956/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 3 § 3 mom. och 4 § 2—5 mom., av dem 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag 215/2005, 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1240/2010 och 4 § 5 mom. sådant det lyder i lag 388/2009,

ändras 3 § 1 mom. 3, 8 och 13 punkten, 3 a och 5 §, 6 § 1 mom., 7 a § 3 mom., 7 c §, 9 § 2 mom., 10 a och 10 b §, 11 § 2 och 3 mom., 11 a § 1 och 3 mom., 11 b § 1 och 4 mom., 11 c § 1 och 4 mom., 11 d § 3, 4 och 6 mom., 12 § 5 mom., 13 och 13 a §, 13 b § 4 mom., 13 c §, 13 d § 3 mom., 13 e § 1 mom., 13 i §, 14 a § 3 mom., 14 b §, 16 § 4 mom., 16 a § 1 mom., 17 a, 18, 20 och 21 §, 23 a § 3 mom., 23 b § och rubriken för 24 § samt 24 § 2 och 3 mom.,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. 3 och 8 punkten, 11 b § 1 och 4 mom., 11 d § 3 och 4 mom., 13 och 14 b § samt 24 § 3 mom. i lag 215/2005, 3 § 1 mom. 13 punkten, 13 b § 4 mom., 13 c §, 13 e § 1 mom. och 16 a § 1 mom. i lag 1004/2011, 3 a §, 6 § 1 mom., 7 a § 3 mom., 7 c §, 9 § 2 mom., 11 a § 1 och 3 mom., 11 c § 1 och 4 mom., 11 d § 6 mom., 12 § 5 mom., 13 a §, 14 a § 3 mom., 23 a § 3 mom., 23 b § och 24 § 2 mom. i lag 1240/2010, 5 §, 13 d § 3 mom., 16 § 4 mom., 17 a, 18 och 21 § samt rubriken för 24 § i lag 124/2001, 10 a § i lagarna 215/2005 och 1240/2010, 10 b och 20 § i lagarna 124/2001 och 1240/2010, 11 § 2 och 3 mom. i lag 1402/2011 samt 13 i § i lag 1282/2010, samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., till 3 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 215/2005 och 1004/2011, en ny 14 punkt, till 6 §, sådan den lyder i lagarna 124/2001 och 1240/2010, nya 4 och 5 mom., till lagen en ny 10 c § och till 16 a §, sådan den lyder i lag 1004/2011, ett nytt 6 mom. som följer:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om de myndigheter som är behöriga enligt Europeiska unionens lagstiftning och internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) tillfällig förvaring sådan tillfällig förvaring i fordon, järnvägsvagn, container, transporttank eller terminal som hör nära samman med en transport; med tillfällig förvaring avses även temporära avbrott i färden på grund av transportförhållandena samt tillfällig förvaring på grund av byte av transportform eller transportmedel, förutsatt att dokument som visar avsändnings- och mottagningsplats uppvisas på begäran av tillsynsmyndigheten och att kollin eller tankar inte öppnas under den tillfälliga förvaringen, med undantag av eventuella besiktningar utförda av tillsynsmyndigheten,


8) hamninnehavare den som driver en hamn och hamnfunktionerna, svarar för hamntjänsterna och äger hamnområdet eller förvaltar det,


13) EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,

14) transport av farliga ämnen som utförs under försvarsmaktens tillsyn

a) sådan transport av farliga ämnen som sker internt inom försvarsmakten eller mellan försvarsmakten och en avtalspart samt sådan transport av farliga ämnen som grundar sig på försvarsmaktens myndighetssamarbete,

b) sådan transport av farliga ämnen med en främmande stats militärfordon, örlogsfartyg eller militära luftfartyg på finskt territorium som hänför sig till internationella militära övningar eller annat militärt samarbete.


3 a §
Transportklasser för farliga ämnen

Farliga ämnen indelas i nio huvudklasser enligt sin farlighet. Närmare föreskrifter om transportklasserna för farliga ämnen får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

5 §
Kommunikationsministeriet som styrande myndighet

Den allmänna styrningen och det allmänna utvecklandet av verksamhet i enlighet med denna lag ankommer på kommunikationsministeriet. Kommunikationsministeriet kan tillsätta en delegation som biträder ministeriet i ärenden som gäller transport av farliga ämnen.

