939/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av järnvägslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i järnvägslagen (304/2011) 2 § 18 punkten, 4 §, 9 § 3 mom., 30 § 3 mom., 36 § 1 och 5 mom., 42 § 2 mom., 46 § 1 mom., 48 och 51 §, 53 § 1 mom., 54 § 1 mom., 56 § 1 mom., 57 § 1 och 2 mom., 62 § 1 mom., 66 § 7 mom., 67 § 1 och 2 mom., 68 § 4 mom., 69 § 1 mom., 75 § 8 punkten, 77 § 2 mom. 6 och 7 punkten, 81 §, 86 § 1 mom. samt 87 och 93 §, av dem 81 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 323/2013, och

fogas till 20 § nya 3 och 4 mom., till lagen en ny 20 a §, till 30 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., till lagen en ny 32 a §, till 39 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 46 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 47 a och 48 a §, till 49 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3—5 mom. blir 4—6 mom., till lagen nya 52 a, 52 b och 66 a §, till 77 § 2 mom. en ny 8 punkt, till 82 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till lagen en ny 82 a § och till 94 a §, sådan den lyder i lag 323/2013, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


18) fordon rullande materiel som används i järnvägssystemet och som rör sig på egna hjul på spåranläggningar som är öppna för trafik, med eller utan dragkraft och som består av ett eller flera strukturella eller funktionella delsystem eller delar av sådana delsystem,


4 §
Säkerhetsintyg

En järnvägsoperatör ska för bedrivande av järnvägstrafik ha ett säkerhetsintyg som består av en sådan A-del och en sådan B-del som avses i 7 §. B-delen i säkerhetsintyget krävs dock inte av dem som bedriver järnvägstrafik enbart på hamnområden eller järnvägsgränsstationer på spåranläggningar med en spårvidd som avviker från den spårvidd som används i Finland.

9 §
Återkallande av säkerhetsintyg

Verket ska återkalla ett säkerhetsintyg som det har beviljat, om verket konstaterar att innehavaren av säkerhetsintyget inte har börjat bedriva järnvägstrafik eller ansökt om koncession för bedrivande av järnvägstrafik eller vidtagit andra åtgärder för inledande av järnvägstrafik inom 12 månader efter det att säkerhetsintyget beviljades.

4 kap.

Utnyttjande av statens bannät samt bankapaciteten

20 §
Tillträde till bannätet och rätt att använda det

Ett järnvägsföretag som bedriver internationell persontrafik mellan Finland och en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att ta upp och lämna av passagerare på stationer som finns utmed järnvägsrutter där internationell persontrafik bedrivs. Det huvudsakliga syftet för den internationella persontrafiken ska vara att befordra passagerare mellan stationer som finns i olika stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det regleringsorgan som avses i 71 § ska besluta om det huvudsakliga syftet för ett järnvägsföretag som bedriver i 3 mom. avsedd persontrafik är att bedriva internationell persontrafik mellan Finland och en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om avgörande av ärendet begärs av

1) Trafikverket,

2) ett järnvägsföretag som ansökt om rätt att använda bannätet för att bedriva i 3 mom. avsedd internationell persontrafik,

3) ett annat järnvägsföretag som bedriver persontrafik på samma järnvägsrutt.

20 a §
Begränsning av tillträdesrätten till bannätet

Trafikverket får begränsa rätten att använda statens bannät för internationell persontrafik som avses i 20 § 3 mom. samt ett järnvägsföretags rätt att ta upp och lämna av passagerare i internationell persontrafik som avses i det nämnda momentet på järnvägsrutter där något annat järnvägsföretag bedriver persontrafik enligt ett avtal om allmän trafik som ingåtts med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70. Rätten att ta upp och lämna av passagerare får begränsas endast om det regleringsorgan som avses i 71 § anser att utnyttjandet av rätten kan äventyra den ekonomiska balansen i ett avtal om allmän trafik.

Regleringsorganet tar upp ett i 1 mom. avsett ärende för behandling på begäran av

1) en behörig myndighet som ingått ett avtal om allmän trafik,

2) ett järnvägsföretag som ingått ett avtal om allmän trafik,

3) Trafikverket.

