940/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av civiltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i civiltjänstlagen (1446/2007) 7 § 4 mom.,

ändras 7 § 3 mom., 8 § 4 mom., 53, 57, 88 och 91 §, 93 § 1 och 3 mom. samt 101 § 1 mom. och

fogas till 46 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

7 §
Civiltjänstcentralen

Civiltjänstcentralen är en fristående enhet vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland.

8 §
Civiltjänstgöringsplatser

De som hör till personalen på civiltjänstgöringsplatsen omfattas av bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter civiltjänstärenden. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

46 §
Civiltjänstgörarens uppehälle

Staten svarar till alla delar för civiltjänstgörarens uppehälle och förmåner när tjänstgöraren är utan tjänstgöringsplats och utför arbetstjänst på civiltjänstcentralen.


53 §
Fria permissionsresor

Civiltjänstgöraren har under tjänstgöringstiden rätt till fria permissionsresor tur och retur och till fri resa tur och retur i samband med permission och ledighet som avses i 40 § eller till ersättning för kostnaderna för resa tur och retur till sin hemort eller boningsort och av särskilda skäl också till en annan sådan ort i Finland till vilken han eller hon har en särskild personlig anknytning. Den som är stadigvarande bosatt utomlands har under tjänstgöringstiden rätt till minst en fri permissionsresa till hemorten eller boningsorten utomlands.

Resorna ska företas på ett sätt som med beaktande av omständigheterna är förmånligast för staten.

Närmare bestämmelser om antalet fria permissionsresor till utlandet och om ersättning för resekostnader utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet med beaktande av antalet fria permissionsresor till utlandet för dem som fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen.

57 §
Oförutsedda kostnader för ordnande av civiltjänst

Civiltjänstcentralen kan på basen av skriftlig ansökan ersätta civiltjänstgöringsplatsen för exceptionella och oförutsedda kostnader för ordnandet av civiltjänsten, om de kan anses vara oskäliga i förhållande till civiltjänstgöringsplatsens resurser.

88 §
Registeransvariga

Civiltjänstcentralen ansvarar för civiltjänstregistrets allmänna funktion, informationssäkerheten, fastställandet av de slag av uppgifter som ska införas i registret, för att registerfunktionerna är enhetliga samt för de övriga uppgifter som den registeransvarige har enligt personuppgiftslagen (523/1999).

Civiltjänstcentralen fastställer för de olika användargrupperna omfattningen av de användarrättigheter till civiltjänstregistret som arbetsuppgifterna kräver. Civiltjänstcentralen beviljar användarrättigheter till civiltjänstcentralens personal samt till de i 45 § avsedda ansvariga personerna vid civiltjänstgöringsplatserna. Övriga personer som sköter ärenden som gäller civiltjänstgörare på civiltjänstgöringsplatserna beviljas begränsade användarrättigheter till civiltjänstregistret av de ansvariga personerna inom ramen för civiltjänstcentralens tillstånd.

Användare och registeransvarig när det gäller civiltjänstregistret är civiltjänstcentralen i fråga om de åligganden som faller inom ramen för dess behörighet. Civiltjänstgöringsplatserna använder och för civiltjänstregistret i fråga om de uppgifter som gäller civiltjänstgörarna i deras tjänst och som specificeras i 90 § 1 mom.

De läkare som bedömer civiltjänstgörarens tjänsteduglighet enligt 23 § eller utför hälsokontroll med stöd av 24 § och civiltjänstgöringsplatsens läkare är registerförare i fråga om de uppgifter som antecknas på civiltjänstgörarens läkarundersökningskort.

91 §
Förvarande och överföring av läkarundersökningskort

Civiltjänstgöringsplatsen ger civiltjänstgörarens läkarundersökningskort till den hälso- och sjukvårdsorganisation som den har anvisat civiltjänstgöraren.

När civiltjänstgöraren byter civiltjänstgöringsplats ska civiltjänstgöringsplatsen omedelbart överföra läkarundersökningskortet till den nya civiltjänstgöringsplatsen.

Efter det att civiltjänstgöraren har hemförlovats ska läkarundersökningskortet omedelbart sändas till civiltjänstcentralen.