6 §
Övriga myndigheter

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den utövas av Trafiksäkerhetsverket, Tullen, polisen, gränsbevakningsväsendet, Säkerhets- och kemikalieverket, Strålsäkerhetscentralen och arbetarskyddsmyndigheterna, var och en inom sitt verksamhetsområde. Närmare bestämmelser om uppgifterna för nämnda myndigheter i anslutning till tillsynen över transport av farliga ämnen, om övriga uppgifter inom respektive verksamhetsområde i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen samt om inhemska och utländska myndigheters samarbete får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om uppgifter som ankommer på andra myndigheter inom deras verksamhetsområden och som avser att garantera säker transport av farliga ämnen får också utfärdas genom förordning av statsrådet.


Trafiksäkerhetsverket får för högst fem år ingå avtal av teknisk natur om att godkänna temporära undantag som avses i följande bestämmelser som är bindande för Finland: kapitel 1.5 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), kapitel 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006) och i punkt 7.9.1 i det regelverk (IMDG-koden) som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981). Ett villkor för att avtal ska kunna ingås är att det är fråga om en tekniskt avvikande lösning eller ett annat avvikande arrangemang, som bibehåller motsvarande säkerhetsnivå som om föreskrifterna iakttas. Godkända avtal får även tillämpas på nationella transporter av farliga ämnen. En kopia av avtalet ska medföras i transportmedlet, om så bestäms enligt internationella förpliktelser som är bindande för Finland. Trafiksäkerhetsverket ger information om dessa godkända temporära avtal.

Behöriga myndigheter enligt Europeiska unionens lagstiftning och internationella förpliktelser som är bindande för Finland är de myndigheter som enligt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den ska utföra motsvarande uppgift.

7 a §
Krav på fordon som används för transport av farliga ämnen

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om särskilda konstruktioner, tekniska egenskaper och utrustning hos fordon som lämpar sig för transport av farliga ämnen samt om sådana tankfordonstransporter av farliga ämnen och transporter av explosiva varor för vilka det inte krävs TFÄ-godkännande och TFÄ-besiktning av fordonet.

7 c §
Behörighetsvillkor för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar

Utöver vad som separat föreskrivs om behörigheten för personer som utför besiktningar och beviljar enskilt godkännande, ska personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar ha tilläggsutbildning i form av sådan specialutbildning som behövs för att bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar.

Närmare bestämmelser om den specialutbildning som krävs av personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar får utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska detaljerna i fråga om den specialutbildning som krävs av personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar. Närmare bestämmelser om den specialutbildning som krävs av bilinspektörer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar vid försvarsmakten samt om inträdeskraven till utbildningen får utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

9 §
Transportörens skyldigheter

Av den som utför lufttransporter krävs tillstånd till lufttransport av farliga ämnen, om det i Europeiska unionens lagstiftning, i ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller i en internationell standard eller rekommendation förutsätts tillstånd eller om tillstånd i övrigt är motiverat för att transportsäkerheten ska säkerställas. En förutsättning för beviljande av tillstånd är att den sökande med hjälp av sin utbildning, givna anvisningar och tillgängliga metoder kan garantera säkerheten vid hanteringen av farliga ämnen i alla skeden av lufttransporten. Tillstånd beviljas av Trafiksäkerhetsverket för viss tid. Närmare bestämmelser om detaljer i fråga om kravet på tillstånd och om fall där tillstånd inte krävs får utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska detaljerna för ansökan om och beviljande av tillstånd.


10 a §
Transport som resgods

Transport av farliga ämnen som resgods är förbjuden eller kan begränsas, om transporten på grund av att ämnet har en sådan egenskap som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten medför sådan fara för människor, miljön eller egendom som inte kan avvärjas genom förpackning eller andra specialåtgärder.

Vid transport av ett farligt ämne som resgods ska de faror som det transporterade ämnet eventuellt medför beaktas samt särskild omsorgsfullhet och försiktighet iakttas vid transporten och övrig hantering av ämnet. Farliga ämnen som transporteras som resgods ska vara ändamålsenligt förpackade och vid transporten ska bestämmelserna och föreskrifterna om transport även i övrigt iakttas.

Närmare bestämmelser om begränsning av eller förbud mot transport av farliga ämnen som resgods får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade föreskrifter om begränsning av eller förbud mot passagerares och besättningsmedlemmars transport av farliga ämnen som resgods samt om förpackningen av ämnena och om andra tekniska detaljer. Föreskrifterna ska grunda sig på Europeiska unionens lagstiftning, ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller en internationell standard.

