försäkringsbolagslagen (521/2008) och i lagen om försäkringsföreningar,


Fondbolag och med sådana jämförbara utländska företag som står under bestämmande inflytande av ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag eller kreditinstitutets eller värdepappersföretagets holdingsammanslutning betraktas som företag i finansbranschen, och fondbolag och med sådana jämförbara utländska företag som står under bestämmande inflytande av ett försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning betraktas som företag i försäkringsbranschen. Fondbolag och med sådana jämförbara utländska företag som inte på det sätt som anges ovan betraktas som företag i finansbranschen eller företag i försäkringsbranschen ska anses höra till den bransch vars andel enligt 4 § 2 mom. i konglomeratet är mindre.

4 §
Tröskelvärden som skall tillämpas på konglomerat

Den sammanräknade andel som företagen i finansbranschen och den sammanräknade andel som företagen i försäkringsbranschen (branschandel) står för i alla de företag i finans- eller försäkringsbranschen som hör till företagsgruppen eller till den grupp som avses i 3 § 3 mom. är vardera betydande på det sätt som avses i 3 § 1 mom. 1 b- eller 2 c-punkten eller 3 § 3 mom. om minst ett av följande villkor uppfylls:


3) rörelseintäkternas andel i de företag i finansbranschen och de företag i försäkringsbranschen som hör till ett konglomerat överstiger vardera 10 procent av de sammanräknade intäkterna i de företag i finans- och försäkringsbranschen som hör till konglomeratet,

4) de totala tillgångar som förvaltas av de fondbolag som räknas till finansbranschen och som hör till ett konglomerat och de totala tillgångar som förvaltas av de fondbolag som räknas till försäkringsbranschen och som hör till ett konglomerat överstiger vardera 10 procent av de totala tillgångar som förvaltas av de fondbolag som räknas till finans- och försäkringsbranschen och som hör till konglomeratet.


5 §
Undantag som gäller tillämpningen av tröskelvärden

Finansinspektionen kan besluta att

1) denna lag inte tillämpas på konglomeratet eller att den tillämpas endast delvis, om den mindre branschens andel i konglomeratet överskrider det tröskelvärde som anges i 4 § 2 mom. 2 punkten men underskrider det tröskelvärde som anges i 1 och 3 punkten i det momentet,

2) denna lag inte tillämpas på konglomeratet eller att den tillämpas endast delvis, om den mindre branschens andel i konglomeratet överskrider det tröskelvärde som anges i 4 § 2 mom. 1 och 3 punkten men underskrider det tröskelvärde som anges i 2 punkten i det momentet,

3) denna lag inte tillämpas på konglomeratet, om endast villkoret i 4 § 2 mom. 3 eller 4 punkten uppfylls av de villkor som ställs i 4 § 2 mom. eller om orsaken till att villkoren i 4 § 1 eller 2 mom. uppfylls endast är att åtaganden utanför balansräkningen beaktas i enlighet med 4 § 4 mom.,

4) denna lag inte tillämpas på konglomeratet innan det fortlöpande har uppfyllt tröskelvärdena enligt 4 § 1 och 2 mom. i minst tre år,

5) ett intresseföretag som med hänsyn till syftet med tillsynen har ringa betydelse i konglomeratet kan lämnas obeaktat vid beräkningen av de tröskelvärden som avses i 4 § och i denna paragraf.


Finansinspektionen ska utifrån en riskbedömning av konglomeratet årligen göra en bedömning av huruvida det finns tillräckliga grunder för förlängning av giltigheten för de undantag som har beviljats med stöd av denna paragraf.

10 §
Regelbunden anmälningsskyldighet

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag ska företaget i toppen av ett konglomerat årligen ge Finansinspektionen följande upplysningar:

1) namn, adress, bransch, balansomslutning, de viktigaste filialerna, de viktigaste ägarna och deras andel av alla aktier eller andelar i företaget och de röster dessa medför samt styrelsemedlemmarnas, verkställande direktörens och revisorernas namn, hemort och medborgarskap i fråga om de företag som hör till konglomeratet, samt ändringar som inträffat i dessa uppgifter,


18 §
Beräkning av kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till ett konglomerat

Med kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel


h) det verksamhetskapital som avses i 11 kap. i försäkringsbolagslagen och det kapitalkrav som avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen, när det är fråga om en försäkringsholdingsammanslutning eller ett tjänsteföretag som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten i denna lag eller ett fondbolag som betraktas som företag i försäkringsbranschen enligt 2 § 3 mom. eller ett konglomerats holdingsammanslutning där försäkringsbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större än finansbranschens andel.

31 §
Finansinspektionens uppgifter

Finansinspektionen ska samordna den bedömning som avses i 1 mom. 2 punkten med den utvärdering som avses i 85 § i kreditinstitutslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 83/2013
EkUB 28/2013
GrUU 24/2013
RSv 146/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.