912/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 37 c och 134 § i lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fiske (286/1982) 37 c § 2 mom. och 134 § 1 mom., sådana de lyder, 37 c § 2 mom. i lag 697/2010 och 134 § 1 mom. i lag 1462/2009, som följer:

37 c §

Närings-, trafik- och miljöcentralen och den som anser sig vara berättigad till ersättning ska försöka komma överens om ersättningens belopp. Om en överenskommelse inte nås kan den som orsakats olägenheten, inom ett år från det att det förbud som ligger till grund för ansökan har trätt i kraft, hos Lantmäteriverket ansöka om att ersättningen ska bestämmas genom förrättning. Vid bestämmandet av ersättningen tillämpas bestämmelserna i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977). På ersättningen ska betalas ränta i enlighet med 95 § 1 mom. i den lagen från den dag då den som har rätt till ersättning hos Lantmäteriverket har ansökt om förordnande om ersättningsförrättning.


134 §

Har ett fredningsområde i enlighet med tidigare lag utbrutits vid skifte av vattenområde eller har anteckning om bildandet av området annars gjorts i fastighetsregistret, ska anmälan om indragning av fredningsområdet eller om beslut, varigenom fredningsområde indragits, av fiskeområdets styrelse göras till Lantmäteriverket eller kommunen som fastighetsregisterförare för avlägsnande av anteckningarna om fredningsområdet ur fastighetsregistret. Fastighetsregisterföraren ska vid behov förordna en lantmäteriingenjör att vid förrättning som verkställs på statens bekostnad utreda de omständigheter som avlägsnandet av en anteckning förutsätter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.