10 b §
Transport som flygpostförsändelse

Postföretag enligt postlagen (415/2011) och enligt Världspostkonventionen (FördrS 69/2011) utsedda operatörer samt operatörer som har registrerat en filial i Finland på det sätt som Världspostföreningen föreskriver ska skaffa ett godkännande för hantering av flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen, om ett sådant godkännande förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning, ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller en internationell standard. En förutsättning för beviljande av godkännande är att den sökande med hjälp av sin utbildning, givna anvisningar och tillgängliga metoder kan garantera säkerheten vid mottagandet och hanteringen av försändelserna i alla skeden av postverksamheten. Beslut om godkännande fattas av Trafiksäkerhetsverket. Närmare bestämmelser om detaljerna för kravet på godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska detaljerna för ansökan om och beviljande av godkännande.

Trafiksäkerhetsverket övervakar de i 1 mom. avsedda företagens och operatörernas verksamhet med avseende på det godkännande som verket har beviljat. Om innehavaren av ett godkännande inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av godkännande eller om flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen inte har hanterats på tillbörligt sätt kan verket ge innehavaren av godkännandet en skriftlig anmärkning eller varning. Om missförhållandena inte avhjälps trots anmärkningen eller varningen, får verket återkalla godkännandet för en viss tid eller helt och hållet. Godkännandet kan dock i brådskande fall återkallas för en viss tid utan särskild skriftlig varning, om myndigheten har grundad anledning att misstänka att innehavaren av godkännandet inte tryggt kan hantera flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen. Godkännandet kan återkallas helt och hållet endast om förutsättningarna för att bevilja godkännande inte till väsentliga delar uppfylls eller om det har uppdagats väsentliga brister eller försummelser vid hanteringen av flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade föreskrifter om begränsning av eller förbud mot flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen. Föreskrifterna ska grunda sig på Europeiska unionens lagstiftning, ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller en internationell standard.

10 c §
Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare

Den som bedriver transport av farliga ämnen på väg eller järnväg samt i anslutning till dessa transporter utför förpackning eller lastning eller idkar annan verksamhet i anslutning till säkerheten vid transport av farliga ämnen ska utse en säkerhetsrådgivare för att följa och styra denna verksamhet samt utreda med vilka metoder uppdrag i anslutning till transport av farliga ämnen kan utföras så säkert som möjligt.

Säkerhetsrådgivaren ska inneha ett intyg över ett prov som mottagits av Trafiksäkerhetsverket och som visar att personen i fråga besitter tillräcklig sakkunskap om transport av farliga ämnen och de uppgifter som föreskrivits för rådgivaren.

Närmare bestämmelser om skyldigheten att utse säkerhetsrådgivare, dennes sakkunskap, de prov som förutsätts för erhållande av intyg och om intyget samt om säkerhetsrådgivarens övriga kompetens och uppgifter samt om övriga omständigheter i anslutning därtill utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Personalens allmänna behörighet

Närmare bestämmelser om den utbildning och behörighet av annat slag som behövs samt om dess uppläggning och innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om det praktiska genomförandet av den utbildning och behörighet av annat slag som behövs för väg- och järnvägstransporter, för fartygstransporter och för transporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden samt om andra tekniska detaljer.

En arbetsgivare som utför uppgifter i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen ska försäkra sig om att arbetstagarna har utbildning eller behörighet av annat slag enligt 1 mom. Arbetsgivaren ska ha uppgifter om denna utbildning och behörighet av annat slag. Uppgifterna om utbildning och behörighet av annat slag ska på begäran uppvisas för den myndighet som övervakar transporterna för att det ska kunna säkerställas att utbildningen eller behörigheten av annat slag är tillräcklig med beaktande av de uppgifter som personen utför.


11 a §
Särskilda bestämmelser om personalens behörighet i uppgifter som hänför sig till lufttransporter

Den utbildning som avses i 11 § 1 mom. och som ges den som utför lufttransporter ska vara godkänd av Trafiksäkerhetsverket. Godkännandet utfärdas för viss tid.


