888/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 18 kap. 16 och 32 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 18 kap. 16 § och 32 § 4 mom., sådana de lyder, 18 kap. 16 § i lagarna 1264/2006 och 1364/2007 samt 32 § 4 mom. i lag 986/2008, som följer:

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

16 §
Begränsat skattskyldigas förvärvsinkomster som grund för premien

Om bestämmelserna om källskatt i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst tillämpas vid beskattningen av en begränsat skattskyldig försäkrads förvärvsinkomst, används som grund för fastställande och betalning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie i fråga om löneinkomsten den lön som avses i 4 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, och i fråga om den personliga ersättningen för en artist eller idrottsutövare den personliga ersättning som avses i 3 § i den lagen, om inte något annat följer av 18 § 2 mom. i detta kapitel.

Till den lön som avses i 1 mom. hänförs likväl inte de poster som nämns i 11 kap. 2 § 4 mom.

Om lagen om beskattningsförfarande tillämpas på beskattningen av förvärvsinkomsten för en begränsat skattskyldig försäkrad, fastställs den försäkrades sjukvårdspremie och dagpenningspremie i enlighet med 14 och 15 § i detta kapitel, om inte något annat följer av 18 § 2 mom. Vid tillämpningen av 14 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst fastställs sjukvårdspremien och dagpenningspremien på motsvarande sätt som man räknar ut skatten på den i Finland beskattningsbara inkomsten enligt 14 § 3 mom. i den lagen. På pensioner tillämpas dock 19 och 19 a § i detta kapitel.

32 §
Tillämpning av vissa lagar som gäller beskattningen

Den som betalar ut lönen eller ersättningen är skyldig att ta ut sjukförsäkringspremien hos en sådan begränsat skattskyldig försäkrad som avses i 16 § 1 mom. enligt vad som i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst bestäms om uppbörd av källskatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas första gången på inkomst som betalas den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 80/2013
FiUB 20/2013
RSv 140/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.