962/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i handelsregisterlagen (129/1979) 1 § 4 mom., sådant det lyder i lag 232/1990,

ändras 3 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1122/1993, samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

Handelsregister och registermyndighet
1 a §

Var och en har rätt att få uppgifter, utdrag och intyg angående anteckningar i handelsregistret. Trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får uppgifter i handelsregistret lämnas ut i elektronisk form.

Uppgifter om personbeteckningens slutled och en utomlands bosatt fysisk persons hemadress lämnas dock ut ur handelsregistret endast om utlämnandet uppfyller kraven i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I övriga fall lämnas i stället för uppgift om en utomlands bosatt fysisk persons hemadress ut uppgift om personens bosättningsland.

3 a §

För de fysiska personer som ska införas i handelsregistret antecknas som personuppgifter fullständigt namn, personbeteckning, medborgarskap och hemkommun. Om en person inte har en finsk personbeteckning, antecknas personens födelsetid i registret. För utomlands bosatta fysiska personer antecknas i registret hemadress i stället för hemkommun.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På handelsregisteranmälan som har anhängiggjorts före lagens ikraftträdande, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 1 a § 2 mom. tillämpas dock, om begäran om utlämnande av uppgifter görs när denna lag har trätt i kraft och uppgifterna finns i elektronisk form i handelsregistret.

Bestämmelserna i 3 mom. tillämpas också på utlämnande av uppgift om hemadressen beträffande fysiska personer bosatta i Finland.

RP 59/2013
EkUB 27/2013
RsV 135/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister 
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.