899/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fiske (286/1982) 88 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 88 § 1 mom. i lag 976/2009 och 2 mom. i lag 1090/2008, som följer:

88 §

Var och en som bedriver fångst av fisk eller kräfta ska betala en fiskevårdsavgift till staten. Fiskevårdsavgiften är 24 euro per kalenderår eller sju euro för varje fiskeperiod om högst sju dygn. Fiskevårdsavgift tas dock inte ut hos den som inte fyllt 18 år eller den som fyllt 65 år, inte heller hos den som bedriver mete eller pilkfiske. Med mete avses sådant fiske som bedrivs med spö utan en för kastfiske lämpad rulle och där spöet eller reven befinner sig i eller inom räckhåll för den metandes hand och där betet inte är en pilk, ett drag, en fluga eller något annat konstgjort don. Med pilkfiske avses fiske med pilk, fäst vid en rev som hålls i rörelse i lodrät riktning så att reven hålls i handen eller det används ett kort spö, som inte är lämpat för kastfiske.

Var och en som bedriver handredskapsfiske enligt 8 § 1 mom. ska årligen betala en spöfiskeavgift till staten. Avgiften är 31 euro per kalenderår eller sju euro för en fiskeperiod om sju dygn inom varje län där en person bedriver nämnda handredskapsfiske. Spöfiskeavgift tas dock inte ut hos den som inte fyllt 18 år eller den som fyllt 65 år, inte heller för handredskapsfiske som bedrivs inom ett allmänt vattenområde.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 122/2013
JsUB 8/2013
RSv 128/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.