Närmare bestämmelser om ansökan om godkännande av utbildning, anmälan om ändringar i utbildningen och utbildarens yrkesskicklighet får utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om det praktiska genomförandet av utbildningen och om andra tekniska detaljer som gäller utbildningen och utbildarens yrkesskicklighet. Föreskrifterna ska grunda sig på de tekniska bestämmelser om lufttransport av farliga ämnen som Internationella luftfartsorganisationen publicerar som standarder med stöd av konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949).

11 b §
Körtillstånd för vägtransport

Om vägtransport av farliga ämnen med beaktande av ämnets art, mängd och transportmedel förutsätter särskild sakkunskap, ska fordonsföraren utöver den körrätt som avses i 5 kap. i vägtrafiklagen ha ett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen. En förutsättning för att körtillstånd ska beviljas är att sökanden har deltagit i utbildning som behövs för körtillståndet och har godkänts i det prov som behövs för körtillstånd. Körtillstånd beviljas för viss tid. När körtillståndet beviljas ska personen ha körrätt för bil och han eller hon får inte ha körförbud. Körtillståndet ska medföras under körningen och på uppmaning visas upp för en polisman eller någon annan myndighet som övervakar trafiken.


Närmare bestämmelser om kravet på körtillstånd, förutsättningarna för beviljande av körtillstånd, giltighetstid för körtillstånd, förnyande av körtillstånd, körtillståndsprov och körtillståndets mall samt om körtillståndsutbildning och den som meddelar sådan utbildning samt utbildningstillstånd och dess giltighetstid får utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildningsprogrammet för körtillstånd och innehållet i körtillståndsprovet.

11 c §
Dokument, utredningar och anmälningar i anslutning till transporter

De viktigaste uppgifterna om de farliga ämnen som transporteras ska för säkerställande av tillbörlig hantering samt i händelse av olyckssituationer eller tillbud finnas i transportmedlet. Trafiksäkerhetsverket får meddela föreskrifter om ämnesspecifika eller andra detaljerade undantag från denna skyldighet, om det är fråga om små mängder farliga ämnen och transporten kan medföra endast obetydlig fara för människor, miljön eller egendom. Avsändaren och transportören ska förvara de dokument som innehåller de uppgifter som avses i detta moment i minst tre månader efter avsändandet eller transporten.


Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska detaljerna i transportdokument, utredningar och anmälningar.

11 d §
Skyddsåtgärder och skyddsförpliktelser

Farliga ämnen som avses i 1 mom. får lämnas för väg- och järnvägstransport endast till en transportör som har identifierats på tillbörligt sätt.

En bangård eller terminal eller ett annat motsvarande område som används för tillfällig förvaring vid väg- och järnvägstransport av farliga ämnen ska om möjligt vara skyddat, om förvaringen avser sådana farliga ämnen som avses i 1 mom.


Närmare bestämmelser om skyddsplaner och annat tryggande av transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade föreskrifter om de ämnen vars transport förutsätter att de deltagande parterna utarbetar en skyddsplan och att transportmedlet säkras samt om de tekniska detaljerna för skyddsåtgärder och skyddsförpliktelser enligt 5 mom.

12 §
Transport och tillfällig förvaring i transportkedjan

Närmare bestämmelser om farliga ämnen och tillfällig förvaring av dessa, om förebyggande av olyckor, om transport på bangårdar, inom hamnområden, på flygplatser och i andra terminaler och om säkerhetsutredningen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om det praktiska genomförandet när det gäller dessa frågor samt om avskiljande av transportenheter och ämnesspecifika förfaranden och andra tekniska detaljer.

13 §
Andra skyldigheter

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om andra skyldigheter än de som avses i 9 § 2 och 3 mom. samt 10 a, 10 b, 11, 11 a—11 d, 12, 13 a—13 d, 13 i, 14 och 14 a §, såsom transport, tillfällig förvaring, förpackning, märkning av transportenhet, informerande om transportbegränsningar samt meddelande av säkerhetsanvisningar och andra transportanvisningar enligt transportform, vilka åligger tillverkaren av en förpackning eller tank, förpackaren, avsändaren, avlastaren, lastaren, transportören, fartygets befälhavare, föraren, mottagaren, innehavaren av en förpackning eller tank, researrangören, hamn- eller flygplatsinnehavaren, den som utför lasthanteringstjänster i hamnar och andra parter som deltar i transport av farliga ämnen.

