938/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 40, 42, 57 och 70 §, sådana de lyder, 40, 57 och 70 § i lag 1511/2011 och 42 § delvis ändrad i lag 1511/2011, som följer:

40 §
Ansökan om statsunderstöd

En ansökan om statsunderstöd för ett anläggningsprojekt ska riktas till statsbidragsmyndigheten och sändas till regionförvaltningsverket före utgången av året före det år vars budget ligger till grund för ansökan om statsunderstöd, om inte undervisnings- och kulturministeriet bestämmer något annat. En uppskattning av vid vilken tidpunkt projektet kan genomföras ska fogas till ansökan.

42 §
Finansieringsplan för anläggningsprojekt

Undervisnings- och kulturministeriet utarbetar årligen för de följande fyra åren en riksomfattande finansieringsplan för anläggningsprojekt som hänför sig till undervisnings- och kulturverksamhet. En plan för anläggningsprojekt som hänför sig till barndagvård utarbetas för en behövlig tidsperiod i sänder. Finansieringsplanen omfattar de anläggningsprojekt som är ämnade att genomföras under planeringsperioden, kalenderårsvis i den ordning som de ska genomföras, samt en beräkning av projektens statsunderstöd.

För den finansieringsplan som utarbetas för anläggningsprojekten ska regionförvaltningsverket, på basis av förslag som inkommit från utbildningsanordnare och andra anordnare av verksamhet enligt de lagar som nämns i 1 och 2 § och beträffande läroanstaltsprojekt på basis av den skyndsamhetsordning som fastställts av landskapsförbundet, upprätta en förteckning över de anläggningsprojekt som är ämnade att genomföras inom dess verksamhetsområde. Projekten antecknas i förteckningen enligt deras uppskattade skyndsamhetsordning. Förslagen för förteckningen ska sändas till regionförvaltningsverket före utgången av året före förteckningen upprättas. När det gäller barndagvården kan förteckningen upprättas utgående från ansökningarna till regionförvaltningsverken.

En finansieringsplan behöver inte utarbetas, om det anslag som har anvisats för statsunderstöd för anläggningsprojekt är av ringa betydelse.

Undervisnings- och kulturministeriet kan göra ändringar i finansieringsplanen, om det anvisas tilläggsanslag för statsunderstöd för anläggningsprojekt efter det att finansieringsplanen fastställts.

57 §
Statsbidragsmyndighet

Regionförvaltningsverket är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller anläggningsprojekt inom undervisnings-, dagvårds- och biblioteksväsendet samt i ärenden som avses i 45 § 1 mom.

Utbildningsstyrelsen är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller

1) funktionell utveckling av undervisningen,

2) inledande och utveckling av verksamhet inom yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning och för försök som gäller sådan verksamhet, samt för behövliga specialuppgifter i samband med verksamheten,

3) statsunderstöd som avses i 45 § 2 och 3 mom. samt 46 §.

Närings-, trafik- och miljöcentralen är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller sådana utvecklings- och serviceuppgifter för arbetslivet som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. När det gäller svenskspråkiga utbildningsanordnare är det regionförvaltningsverket som är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller utbildnings- och serviceuppgifter för arbetslivet.

Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet i andra ärenden som avses i denna lag.

Närmare bestämmelser om behörighetsfördelningen mellan statsbidragsmyndigheterna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

70 §
Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller anläggningsprojekt

Trots bestämmelserna i 57 § 1 mom. sköter undervisnings- och kulturministeriet statsbidragsmyndighetens uppgifter i fråga om sådana anläggningsprojekt för vilka ministeriet har beviljat statsandel eller statsunderstöd före denna lags ikraftträdande.

Trots bestämmelserna i 1 mom. sköter regionförvaltningsverket statsbidragsmyndighetens uppgifter i ärenden som gäller återbetalning av statsandel eller statsunderstöd för anläggningsprojekt enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 1—4 punkten samt i lagen om grundläggande utbildning, lagen om grundläggande konstundervisning och bibliotekslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Ärenden som gäller finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och som vid ikraftträdandet av denna lag är anhängiga vid närings-, trafik- och miljöcentralerna samt före ikraftträdandet ingångna avtal och förbindelser som gäller ovan avsedda ärenden liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem, vilka enligt denna lag hör till regionförvaltningsverken, överförs när denna lag träder i kraft till det behöriga regionförvaltningsverket.

RP 114/2013
FvUB 16/2013
RSv 155/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.