983/2013

Urfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 9 e § 4 mom., 9 f §, 11 § 2 och 4 mom., 12 a och 32 §,

sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 442/2012 och 9 e § 4 mom., 9 f §, 11 § 2 och 4 mom., 12 a och 32 § i lag 524/2008, samt

fogas till lagen en ny 12 b § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3—5 §, 13 § 1 mom., 14—19 §, 2 kap. 3 § 1—5 mom., 4 och 5 §, 6 § 2 och 3 mom., 7 §, 10 § 1 mom. 3 punkten, 16, 17, 19 och 20 §, 3 kap., 4 kap. 2—6 §, 5 kap. 3 § och 21 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 6 kap. 1—3 §, 4 § 1—3 och 6 mom., 5 och 7 §, 8 § 1—4 mom., 9—12 §, 14—18 §, 21 § 3 och 5 punkten och 22 §, 7 kap. 6 § 2 mom., 8 kap. 19 §, 9 kap. 1—5 och 7—12 § och 13 § 2 punkten, 10 kap. 1, 2 och 4—25 §, 11 kap. 1—22 och 25—27 §, 12 och 13 kap., 14 kap. 5 §, 16 kap. 2 § 2, 4 och 6 mom., 5 § 3 mom., 6 § 4 mom., 8—10 och 13 §, 17 kap. 2 § 3 mom., 19 kap. 10 § 1 och 2 mom., 20 kap. 10 § 1 och 2 mom., 21 kap. 6 och 7 §, 12 § 1 och 2 mom. och 17—21 §, 23 kap. 9 § 2 och 3 mom. och 31 § 3 mom., 24 kap., 25 kap. 16 § 1 mom. eller 31 kap. 1 § 4 mom., 2 och 10—12 § i försäkringsbolagslagen.


4 kap.

Bolagets förvaltning

9 e §
Styrelseledamöter och ordförande

Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande inom sig, och av dem ska den ena ha föreslagits av de försäkrades representanter. Styrelsens ordförande och vice ordförande kan också utses av förvaltningsrådet, om så bestäms i bolagsordningen. Vid lika röstetal avgörs valet av ordförande eller av vice ordförande genom lottning. Ordföranden får inte vara i 6 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen avsedd ansvarig försäkringsmatematiker i bolaget.


9 f §
Bestämmelser i försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen som ska tillämpas på styrelsen

På ett arbetspensionsförsäkringsbolags styrelse och dess ledamöter samt på bolagets övriga representanter tillämpas dessutom vad som i 6 kap. 4 § 5 mom. och 21 § 1 punkten i försäkringsbolagslagen föreskrivs om skyldigheten att anmäla om eventuella ändringar i styrelsens sammansättning och vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet när en behörig styrelse saknas. Dessutom tillämpas på styrelsen och dess ledamöter bestämmelserna i 6 kap. 2—7, 11—16 och 25—28 § i aktiebolagslagen.

11 §
Verkställande direktör

Verkställande direktören ska vara väl ansedd och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning. Ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansvariga försäkringsmatematiker enligt 6 kap. 20 § i försäkringsbolagslagen får inte vara bolagets verkställande direktör.


På ett arbetspensionsförsäkringsbolags verkställande direktör tillämpas dessutom vad som i 6 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förfarandet när en behörig verkställande direktör saknas och i 6 kap. 4 § 5 mom. och 21 § 1 punkten i den lagen om skyldigheten att anmäla eventuella ändringar i styrelsens sammansättning. Dessutom tillämpas på verkställande direktören vad som föreskrivs om styrelseledamöter i 6 kap. 2 § 2 mom., 4, 17 och 18 §, 20 § 2 och 3 mom. samt 25 och 26 § i aktiebolagslagen.

12 a §
Holdingsammanslutningens ledning

Trots vad som föreskrivs i 1 § 3 mom. tillämpas 6 kap. 2 § 2 mom., 4 § 1, 3 och 5 mom. och 21 § 1 punkten i försäkringsbolagslagen på ett arbetspensionsförsäkringsbolags holdingsammanslutnings styrelse och verkställande direktör.

12 b §
Intern kontroll och riskhanteringssystem

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av arten och omfattningen av bolagets verksamhet.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska ordnas.

32 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvariga försäkringsmatematiker

Den som vid ett arbetspensionsförsäkringsbolag är sådan ansvarig försäkringsmatematiker som avses i 6 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen får inte samtidigt vara ansvarig försäkringsmatematiker vid ett annat försäkringsbolag, om Finansinspektionen inte av särskilda skäl beviljar undantag från detta.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 83/2013
EkUB 28/2013
GrUU 24/2013
RSv 146/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.