Den myndighet som avses i 2 mom. 1 punkten och det järnvägsföretag som avses i 2 punkten ska till regleringsorganet ge in alla uppgifter som behövs för beslutsfattandet. Efter att alla behövliga uppgifter kommit in till regleringsorganet ska detta inleda samråd med parterna inom en månad efter att ha mottagit den begäran som avses i 2 mom. Efter samråd med alla parter ska regleringsorganet ge ett beslut med motiveringar inom sex veckor efter att ha fått alla de behövliga uppgifterna.

Trafikverket, den myndighet som avses i 2 mom. 1 punkten, det järnvägsföretag som avses i 2 punkten och ett järnvägsföretag som ansökt om rätt att använda bannätet kan begära att regleringsorganet inom en av regleringsorganet utsatt skälig tid som inte får vara kortare än en månad behandlar ett ärende som avses i 1 mom. på nytt, om de förutsättningar som regleringsorganet bestämt har uppfyllts.

30 §
Avtal om användning av bannät

Trafikverket får ingå ett i denna paragraf avsett avtal om användning av bannätet på de villkor som föreskrivs i paragrafen också med en annan järnvägsoperatör.

Trafikverket får inte ingå avtal om användning av bannätet med ett järnvägsföretag innan järnvägsföretaget uppfyller de förutsättningar för bedrivande av järnvägstrafik som anges i 3 § 1 mom. 1—3 och 5 punkten. Verket får inte ingå avtal om användning av bannätet med en annan järnvägsoperatör innan järnvägsoperatören har ett i 4 § avsett säkerhetsintyg, den har beviljats den bankapacitet den behöver för den tilltänkta trafiken i enlighet med 26 § och den i övrigt uppfyller förutsättningarna för bedrivande av järnvägstrafik.

32 a §
Museijärnväg

Trafikverket får efter att ha hört Trafiksäkerhetsverket besluta att en spåranläggning som hör till statens bannät är en museijärnväg på vilken endast museitrafik får bedrivas. På en spåranläggning som bestäms vara en museijärnväg får inte finnas annan persontrafik eller godstrafik. Trafikverket ska bereda de järnvägsoperatörer som bedriver trafik på spåranläggningar från vilka det finns trafikförbindelse till den spåranläggning som ska bestämmas vara en museijärnväg, tillfälle att bli hörda innan verket fattar beslut om museijärnvägen.

36 §
Trafikledning och avtal om trafik

Bannätsförvaltaren ansvarar för trafikledningen på sitt bannät eller för att trafikledningen ordnas på det sätt som trafiken på bannätet kräver och ser till att trafikledningstjänster tillhandahålls på lika villkor. Förvaltaren kan ordna trafikledningstjänsterna själv eller upphandla dem hos offentliga eller privata serviceproducenter. Andra bannätsförvaltare än Trafikverket får också avtala med Trafikverket om ordnandet av trafikledningen på sin spåranläggning eller på en del av denna.


Bolag eller andra sammanslutningar som tillhandahåller trafikledningstjänster ska tillhandahålla tjänster opartiskt för alla järnvägsoperatörer och för de bannätsförvaltare som begär tjänster av bolaget eller sammanslutningen och vars spåranläggningar har tillräcklig teknisk beredskap och andra förutsättningar för mottagande av tjänster. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på bolagets eller sammanslutningens anställda när de sköter trafikledningstjänster som avses i denna paragraf. Bestämmelser om ersättning för person- och sakskador i spårtrafik finns i lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999).

39 §
Grunderna för säkerheten

Vad som i 2 mom. föreskrivs om bannätsförvaltares och järnvägsoperatörers ansvar begränsar inte ansvaret hos tillverkare av eller underhålls- eller tjänsteleverantörer för maskiner, anläggningar och annan utrustning och annat material som används i järnvägssystemet och inte heller hos upphandlande enheter för att de maskiner, anläggningar och andra material och tjänster som de levererat stämmer överens med gällande krav och är säkra.


42 §
Grunderna för driftskompatibilitet

De väsentliga kraven gäller delsystemens säkerhet, tillförlitlighet och driftklarhet, hälsoeffekter, miljöeffekter, tekniska driftskompatibilitet samt tillgänglighet. Närmare bestämmelser om de delsystem i järnvägssystemet som avses i bilaga II till driftskompatibilitetsdirektivet och om innehållet i de väsentliga krav som avses i bilaga III till direktivet utfärdas genom förordning av statsrådet.

