932/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om regionförvaltningsverken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) 4 § 1 mom. 3 punkten och

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 §
Regionförvaltningsverkens verksamhetsområde och uppgifter

Regionförvaltningsverken sköter inom följande verksamhetsområden de uppgifter som särskilt föreskrivs för dem:


3) utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet,


6 a §
Förordnande att tillfälligt sköta ett annat regionförvaltningsverks uppgifter

En tjänsteman vid ett regionförvaltningsverk kan på begäran av ett annat regionförvaltningsverk tillfälligt, och utan att tjänstemannens tjänsteställe ändras, ställas till det andra regionförvaltningsverkets förfogande. Beslut om saken fattas av den utnämnande myndigheten. Om regionförvaltningsverken inte når samförstånd, kan beslutet också fattas av det ministerium som svarar för styrningen av verksamheten. I beslutet ska det nämnas i vilken omfattning tjänstemannen står till det andra regionförvaltningsverkets förfogande.

Det regionförvaltningsverk som tar emot tjänstemannen kan förordna tjänstemannen att i den omfattning som avses i 1 mom. utföra uppgifter som hör till det mottagande regionförvaltningsverket och som motsvarar tjänstemannens tjänst. I fråga om uppgifter som hör till ansvarsområdet för räddningsväsendet och uppgifter som hör till ansvarsområdet för miljötillståndsärenden ska förordnandet ges av chefen för ansvarsområdet i fråga.

Bestämmelser om förordnande av tjänstemän inom ansvarsområdet för arbetarskyddsuppgifter att utföra uppgifter som hör till ett annat regionförvaltningsverk finns i 3 § i lagen om arbetarskyddsförvaltningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Innan denna lag träder i kraft kan finansministeriet inrätta tjänsterna som chefer för ansvarsområdena för utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet. Undervisnings- och kulturministeriet kan innan lagen träder i kraft utnämna tjänstemän till ovan avsedda tjänster. När dessa tjänster tillsätts första gången får de tillsättas utan att förklaras lediga, om det till tjänsten utnämns en tjänsteman vid regionförvaltningsverket som sköter verkets uppgifter inom utbildningsväsendet och det övriga bildningsväsendet eller en tjänsteman vid närings-, trafik- och miljöcentralen som överförs till regionförvaltningsverket och som sköter centralens uppgifter inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet eller uppgifter i anslutning till anläggning av läroanstalter.

RP 114/2013
FvUB 16/2013
RSv 155/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens president
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.