975/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 13 och 26 §, sådana de lyder, 13 § i lag 858/2009 och 26 § i lag 1145/2010, samt

fogas till lagen en ny 13 a § som följer:

13 §
Partiell vårdpenning

En i Finland faktiskt bosatt förälder eller en annan vårdnadshavare, vars arbetstid på grund av vården av barnet i medeltal uppgår till högst 30 timmar i veckan, har rätt till partiell vårdpenning

1) under barnets första och andra läsår inom den grundläggande utbildningen,

2) under läsåret innan barnet börjar i läropliktsskola, om barnet då som läropliktigt deltar i förskoleundervisning,

3) under barnets tredje läsår inom den grundläggande utbildningen, om barnet omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning.

Rätt till partiell vårdpenning har på de villkor som anges i 1 mom. en förälder eller en annan vårdnadshavare som är

1) anställd i ett tjänste- eller anställningsförhållande,

2) verksam som företagare och har en sådan försäkring som avses i lagen om pension för företagare (1272/2006),

3) verksam som lantbruksföretagare och har en sådan försäkring som avses i 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

Båda föräldrarna eller vårdnadshavarna har rätt till partiell vårdpenning för samma kalendermånad, om de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

Den partiella vårdpenningen är 96,41 euro per kalendermånad.

Partiell vårdpenning betalas inte till barnets förälder eller vårdnadshavare under den tid han eller hon

1) själv sköter barnet och får stöd för hemvård av barn,

2) har rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning eller tiden för betalning av dessa förmåner enligt sjukförsäkringslagen inte har löpt ut,

3) får särskild moderskapspenning,

4) får flexibel vårdpenning enligt 13 a §.

13 a §
Flexibel vårdpenning

En i Finland faktiskt bosatt förälder eller en annan vårdnadshavare, som har ett barn under tre år och som deltar i vården av barnet, har rätt till flexibel vårdpenning

1) till ett belopp av 240 euro per kalendermånad, om den genomsnittliga veckoarbetstiden är högst 22,5 timmar eller högst 60 procent av den sedvanliga arbetstiden för heltidsarbete i branschen, eller

2) till ett belopp av 160 euro per kalendermånad, om den genomsnittliga veckoarbetstiden är över 22,5 timmar men högst 30 timmar eller högst 80 procent av den sedvanliga arbetstiden för heltidsarbete i branschen.

Rätt till flexibel vårdpenning har på de villkor som anges i 1 mom. en förälder eller en annan vårdnadshavare som är

1) anställd i ett tjänste- eller anställningsförhållande,

2) verksam som företagare och har en sådan försäkring som avses i lagen om pension för företagare,

3) verksam som lantbruksföretagare och har en sådan försäkring som avses i 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare,

4) stipendiat och har en sådan försäkring som avses i 10 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Båda föräldrarna eller vårdnadshavarna har rätt till flexibel vårdpenning för samma kalendermånad, om de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

Flexibel vårdpenning betalas inte till barnets förälder eller vårdnadshavare under den tid han eller hon

1) själv sköter barnet och får stöd för hemvård av barn,

2) har rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning eller tiden för betalning av dessa förmåner enligt sjukförsäkringslagen inte har löpt ut,

3) får särskild moderskapspenning.

26 §
Indexbindning

De belopp som anges i 4, 5, 13 och 13 a §, med undantag av inkomstgränserna enligt 5 § 3 mom., justeras på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Beloppen i 4 och 5 §, med undantag av inkomstgränserna enligt 5 § 3 mom., motsvarar det för 2010 fastställda poängtal och beloppen i 13 och 13 a § det för 2013 fastställda poängtal som avses i lagen om folkpensionsindex.

RP 129/2013
ShUB 14/2013
RSv 119/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.