916/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 9 § i marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i marktäktslagen (555/1981) 9 § 1 mom. som följer:

9 §
Substanstagarens ersättningsskyldighet

Om täktverksamhet sänker värdet för en bredvid eller i närheten belägen fastighet eller medför annan sådan skada eller olägenhet för utnyttjandet av fastigheten som inte kan anses vara ringa, har fastighetens ägare eller innehavare rätt att av substanstagaren få full ersättning för den olägenhet som täktverksamheten orsakar ägaren eller innehavaren. Ersättning ska yrkas inom fem år räknat från det skadan eller olägenheten uppkommit. Nås inte överenskommelse om ersättningen, avgörs frågan om rätt till ersättning och bestäms ersättningen med iakttagande av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter vid en förrättning som ansöks hos Lantmäteriverket.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.