13 a §
Förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Förpackningar och tankar som används för transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen ska tillverkas, besiktas och märkas samt användas så att de inte äventyrar någons hälsa, säkerhet, egendom eller miljön. Förpackningar och tankar ska uppfylla kraven i denna lag och i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Närmare bestämmelser om påvisande av överensstämmelse med kraven, förvaring av de dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven och om giltighetstid för och förnyande och återkallande av typgodkännanden som utfärdats för att påvisa överensstämmelse med kraven får utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven.

Den som släpper ut på marknaden, överlåter eller tar i bruk någon annan förpackning eller tank än en transportabel tryckbärande anordning, för transport av farliga ämnen ska se till att förpackningen eller tanken uppfyller kraven enligt 1 mom. Denna skyldighet gäller dock inte en privatperson som tar en detaljhandelsförpackning i bruk och som använder eller har för avsikt att använda den för fritids- eller sportaktiviteter eller för andra personliga ändamål.

13 b §
Ekonomiska aktörers skyldigheter

Närmare bestämmelser om märkning och om annat påvisande av överensstämmelse med kraven, förvaring av de dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven och om giltighetstid för och förnyande och återkallande av typgodkännanden som utfärdats för att påvisa överensstämmelse med kraven får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om att skyldigheterna enligt 1 och 2 mom. även ska tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar för fartygs- och flygtransporter får också utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven.

13 c §
Besiktningsorgan och deras uppgifter

Besiktningsorgan som avses i denna lag är

1) TFÄ-besiktningsorgan,

2) organ för periodiska TFÄ-besiktningar,

3) besiktningsorgan som Strålsäkerhetscentralen erkänt,

4) anmälda organ av typ A,

5) anmälda organ av typ B, och

6) besiktningstjänster under tillsyn av ett anmält organ av typ A.

Besiktningsorganen har rätt att

1) godkänna förpackningar och tankar samt utföra besiktningar och provningar av förpackningar och tankar,

2) utföra andra uppgifter som krävs för att påvisa att förpackningar och tankar överensstämmer med kraven och de åtgärder som anknyter till detta,

3) utföra alla sådana uppgifter som ålagts besiktningsorganen vid förfaranden för bedömning av överensstämmelse och förfaranden för inspektioner och kontroller enligt direktivet om transportabla tryckbärande anordningar,

4) utföra bedömningar och godkännanden av kvalitetssystem i anslutning till periodiska besiktningar av tryckkärl samt sköta därtill hörande övervakning.

Närmare bestämmelser om besiktningsorganens samarbete och uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de förfaranden som ska iakttas i samband med uppgifterna och om bedömningar och godkännanden av kvalitetssystem i anslutning till periodiska besiktningar av tryckkärl och den övervakning som hör till dem.

Ett besiktningsorgan ska självt utföra de uppgifter som besiktningsorgan som det förbinder sig att utföra. De besiktningsorgan som avses i 1 mom. 1—5 punkten kan dock anlita underleverantörer för deluppgifter som gäller påvisande av överensstämmelse med kraven, periodisk besiktning och andra besiktningar under förutsättning att besiktningsorganet har kommit överens med uppdragsgivaren om detta. De aktörer som utför dessa uppgifter ska dock omfattas av besiktningsorganets ackreditering eller vara separat ackrediterade i enlighet med 13 e §, om de utför uppdrag för ett besiktningsorgan som måste vara ackrediterat. Besiktningsorganet svarar för de uppgifter som utförts av underleverantörer. Närmare bestämmelser om besiktningsorgans rätt att anlita underleverantörer får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Besiktningsorganet ska säkerställa att underleverantören uppfyller de föreskrivna kraven för besiktningsorgan, med undantag av kravet på registrering i 13 e § 1 mom. 2 punkten. Besiktningsorganet ska också övervaka underleverantören och anmäla till den myndighet som erkänt besiktningsorganet i enlighet med 13 d § om sina arrangemang för underentreprenader.