46 §
Planering av tillverkning, uppbyggnad, ombyggnad eller modernisering av delsystem

En plan för tillverkning eller uppbyggnad av ett nytt delsystem samt för ombyggnad eller modernisering av ett befintligt delsystem ska ges in till Trafiksäkerhetsverket. Genomförandet av planen kan inledas först när verket har beslutat om det på basis av ombyggnads- eller moderniseringsplanen för ett delsystem behövs ett nytt tillstånd för ibruktagande. Ett nytt tillstånd ska alltid krävas om det planerade arbetet kan påverka den övergripande säkerhetsnivån för de berörda delsystemen negativt.


Om verket anser att ett nytt tillstånd för ibruktagande behövs för ett ombyggt eller moderniserat delsystem, men de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet inte till alla delar tillämpas, ska verket meddela kommissionen grunderna för att de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet inte tillämpas, vilka bestämmelser som tillämpas i stället för dem samt de bedömningsorgan eller andra sammanslutningar som ansvarar för kontrollförfarandet av delsystemet.

47 a §
Tillstånd för provkörning för testning av delsystem till fordon

Trafiksäkerhetsverket får på ansökan bevilja ett visstidstillstånd för provkörning för testning av sådana fordon som är försedda med ett delsystem som enligt de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet eller en föreskrift som meddelats med stöd av denna lag ska undergå kontroller som kräver att delsystemet används i järnvägssystemet. Tillstånd kan beviljas för högst tio månader.

Sökanden ska för bedömningen av förutsättningarna för tillståndet för provkörning i samband med ansökan till verket lämna in en plan om förflyttning av fordonet, om de kontroller som ska utföras på delsystemet samt om de åtgärder genom vilka säkerheten i järnvägssystemet tryggas. En förutsättning för beviljande av tillstånd för provkörning är att järnvägssystemets säkerhet inte äventyras på grund av genomförandet av kontrollerna. Ett fordon som är försett med ett delsystem för vilket det finns ett tillstånd för provkörning får inte användas i kommersiell trafik.

Verket kan förena ett tillstånd för provkörning med begränsningar och villkor som syftar till att trygga järnvägssystemets säkerhet. Delsystemet får användas endast i enlighet med tillståndsvillkoren.

Vad som i 48 § föreskrivs om återkallande av tillstånd för ibruktagande av delsystem, gäller också tillstånd som beviljats med stöd av denna paragraf.

48 §
Beviljande och återkallande av tillstånd för ibruktagande

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillstånd för ibruktagande av ett strukturellt delsystem tills vidare när förutsättningarna enligt 44 § uppfylls. Verket kan förena ett tillstånd för ibruktagande med sådana begränsningar och villkor som syftar till att trygga delsystemets säkerhet och driftskompatibilitet i järnvägssystemet. Begränsningarna och villkoren får inte stå i strid med väsentliga krav.

Om ett delsystem inte uppfyller de väsentliga krav som ställts på det eller om tillståndshavaren inte iakttar begränsningarna eller villkoren i tillståndet, ska verket uppmana tillståndshavaren att inom en skälig tid om minst två månader avhjälpa konstaterade fel och försummelser. Om felet eller försummelsen måste anses vara av väsentlig art och om tillståndshavaren inte har avhjälpt felet eller försummelsen inom utsatt tid, får verket återkalla tillståndet för ibruktagande helt och hållet eller för viss tid. Verket kan också begränsa eller helt förbjuda användningen av ett delsystem.

Verket kan återkalla ett tillstånd för ibruktagande med omedelbar verkan om det är fråga om en särskilt allvarlig brist som kan äventyra järnvägssystemets säkerhet.

