926/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 23 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 23 § 1 mom. 6 punkten som följer:

23 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna har den registeransvarige rätt att för att uppdatera och i övrigt behandla uppgifterna i befolkningsdatasystemet få följande uppgifter:


6) av Lantmäteriverket identifieringsuppgifter enligt 14 § för fastigheter och andra registerenheter samt byggnadsuppgifter enligt 15 §,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.