13 d §
Erkännande av besiktningsorgan

Erkännande av ett besiktningsorgan söks skriftligen hos den myndighet till vars behörighet erkännandet hör. Närmare bestämmelser om ansökan om erkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 e §
Förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan

Ett besiktningsorgan ska uppfylla de krav på verksamheten hos olika typer av besiktningsorgan som anges i standarden SFS-EN ISO/IEC 17020 som gäller bedömning av överensstämmelse. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpning av standarden SFS-EN ISO/IEC 17020 i enlighet med internationella förpliktelser som är bindande för Finland samt Europeiska unionens rättsakter. För att ett besiktningsorgan ska erkännas förutsätts dessutom att

1) organet är pålitligt,

2) organet är en i Finland registrerad juridisk person,

3) övrig verksamhet som organet bedriver är avskild från besiktningsorgansverksamheten,

4) organet kan utföra de provningar och besiktningar som förutsätts av besiktningsorgansverksamhet i enlighet med bestämmelser och föreskrifter,

5) organets verksamhet är ordnad så att verksamheten i rimlig mån är möjlig att övervaka,

6) organet har ett pålitligt och ändamålsenligt uppdaterings- och lagringssystem för de dokument som anknyter till besiktningsorgansuppgifterna.


13 i §
Registrering

En transportabel tryckbärande anordning eller en tank som kan orsaka avsevärd fara för människan, miljön eller egendom ska registreras i ett register som förs av Säkerhets- och kemikalieverket. Närmare bestämmelser om registreringen och om vilka transportabla tryckbärande anordningar och tankar som ska registreras får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 a §
Allmänna transportbegränsningar

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade föreskrifter om ämnen som avses i 1 mom. och som inte får transporteras, om ämnen som avses i 2 mom. och som kräver transportgodkännande eller dispens, samt om de tekniska detaljerna för ansökan om godkännande eller dispens liksom även om andra tekniska detaljer om transportbegränsningar enligt 1 och 2 mom.

14 b §
Regionala transportbegränsningar

På motiverad framställning av kommunen kan Trafiksäkerhetsverket begränsa transport av farliga ämnen inom ett område, på en väg eller på en vägsträcka, om transporten kan medföra betydande fara för människor, miljön eller egendom. När begränsningen ställs upp ska det ombesörjas att möjligheterna att transportera farliga ämnen inte inskränks mer än vad som behövs för att avvärja den fara transporterna medför. Kommunen ska informera om de begränsningar som gäller dess område.

Trafiksäkerhetsverket kan på framställning av en väg-, gatu- eller banhållare begränsa väg- och järnvägstransport av farliga ämnen i vissa tunnlar som väg-, gatu- eller banhållaren administrerar, om transporten kan medföra betydande fara för människor, miljön eller egendom. Begränsningen ska grunda sig på en av sökanden inlämnad bedömning av riskerna i fråga om tunneln som ska ha utförts av ett organ som är oberoende av sökanden. I bedömningen ska åtminstone de faktorer som inverkar på säkerheten beaktas, såsom de ämnen som transporteras samt tunnelns konstruktion och utrustning. Dessutom ska de alternativa transportrutterna beaktas. Trafiksäkerhetsverket kan förena begränsningen med villkor genom vilka en säker transport tryggas. Sökanden ska informera om begränsningar som avser det område som sökanden administrerar.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om riskbedömningar, ämnesgrupper som omfattas av transportbegränsningar, genomförandet av begränsningar och andra omständigheter i anslutning till transportbegränsningar som avses i 1 och 2 mom.

16 §
Rätt till besiktning, upplysningar och undersökningar

De prov som avses i 1 och 3 mom. ska då näringsidkaren kräver det ersättas till gängse pris, om det inte vid undersökningen konstateras att varan strider mot det som föreskrivs i denna lag eller i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Den som har gjort sig skyldig till fel eller försummelse är skyldig att ersätta myndigheten för kostnaderna för undersökningar och provtagning.


16 a §
Myndighetstillsyn över förpackningar och tankar

Säkerhets- och kemikalieverket och, i fråga om radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetscentralen utövar tillsyn över att förpackningar och tankar som är avsedda för transport av farliga ämnen uppfyller de krav som bestäms eller föreskrivs i denna lag och med stöd av den.