48 a §
Tillstånd för ibruktagande av ett delsystem till ett fordon

Trafiksäkerhetsverket får på ansökan bevilja tillstånd för ibruktagande av ett delsystem till ett fordon med avvikelse från bestämmelserna i 44 § efter det att sådana test enligt de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet och de nationella normerna som påverkar säkerheten har genomförts och sökanden har lämnat in till verket den mellanliggande EG-kontrollförklaring som sökanden upprättat utifrån det med det mellanliggande kontrollförfarandet förenliga mellanliggande EG-kontrollintyg enligt bilaga VI till driftskompatibilitetsdirektivet som sökanden fått av det anmälda organet och den FI-kontrollförklaring som grundar sig på en FI-kontroll enligt 65 § samt kontrollorganets utredning över orsakerna till att alla test inte har kunnat genomföras. Sökanden ska inom tolv månader från beviljandet av ett tillstånd för ibruktagande, i enlighet med villkoren i tillståndet till verket lämna in för kännedom den slutliga EG-kontrollförklaring om delsystemet som avses i de bestämmelser om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet som utfärdats med stöd av denna lag. Om sökanden inte lämnar in alla handlingar inom utsatt tid, ska verket förhindra användningen av fordonet.

Vad som i 48 § föreskrivs om återkallande av tillstånd för ibruktagande, gäller också tillstånd för ibruktagande av ett delsystem till ett fordon.

49 §
Driftskompatibilitetskomponenters överensstämmelse

Om Trafiksäkerhetsverket anser att en EG-försäkran om överensstämmelse upprättats felaktigt eller annars otillbörligt, ska tillverkaren eller dennes i unionen etablerade ombud på yrkande av verket se till att en driftskompatibilitetskomponent överensstämmer med kraven. Om överensstämmelsen fortfarande brister, ska verket vidta alla behövliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden av driftskompatibilitetskomponenten i fråga eller säkerställa att komponenten dras tillbaka från marknaden på det sätt som föreskrivs i 4 mom.


51 §
Tillstånd för ibruktagande av fordon

För att ta i bruk ett fordon krävs ett av Trafiksäkerhetsverket beviljat tillstånd för ibruktagande.

52 a §
Första tillstånd för ibruktagande av fordon som överensstämmer med de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet

Trafiksäkerhetsverket ska bevilja tillstånd för ibruktagande utan andra kontroller, om

1) fordonet uppfyller alla krav i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som gäller vid tidpunkten för ibruktagandet,

2) de i 1 punkten avsedda tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet omfattar en viktig del av de väsentliga krav som avses i 42 §, och

3) fordonets alla strukturella delsystem har godkänts i enlighet med bestämmelserna i 8 kap.

Om fordonet är försett med alla EG-kontrollförklaringar som avses i 45 §, men dess strukturella delsystem inte har godkänts i enlighet med bestämmelserna i 8 kap., ska verket kontrollera den tekniska kompatibiliteten mellan fordonets strukturella delsystem och deras säkra integrering med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 4.3 och 6.3 i järnvägssäkerhetsdirektivet. På öppna punkter och på de specialfall som specificeras i de tekniska specifikationerna för driftskompabilitet tillämpas föreskrifter meddelade av Trafiksäkerhetsverket som gäller för dem eller andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller för dem.

52 b §
Första tillstånd för ibruktagande av fordon som inte överensstämmer med de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillstånd för ibruktagande för fordon vars strukturella delsystem inte uppfyller alla krav som gäller för dem i de tekniska specifikationerna vid tidpunkten för ibruktagandet av fordonet

1) genom att tillämpa det EG-kontrollförfarande som avses i 45 § till den del som de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet omfattar fordonets strukturella delsystem, och

2) genom att för andra tekniska synpunkters vidkommande tillämpa föreskrifter som verket meddelat eller andra relevanta bestämmelser och föreskrifter samt vad som i 65 § föreskrivs om bedömning av överensstämmelse vid FI-kontroll.

53 §
Godkännande av fordonstyper

Trafiksäkerhetsverket ska godkänna en fordonstyp samtidigt som det beviljar tillstånd för ibruktagande av fordonet. Verket kan också på ansökan bevilja godkännanden för fordonstyper. Verket ska utan ytterligare kontroll godkänna ett fordon som fått typgodkännande i Finland enligt den försäkran om typöverensstämmelse som sökanden lämnat in till verket.


54 §
Kompletterande tillstånd för ibruktagande av fordon

Fordon för vilka tillstånd för ibruktagande beviljats i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett kompletterande tillstånd innan de tas i bruk i Finland. Genom det kompletterande tillståndet för ibruktagande ska det särskilt säkerställas att fordonet är kompatibelt med bannätet och de fasta installationerna och är lämpat för användning i Finlands klimat. Kompletterande tillstånd för ibruktagande krävs dock inte för fordon som används endast på hamnområden eller järnvägsgränsstationer på spåranläggningar med en spårvidd som avviker från den spårvidd som används i Finland.


