982/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 19 § 1 och 3 mom., 20 § 2 och 3 mom. samt 34 a, 37 och 84 §,

sådana de lyder, 19 § 1 och 3 mom., 20 § 2 och 3 mom., 34 a och 37 § i lag 525/2008 och 84 § i lagarna 525/2008 och 1553/2009, samt

fogas till 20 § 1 mom., sådant det lyder i lag 525/2008, en ny 5 a-punkt som följer:

19 §
Koncession

Koncession ska beviljas, om

1) det utifrån den verksamhetsplan som avses i 20 § och annan utredning om den planerade försäkringsverksamheten den bedömningen kan göras att försäkringsbolaget från tredjeland i sin verksamhet kommer att iaktta sunda och försiktiga affärsprinciper,

2) generalagenten uppfyller kraven enligt 24 §,

3) den bedömningen kan göras att försäkringsbolaget från tredjeland uppfyller de krav på företagsstyrningssystem som föreskrivs i 34 a § och de krav på ansvarig försäkringsmatematiker och aktuariefunktion som föreskrivs i 37 §, och

4) filialen har ett grundkapital enligt 28 § och säkerhet har ställts enligt 29 §.


Ett försäkringsbolag från tredjeland ska hos Finansinspektionen ansöka om utvidgning av koncessionen, om bolaget ämnar utvidga sin verksamhet till sådana försäkringsklasser eller klassgrupper som inte har nämnts i den gällande koncessionen.

20 §
Handlingar som ska fogas till koncessionsansökan

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska till sin koncessionsansökan foga följande handlingar och utredningar:


5 a) en utredning om att bolaget uppfyller de krav på ett företagsstyrningssystem som föreskrivs i 34 a § och de krav på ansvarig försäkringsmatematiker och aktuariefunktion som föreskrivs i 37 §,


Bolaget ska på uppmaning av Finansinspektionen ge den kompletterande information som inspektionen kräver.

Om ansökan avser utvidgning av en koncession, ska till ansökan fogas de utredningar som Finansinspektionen bestämmer.


34 a §
Företagsstyrningssystem

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska ha ett företagsstyrningssystem som är tillräckligt med beaktande av arten och omfattningen av bolagets affärsverksamhet. På företagsstyrningssystemet tillämpas det som i 6 kap. 8—20 § i försäkringsbolagslagen bestäms om företagsstyrningssystem.

37 §
Ansvarig försäkringsmatematiker samt aktuariefunktion

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska ha en ansvarig försäkringsmatematiker samt en aktuariefunktion som är tillräcklig med beaktande av arten och omfattningen av bolagets affärsverksamhet. På den ansvariga försäkringsmatematikern och på aktuariefunktionen tillämpas 6 kap. 18—20 § och 31 kap. 5—7, 7 a, 7 b och 8 § i försäkringsbolagslagen.

84 §
Ändringssökande

Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat finns i lagen om Finansinspektionen (878/2008).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Koncessionsansökningar som gjorts av försäkringsbolag från tredjeland och som är anhängiga när denna lag träder i kraft ska kompletteras i enlighet med kraven i denna lag.

RP 83/2013
EkUB 28/2013
GrUU 24/2013
RSv 146/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.