Om en annan förpackning eller tank som används för transport av farliga ämnen än en transportabel tryckbärande anordning inte uppfyller de krav som anges i 13 a §, kan Säkerhets- och kemikalieverket och, i fråga om radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetscentralen

1) temporärt eller permanent förbjuda tillverkning, saluföring, försäljning och annan överlåtelse samt användning för transport av farliga ämnen av en sådan förpackning eller tank,

2) kräva sådana ändringar i förpackningen eller tanken eller i dess tillverkning som gör att den stämmer överens med kraven samt kräva att överensstämmelse med kraven påvisas,

3) bestämma om ett förfarande för återkallande av förpackningen eller tanken,

4) bestämma att förpackningen eller tanken ska förstöras eller vilka åtgärder i övrigt som ska vidtas i fråga om den, om de åtgärder som avses i 1—3 punkten inte kan anses tillräckliga från säkerhetssynpunkt,

5) ålägga tillverkaren, importören eller försäljaren av förpackningen eller tanken att offentligt informera om riskerna med förpackningen eller tanken, eller själv informera om detta på tillverkarens, importörens eller försäljarens bekostnad.

17 a §
Handräckning

Polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet ska vid behov lämna de tillsynsmyndigheter som avses i 6 § handräckning för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas och för verkställigheten av dem.

18 §
Administrativa tvångsmedel

Om den som är delaktig i en transport av farliga ämnen inte följer anvisningar eller föreskrifter som utfärdats av en tillsynsmyndighet som avses i 6 § eller tillståndsvillkoren, kan tillsynsmyndigheten ge en skriftlig anmärkning på grund av felet eller försummelsen.

I den skriftliga anmärkningen ska felet eller försummelsen specificeras och de bestämmelser anges som anmärkningen grundar sig på. Om det inte är möjligt att korrigera felet eller försummelsen omedelbart, ska det i anmärkningen också den tidsfrist anges inom vilken felet eller försummelsen ska korrigeras.

Tillsynsmyndigheten kan förena ett förbud eller krav som myndigheten meddelat med stöd av denna lag med vite eller hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande på det sätt som anges i viteslagen (1113/1990). Tillsynsmyndigheten kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts.

20 §
Begäran om omprövning

Omprövning av ett beslut som den som håller körtillståndsprov har fattat med stöd av denna lag eller en förordning som har utfärdats med stöd av den får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), om inte något annat bestäms på något annat ställe i lag.

Om ett besiktningsorgan förvägrar styrkande eller något annat säkerställande av att en förpackning eller tank överensstämmer med kraven, får omprövning av beslutet begäras hos besiktningsorganet på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. Närmare bestämmelser om det förfarande som besiktningsorganet ska iaktta vid behandlingen av en begäran om omprövning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Omprövning av ett beslut som ett besiktningsställe har fattat i ett ärende som gäller TFÄ-godkännande och TFÄ-besiktning eller som den som beviljat enskilt godkännande har fattat i ett ärende som gäller TFÄ-godkännande får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen, om inte något annat bestäms på något annat ställe i lag.

21 §
Sökande av ändring

Beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning och andra beslut enligt denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som gäller återkallande av rätten att bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar, återkallande av körtillstånd för vägtransporter, återkallande av tillstånd till lufttransport av farliga ämnen, återkallande av godkännande för hantering av flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen, återkallande av utbildningstillstånd samt återkallande av erkännande av besiktningsorgan får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

23 a §
Undantag

Trafiksäkerhetsverket kan i andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. för att främja säkerheten vid transporter och på de villkor som det anser behövliga bevilja undantag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.


23 b §
Myndigheternas rätt att få uppgifter

Kommunikationsministeriet och Trafiksäkerhetsverket har rätt att för forskning och statistikföring som gäller riskhantering få uppgifter om de farliga ämnen som sänts, transporterats och tagits emot och om ämnenas transportrutter av dem som sänt, transporterat och tagit emot dem. Uppgifterna kan trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till räddnings- och trafikledsmyndigheterna för räddningsverksamhet och trafikledshållning.

24 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om sådana tekniska detaljer i anslutning till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen som gäller klassificering och märkning samt tillverkning, konstruktion, besiktning, märkning, användning och godkännande av tankar och förpackningar samt transport-, lastnings- och hanteringssäkerhet.

Trafiksäkerhetsverket får dessutom meddela närmare föreskrifter om transport av farliga ämnen i terräng och i skärgårdstrafik.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (369/2011), kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (370/2011), kommunikationsministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms och fylls under tryck (1017/2011) och trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal (201/1999) jämte ändringar, som utfärdats med stöd av bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, förblir i kraft tills de upphävs genom förordning av kommunikationsministeriet.

Regionala transportbegränsningar och dispenser som meddelats med stöd av bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft.

RP 160/2013
KoUB 15/2013
RSv 147/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.