56 §
Kompletterande tillstånd att ta i bruk fordon som inte överensstämmer med de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet

Sökanden ska till Trafiksäkerhetsverket för beviljande av ett kompletterande tillstånd enligt 54 § för ibruktagande av ett fordon som inte uppfyller kraven för strukturella delsystem i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet lämna in följande dokumentation om fordonet eller fordonstypen tillsammans med uppgifter om den planerade användningen av fordonet på bannätet:

1) dokumentation som styrker att tillstånd för ibruktagande av fordonet har beviljats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillsammans med dokumentation om det förfarande som följts för att visa att fordonet uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser, samt dokumentation om eventuella undantag som godkänts för fordonet i enlighet med artikel 9 i driftskompatibilitetsdirektivet,

2) tekniska data, underhållsprogram och funktionella egenskaper; för fordon som är utrustade med dataregistreringsutrustningar ska dokumentationen inbegripa information om förfarandet för insamling av uppgifter som kan avläsas och utvärderas, förutsatt att denna information inte harmoniseras av motsvarande tekniska specifikationer för driftskompatibilitet,

3) dokument över fordonets driftshistoria, underhåll och, i tillämpliga fall, de tekniska ändringar som gjorts efter beviljandet av tillstånd för ibruktagande,

4) en redogörelse för tekniska och funktionella egenskaper som visar att fordonet är kompatibelt med infrastrukturerna och de fasta installationerna.


57 §
Ibruktagande av fordon i samtrafik som anländer från Ryska federationen

Fordon som används i samtrafik mellan Finland och Ryssland och anländer från Ryska federationen ska ha Trafiksäkerhetsverkets tillstånd för ibruktagande. Verket beviljar tillstånd för fordon eller fordonstyper som i Ryska federationen har giltigt tillstånd för ibruktagande eller därmed jämförbart tillstånd. Fordonen får gå i trafik endast i järnvägssamtrafik mellan Finland och Ryssland. Bestämmelser om de krav som gäller för fordon finns i överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om järnvägssamtrafik mellan Finland och Ryssland (FördrS 48/1997) samt i accessoriska avtal och bilagor.

Järnvägsföretag som bedriver samtrafik i Finland ska ansöka om tillstånd hos Trafiksäkerhetsverket innan företaget inleder trafik med fordon på Finlands bannät. Överensstämmelsen hos fordon som ska användas i samtrafik mellan Finland och Ryssland ska påvisas med en anmälan som sökanden ger in till verket. Sökanden ska anmäla att det för fordonet eller fordonstyperna har beviljats tillstånd för ibruktagande eller ett därmed jämförbart tillstånd i Ryska federationen. Verket avgör ansökan om tillstånd för ibruktagande på basis av det meddelande som sökanden lämnat in. Tillstånd kan beviljas elektroniskt.


11 kap.

Bedömningsorgan

62 §
Anmälda organs uppgifter

De anmälda organen ansvarar för EG-kontrollförfarandet när det gäller delsystem och för avfattandet av EG-kontrollintyg som ska fogas till EG-kontrollförklaringar samt för avfattandet av tekniska dokument. Dessutom ansvarar de anmälda organen för förfarandet vid bedömning av driftskompatibilitetskomponenternas överensstämmelse och lämplighet för användning samt för avfattandet av sådana EG-intyg om överensstämmelse samt EG-intyg om lämplighet för användning som ska fogas till en EG-försäkran om överensstämmelse eller en EG-försäkran om lämplighet för användning. De anmälda organen får utfärda intyg om överensstämmelse för serier av delsystem eller vissa delar av dessa delsystem, om det ingår bestämmelser om detta förfarande i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet.


66 §
Uppgifter som utförs av organ som ansvarar för oberoende säkerhetsbedömning samt beslut om och återkallande av beslut om att utse organ

Närmare bestämmelser om de krav som ska ställas på ett för oberoende säkerhetsbedömning ansvarigt organ och dess uppgifter samt om organets kontrollförfarande och kontrollrapporter utfärdas genom förordning av statsrådet.