93 §
Utomstående informationskällor

Civiltjänstcentralen har rätt att trots sekretessbestämmelserna för civiltjänstregistret få uppgifter för utförandet av dess i lag bestämda uppgifter enligt följande:

1) i 13 § 1 mom. 1—3, 5, 11, 14, 19 och 20 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) avsedda uppgifter för ordnande av civiltjänsten och övervakningen av civiltjänstgörarna,

2) av militära myndigheter uppgifter som påverkar en civiltjänstgörares tjänstgöringstid, uppgifter om tjänsteduglighet samt uppgifter om hälsotillstånd, om de har betydelse vid behandlingen av ett ärende som gäller civiltjänstgörarens tjänsteduglighet,

3) av den hälsovårdscentral och läkare som har undersökt en civiltjänstgörares tjänsteduglighet uppgifter om hälsotillstånd, om de har betydelse när tjänstedugligheten kontrolleras,

4) av hälsovårdscentraler, mentalvårdsbyråer, sjukhus eller andra som utför mentalvårdsarbete uppgifter om sådana i mentalvårdslagen (1116/1990) avsedda mentalvårdstjänster som givits en civiltjänstgörare, om uppgifterna är av betydelse med tanke på tjänstedugligheten eller ordnandet av tjänstgöringen,

5) av Migrationsverket uppgifter om en persons medborgarskap för klarläggande av om han eller hon är skyldig att fullgöra tjänstgöring i Finland,

6) av polis-, åklagar- och fångvårdsmyndigheter, för ordnandet av civiltjänstgöringen och övervakningen av civiltjänstgörarna, uppgifter om polisanmälan, åtalsprövning, brottspåföljd och verkställighet av fängelsestraff i fråga om vägran att fullgöra civiltjänst, civiltjänstgöringsbrott, brott mot upplysningsplikten eller brott mot skyldigheten att fullgöra kompletterande tjänstgöring,

7) ur justitieförvaltningens informationssystem, för bedömning av en civiltjänstgörares tjänsteduglighet och lämplighet för placering i en uppgift, uppgifter om brottmål som har avgjorts i domstol och där fängelsestraff har dömts ut; bestämmelser om erhållande av uppgifter ur straffregistret finns dock i straffregisterlagen (770/1993),

8) av fångvårdsmyndigheterna uppgifter om civiltjänstgörare som förvaras i straffanstalt och om tidpunkten för deras frigivning med tanke på förordnande till civiltjänst och ordnande av tjänstgöringen,

9) av social- eller hälsovårdsanstalterna och motsvarande inrättningar uppgift om civiltjänstgörare som inte fritt får avlägsna sig från anstalten samt uppgift om frigivningstidpunkten för en person som förordnats till civiltjänst, när uppgiften behövs för förordnande till civiltjänst och ordnande av tjänstgöringen,

10) av Folkpensionsanstalten uppgift om civiltjänstgörare som beviljats sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007) eller handikappbidrag enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), med tanke på bedömningen av tjänstedugligheten och lämpligheten för placering i en uppgift,

11) av arbets- och näringsministeriet, som under undantagsförhållanden för registret över arbetspliktiga, uppgift om civiltjänstgörare som i enlighet med beredskapslagen fått ett arbetsförordnande som arbetspliktig, när uppgifter behövs för förordnande till tjänstgöring under mobilisering.


Civiltjänstcentralen har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. genom en teknisk anslutning i enlighet med vad som överenskoms med den registeransvarige i fråga.

101 §
Tjänstgöringstiden vid övergång till civiltjänst från tjänst enlig värnpliktslagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

Civiltjänstcentralen fastställer den återstående tiden för tjänstgöring i civiltjänst för den som övergår till civiltjänst från tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor. I detta fall avdras från den tjänstgöringstid om 347 dygn som gäller enligt denna lag ett uppåt avrundat tal, som fås då antalet redan fullgjorda tjänstgöringsdagar multipliceras med en koefficient som räknas ut genom att civiltjänstgöringstiden om 347 dygn divideras med den tjänstgöringstid för personen i fråga som bestämts enligt värnpliktslagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lönenivån för den personal som övergår från anställning hos Lappträsk kommun till anställning vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland tryggas i enlighet med vad som i statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2012—2014 avtalats om tryggande av lön för statligt anställda vid omställningar.

RP 123/2013
AjUB 8/2013
RSv 136/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.