937/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av ungdomslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ungdomslagen (72/2006) 3—6 § samt 10 § 5 mom., 12 § 2 mom. och 14 §, av dem 3 och 14 § sådana de lyder i lag 1453/2009, som följer:

3 §
Utveckling och samarbete

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Regionförvaltningsverket är statens regionförvaltningsmyndighet i ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner resultatmålen för regionförvaltningens ungdomsväsen tillsammans med regionförvaltningsverket.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar på riksnivå och regionförvaltningsverket på regionnivå för samordningen av ungdomspolitiken.

4 §
Ungdomspolitiskt utvecklingsprogram

Statsrådet godkänner vart fjärde år ett ungdomspolitiskt utvecklingsprogram. I programmet anges de riksomfattande målen för ungdomspolitiken och riktlinjerna för regionförvaltningsverkens och kommunernas ungdomspolitiska programarbete. Utvecklingsprogrammet revideras vid behov.

Utvecklingsprogrammet bereds vid undervisnings- och kulturministeriet i samråd med andra behöriga ministerier. I beredningen ska centrala instanser inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken höras.

Närmare bestämmelser om utvecklingsprogrammet utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Statens delegation för ungdomsärenden

Sakkunnigorgan i ungdomsarbetet och ungdomspolitiken är statens delegation för ungdomsärenden, som tillsätts av statsrådet. Delegationen finns i anslutning till undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen kan ha sektioner för beredningen av ärenden.

Delegationen ska

1) till undervisnings- och kulturministeriet ge utlåtanden om de ärenden som ska tas med i det ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och årligen utvärdera utfallet av programmet,

2) lägga fram förslag till program och åtgärder som gäller unga,

3) producera aktuell information om unga och deras levnadsförhållanden.

Närmare bestämmelser om delegationen utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Utvärderings- och understödskommissionen

Undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan i ärenden som gäller understöd till de riksomfattande ungdomsorganisationerna och de riksomfattande serviceorganisationerna för ungdomsarbete är utvärderings- och understödskommissionen, som tillsätts av statsrådet. Kommissionen kan inom sig tillsätta sektioner för beredningen av ärenden.

Kommissionen ska

1) årligen göra framställningar till undervisnings- och kulturministeriet om fördelningen av statsunderstöden för de riksomfattande ungdomsorganisationerna och de riksomfattande serviceorganisationerna för ungdomsarbete,

2) årligen utifrån ansökningar ge ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om understödsbehörigheten hos riksomfattande ungdomsorganisationer och riksomfattande serviceorganisationer för ungdomsarbete,

3) årligen ge ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om fördelningen av statsunderstöd för organisationer som bedriver ungdomsarbete,

4) på begäran av undervisnings- och kulturministeriet utvärdera verksamheten i de organisationer som understöds.

Närmare bestämmelser om kommissionen utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Statsunderstöd för ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner de organisationer som beviljas understöd med stöd av denna paragraf.


12 §
Statsunderstöd för riksomfattande ungdomscentraler

Centralerna ska förverkliga denna lags syfte och utgångspunkter och vara allmännyttiga. Ett eventuellt överskott i centralerna ska användas för utveckling av centralerna och deras tjänster. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner på ansökan de centraler som beviljas understöd med stöd av denna lag.


14 §
Statsbidragsmyndighet

Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet i de ärenden som avses i denna lag.

Undervisnings- och kulturministeriet kan anvisa anslag som tagits in i statsbudgeten till regionförvaltningsverket för beviljande av understöd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Ärenden som gäller ungdomsväsendet och som vid ikraftträdandet av denna lag är anhängiga vid närings-, trafik- och miljöcentralerna samt före ikraftträdandet ingångna avtal och förbindelser som gäller ovan avsedda ärenden liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem, vilka enligt denna lag hör till regionförvaltningsverken, överförs när denna lag träder i kraft till det behöriga regionförvaltningsverket.

RP 114/2013
FvUB 16/2013
RSv 155/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.