66 a §
Språket hos organ som ansvarar för oberoende säkerhetsbedömning samt tjänsteansvar

Ett organ som ansvarar för oberoende säkerhetsbedömning ska avfatta dokument och korrespondens i samband med kontrollförfaranden på något av de officiella språken i den medlemsstat där sökanden är etablerad. Alternativt kan man använda något annat språk som sökanden godkänner. Trafiksäkerhetsverket kan vid behov kräva att dokumenten översätts till finska eller svenska.

På anställda hos organ som ansvarar för oberoende säkerhetsbedömning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i 66 §. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

67 §
Fordonsnummersystem

Trafiksäkerhetsverket tilldelar fordon ett fordonsnummer i samband med att verket registrerar fordonet första gången i det fordonsregister som avses i 68 §.

Den som ansöker om första tillstånd för ibruktagande av ett fordon ansvarar för att fordonet i fråga märks med sitt fordonsnummer. Trafiksäkerhetsverket får vid behov ändra ett fordonsnummer och kräva att fordonsinnehavaren ändrar märkningen av fordonet.


68 §
Fordonsregister

Järnvägsföretag som i Finland bedriver järnvägssamtrafik mellan Finland och Ryssland ska utan onödigt dröjsmål så snart de fått de uppgifter som avses i detta moment och senast i sin ansökan om tillstånd för ibruktagande enligt 57 § lämna Trafiksäkerhetsverket följande uppgifter för fordonsregistret om fordon som anländer från Ryska federationen:

1) fordonets ägare eller innehavare,

2) begränsningar som gäller användningen av fordonet,

3) uppgifter som gäller fordonets underhållsplan och som är relevanta med tanke på säkerheten.


69 §
Registrering och avregistrering av fordon

Innan ett fordon tas i bruk i järnvägssystemet ska det registreras. Registrering av fordon ska sökas hos Trafiksäkerhetsverket, om fordonet tas i bruk första gången i Finland. Rullande materiel registreras fordonsvis i det fordonsregister som Trafiksäkerhetsverket för, om det första tillståndet för ibruktagande av fordonet har beviljats i Finland. En förutsättning för ibruktagande i Finland av ett fordon som första gången tagits i bruk i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är att fordonet är registrerat i den statens fordonsregister.


75 §
Myndighetsföreskrifter om järnvägar

Trafiksäkerhetsverket kan i syfte att säkerställa järnvägssystemets säkerhet och tekniska funktion utfärda närmare föreskrifter om


8) uppgifter som ska antecknas i fordonsregistret och banregistret samt om registreringsförfaranden,


77 §
Myndighetstillsyn

Trafiksäkerhetsverket övervakar


6) de anmälda organens samt de för oberoende säkerhetsbedömning ansvariga organens verksamhet,

7) registreringen av fordon samt de uppgifter som antecknas i fordonsregistret,

8) förberedelserna för undantagsförhållanden och störningar i järnvägssystemet.

81 §
Förberedelse för undantagsförhållanden och störningar

Innehavare av säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd ska förbereda sig för undantagsförhållanden och se till att verksamheten fortgår så störningsfritt som möjligt också under sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011) och vid därmed jämförbara störningar under normala förhållanden. De ska på det sätt som deras verksamhet kräver delta i beredskapsplanering och på förhand förbereda verksamhet som bedrivs under undantagsförhållanden och vid därmed jämförbara störningar under normala förhållanden.

Kommunikationsministeriet får utöver vad som i beredskapslagen föreskrivs om statsrådets och ministeriets behörighet, genom förordning utfärda de närmare bestämmelser om ordnandet av beredskapsplanering som behövs för förberedelser för undantagsförhållanden och därmed jämförbara störningar under normala förhållanden.

82 §
Anmälan om olyckor och olyckstillbud

Den information som avses i 1 mom. är sekretessbelagd med stöd av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Dessutom kan Trafiksäkerhetsverket hemlighålla en omständighet som gäller den information som avses i 1 mom., om utlämnandet av uppgifter om omständigheten skulle äventyra de framtida möjligheterna att få information.


