915/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gruvlagen (621/2011) 78 § samt

ändras 58 § 2 mom., 59 § 2 mom., 79 §, 93 § 1 mom. och 97 § 2 mom. som följer:

58 §
Information om tillståndsbeslut

Tillståndsmyndigheten ska sända en kopia av beslutet till dem som särskilt har bett om det och till de kommuner, närings-, trafik- och miljöcentraler och andra myndigheter som delgetts ärendet under handläggningen eller av vilka utlåtande har begärts. En kopia av ett beslut om beviljande av gruvtillstånd ska omedelbart sändas till Strålsäkerhetscentralen och Lantmäteriverket.


59 §
Information om beslut om gruvområdesinlösningstillstånd

Tillståndsmyndigheten ska sända en kopia av beslutet till ägarna och innehavarna av fastigheterna på gruvområdet och utan dröjsmål till Lantmäteriverket.


79 §
Inledande av gruvförrättning

Lantmäteriverket ska omedelbart utfärda förordnande om gruvförrättning efter det att verket fått del av ett beslut om att gruvområdesinlösningstillstånd eller gruvtillstånd har beviljats.

Gruvförrättningen får inte avslutas förrän gruvområdesinlösningstillståndet och gruvtillståndet har vunnit laga kraft. Gruvmyndigheten ska på begäran av Lantmäteriverket ge ett utlåtande för utredning av ärendet.

93 §
Registrering av gruvförrättning

En gruvförrättning kan registreras efter det att den har vunnit laga kraft oberoende av om ersättning har betalats. Utbetalningen av ersättning behöver inte anmälas till Lantmäteriverket.


97 §
Ersättning i särskilda fall

Ansökan om förrättning ska göras inom tre år från det att skada eller olägenhet uppträtt. Lantmäteriverket meddelar på ansökan ett förordnande om förrättning. Gruvmyndigheten ska på begäran av Lantmäteriverket ge utlåtande i saken.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.