941/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i körkortslagen (386/2011) 35 § 2 och 3 mom. och 41 §,

av dem 35 § 3 mom. och 41 § sådana de lyder i lag 1081/2012,

ändras 39 § 1 mom. 5 punkten, det inledande stycket i 40 § 1 mom. och 40 § 1 mom. 5 punkten samt 42 och 43 §,

av dem det inledande stycket i 40 § 1 mom. och 40 § 1 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag 1081/2012, och

fogas till 40 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1081/2012, en ny 6 punkt och till lagen en ny 42 a § som följer:

39 §
Undervisningstillstånd för körkort för kategori B

För undervisningstillstånd för förarutbildning för körkort för kategori B krävs det att


5) det fordon som används i undervisningen under den grundläggande utbildningen har behövliga manöverorgan för läraren och att det har godkänts som övningsfordon vid ändringsbesiktning.


40 §
Undervisningstillstånd för annan utbildning än för körkort för kategori B

På beviljande av undervisningstillstånd för annan utbildning än för körkort för kategori B tillämpas bestämmelserna i 39 § med följande undantag:


5) den som ansöker om undervisningstillstånd för kategori A1, A2 eller A för att ge undervisning enligt 24 § 2 mom. 3 punkten ska ha trafiklärartillstånd och behörighet som lärare som ger körundervisning med motorcykel eller någon annan sådan behörighet för att ge körundervisning med motorcykel som är godkänd av Trafiksäkerhetsverket och som har förvärvats genom utbildarutbildning eller likvärdig erfarenhet,

6) godkännande som övningsfordon enligt 39 § 1 mom. 5 punkten krävs bara om övningsfordonet måste ha manöverorgan för läraren.


42 §
Beviljande av undervisningstillstånd

Undervisningstillstånd beviljas av polisen. I tillståndet ska tillståndsinnehavaren, eleven och körrättskategorin anges. I ett undervisningstillstånd för kategori AM ska det dessutom anges den fordonstyp som tillståndet ger innehavaren rätt att ge förarutbildning för.

En sökande får beviljas högst tre undervisningstillstånd under en treårsperiod. Om läraren är förälder, far- eller morförälder, vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon till eleven finns dock ingen begränsning för hur många undervisningstillstånd som får beviljas.

Ett undervisningstillstånd får beviljas två personer och det får gälla två elever, om läraren eller lärarna är föräldrar, far- eller morföräldrar, vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon till eleven eller eleverna.

Ett undervisningstillstånd får beviljas två personer om de är lärare i läroavtalsförhållande enligt 40 § 1 mom. 4 punkten.

Om ett undervisningstillstånd beviljas två personer ska den ena anges som ansvarig lärare och den som utfärdar utbildningsintyget.

42 a §
Undervisningstillståndets giltighetstid

Undervisningstillstånd för kortvarigt körkort för kategori B beviljas för två år och det beviljas tidigast ett år innan eleven uppnår minimiåldern för körkortet. Tillståndet löper ut när den elev som anges i tillståndet har avlagt förarexamen för kategori B med godkänt resultat.

Undervisningstillstånd för undervisning inom övningsdelen och fördjupningsdelen beviljas för ett år. Tillståndet löper när undervisningen har getts.

Andra undervisningstillstånd beviljas för högst nio månader och det beviljas tidigast sex månader innan eleven uppnår minimiåldern för körkort i den kategori som övningsfordonet representerar. Tillståndet löper ut när förarexamen har avlagts eller, om förarexamen inte krävs, när undervisningen har getts.

Nytt tillstånd för att förlänga giltighetstiden för ett redan beviljat undervisningstillstånd får inte beviljas utan giltigt skäl. På beviljandet av tillstånd tillämpas inte begränsningen i 42 § 2 mom.

43 §
Undervisningen med undervisningstillstånd

Vid undervisning med undervisningstillstånd ska bestämmelserna om utbildning vid bilskola tillämpas på innehållet i undervisningen och på föraren. I fråga om inledande av undervisningen gäller 38 §.

Körundervisningen ska ges med ett fordon i den kategori eller, i kategori AM, med ett fordon av den typ körrätten ska gälla för. Körundervisningen ska ges med ett fordon som godkänts som övningsfordon i en ändringsbesiktning, om godkännande krävs enligt 39 § 1 mom. 5 punkten eller 40 § 1 mom. 6 punkten. Närmare bestämmelser om de krav som ställs på fordon som används vid undervisning med undervisningstillstånd och övriga krav som gäller undervisningstillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På undervisningstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Undervisningen får dock inledas utan undervisning i bilskola, inget besök på bilskola för utvärdering av framstegen i undervisningen krävs av lärare och elev i fråga om ett undervisningstillstånd för körkort för kategori B och innehavaren av ett undervisningstillstånd för körkort för kategori B får ge all den utbildning som krävs för deltagande i förarexamen.

Utöver eller i stället för det eller de fordon som antecknats i ett undervisningstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet av denna lag får efter ikraftträdandet också andra fordon användas om de uppfyller kraven enligt denna lag.

Ett i 39 § 1 mom. 3 punkten avsett prov för undervisningstillståndslärare som har avlagts innan denna lag har trätt i kraft gäller i enlighet med 4 mom. i den paragrafen.

RP 173/2013
KoUB 18/2013
RSv 160/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.