82 a §
Användning av information om olyckor eller olyckstillbud

Trafiksäkerhetsverket får inte vidta rättsliga åtgärder på grund av oöverlagda eller oavsiktliga överträdelser som det får kännedom om enbart på grund av en anmälan med stöd av 82 §, förutom när det är fråga om en sådan försummelse av skyldigheter som kan betraktas som grov oaktsamhet eller ett förfarande som är straffbart enligt strafflagen (39/1889).

Ett järnvägsföretag, en bannätsförvaltare och en annan aktör som avses i denna lag får inte på ett diskriminerande sätt bemöta arbetstagare i sin tjänst eller andra personer som lämnar en rapport om ett eventuellt olyckstillbud som de känner till.

86 §
Anmärkning och varning

Trafiksäkerhetsverket kan ge ett järnvägsföretag, en bannätsförvaltare eller en annan aktör inom järnvägsbranschen som avses i denna lag en anmärkning eller varning, om denne handlar i strid med kraven enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. En varning kan ges, om en anmärkning med beaktande av de omständigheter som framgår i ärendet som helhet inte kan anses vara tillräcklig.


87 §
Trafiksäkerhetsverkets rätt att använda administrativt tvång

Trafiksäkerhetsverket får, efter att ha gett vederbörande tillfälle att bli hörd, ålägga ett järnvägsföretag, en bannätsförvaltare eller en annan i denna lag avsedd aktör inom järnvägsbranschen att avhjälpa fel eller försummelser samt ålägga denne förpliktelser eller förbjuda en åtgärd, om denne trots en anmärkning eller varning handlar i strid med kraven enligt denna lag eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Verket kan förena åläggandet med vite eller med hot om att verksamheten avbryts helt eller delvis eller att en åtgärd som försummats blir utförd på vederbörandes bekostnad. Bestämmelser om vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande finns i viteslagen (1113/1990).

93 §
Överklagande

Omprövning av ett beslut som fattats med stöd av 60, 67 och 69 § får begäras hos Trafiksäkerhetsverket enligt förvaltningslagen (434/2003). Beslut med anledning av begäran om omprövning och andra beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som gäller återkallande av koncession, säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd, återkallande av tillstånd för ibruktagande av delsystem, återkallande av tillstånd för ibruktagande av fordon, återkallande av utseende av anmälda organ eller organ som ansvarar för oberoende säkerhetsbedömning, återkallande av bankapacitet, ett åläggande, en förpliktelse eller ett förbud enligt 87 § eller ingripande i åtgärd eller händelse enligt 88 § får överklagas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Annat beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Om ett ärende som avses i 7, 13, 17 eller 72 § inte har avgjorts inom angiven tid får sökanden anföra besvär. Besvären anses avse ett avslag på ansökan. Besvär får anföras tills ett beslut har meddelats med anledning av ansökan. Kommunikationsministeriet och Trafiksäkerhetsverket ska underrätta besvärsmyndigheten om att ett beslut har meddelats. På anförande och behandling av besvär tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen.

Beslut genom vilket en oenighet i ett i 34 eller 35 § avsett ärende har avgjorts får överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ett beslut av marknadsdomstolen får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Ett beslut som fattats med stöd av denna lag ska iakttas även om det överklagas, om så bestäms i beslutet och om besvärsmyndigheten inte bestämmer något annat.

När förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen behandlar besvär över beslut av Trafiksäkerhetsverket om tillstånd för ibruktagande av fordon kan de begära utlåtande i ärendet från Europeiska järnvägsbyrån.

94 a §
Vissa anmälningsskyldigheter

Närmare bestämmelser om de anmälningsskyldigheter som avses i 1 och 2 mom. och om de tidsfrister som gäller för dem utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 168/2013
KoUB 16/2013
RSv 154/2013
Europaparlamentents och rådets direktiv 2004/49/EG (32004L0049); EUT 164, 30.4.2004, s. 44
Europaparlamentents och rådets direktiv 2007/58/EG (32007L0058); EUT 315, 3.12.2007, s. 44
Europaparlamentents och rådets direktiv 2008/57/EG (32008L0057); EUT 191, s. 1 18.7.2008, s. 1
Europaparlamentents och rådets direktiv 2008/110/EG (32008L0110); EUT 345, 23.12.2008, s. 62

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.