887/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 4 och 13 § samt 16 § 4 mom.,

sådana de lyder, 4 § delvis ändrad i lagarna 1120/1996 och 510/2010, 13 § i lagarna 814/2008, 874/2009, 1742/2009, 510/2010 och 186/2013 samt 16 § 4 mom. i lag 874/2009, och

fogas till lagen en ny 14 §, i stället för den 14 § som upphävts genom lag 1149/2005, som följer:

4 §

Som lön anses sådan lön eller sådant arvode som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd. Till lön hänförs även ersättning för vistelsekostnader samt gottgörelser i ersättningar för andra kostnader för arbetets utförande. Till lön hänförs inte skattefria resekostnadsersättningar enligt inkomstskattelagen och skattefria ersättningar till personer som erhåller sjöarbetsinkomst. Naturaförmåner som hör till lönen värderas så som anges i inkomstskattelagen.

13 §

Följande inkomster beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande:

1) andra än i 3 § nämnda inkomster som omfattas av källskatt,

2) pension och annan utbetalning som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring eller ett långsiktigt sparavtal,

3) på yrkande av en begränsat skattskyldig fysisk person som är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet dividend, om

a) rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG eller ett avtal om handräckning och utbyte av information i skatteärenden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller dividendmottagarens hemviststat, och

b) källskatten på dividenden i praktiken inte i sin helhet kan gottgöras i dividendtagarens hemviststat på basis av ett avtal om undanröjande av dubbelbeskattning mellan Finland och dividendtagarens hemviststat,

4) ersättning för användning av eller rätten att använda biograffilm,

5) inkomst av skogsbruk,

6) förvärvsinkomst som inte beskattas med stöd av 1—5 punkten, under de förutsättningar som anges närmare i 3 och 4 mom. med undantag för dividend, om mottagaren är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat eller inom ett område som omfattas av ett avtal om handräckning och utbyte av information i skatteärenden, eller om mottagaren är innehavare av ett uppehållstillstånd enligt rådets direktiv 2005/71/EG om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte, nedan forskardirektivet.

Vid tillämpningen av 1 mom. 3 punkten beaktas endast dividender från inhemska samfund vid uträkning av skattefria eurobelopp för dividender enligt vad som föreskrivs någon annanstans i skattelagstiftningen. Den skattskyldige ska för Skatteförvaltningen visa upp ett intyg utfärdat av skattemyndigheten i hemviststaten om att sådan källskatt som avses i 1 mom. 3 punkten underpunkt b inte gottgörs i hemviststaten.

Tillämpning av 1 mom. 6 punkten vid förskottsuppbörden förutsätter att den begränsat skattskyldige

1) ansöker om ett skattekort enligt 16 § 4 mom. och lämnar in det till betalaren av prestationen, eller

2) ansöker om att det belopp som ska debiteras vid förskottsuppbörden uträknas enligt lagen om beskattningsförfarande.

Bestämmelserna i 1 mom. 6 punkten tillämpas vid verkställande av beskattningen, om bestämmelserna har tillämpats vid förskottsuppbörden eller om den begränsat skattskyldige yrkar det. Yrkandet kan framställas också efter avslutad beskattning och i sådana fall tillämpas bestämmelserna i 5 kap. i lagen om beskattningsförfarande. Om bestämmelserna i 1 mom. 6 punkten har tillämpats under skatteåret på någon sådan inkomst som avses i den punkten, tillämpas bestämmelserna i 1 mom. 6 punkten under skatteåret i fråga på alla inkomster som avses i den punkten.

Har en begränsat skattskyldig drivit rörelse eller utövat yrke från ett fast driftställe i Finland, bestäms skatt även på inkomst som avses i 3 § enligt 1 mom. i denna paragraf, om inkomsten kan hänföras till det fasta driftstället.

14 §

När en skattskyldig har sådan inkomst som avses i 13 § 1 mom. 6 punkten, beaktas vid fastställande av skatt på förvärvsinkomst också sådan lön, pension och på socialskyddet grundad betalning som i Finland skulle beskattas som förvärvsinkomst och som den skattskyldige har förvärvat

1) någon annanstans än i Finland, och som är skattepliktig inkomst i den skattskyldiges hemviststat, eller

2) i Finland, och som inte kan beskattas till följd av ett skatteavtal.

Från de inkomster som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten avdras utgifter och räntor för inkomstens förvärvande och bibehållande. Utgifterna och räntorna är dock inte avdragsgilla till den del som de överstiger beloppet av inkomsterna enligt 1 mom.

När skatten räknas ut ska inkomsten enligt 1 och 2 mom. läggas till den inkomst som beskattas i enlighet med lagen om beskattningsförfarande. Som skatt på den inkomst som ska beskattas i Finland betraktas då den andel av skatten som motsvarar den i Finland beskattningsbara nettoförvärvsinkomstens förhållande till det sammanlagda beloppet av den och inkomsten enligt 1 och 2 mom.

Den skattskyldige ska för Skatteförvaltningen visa upp ett intyg som utfärdats av skattemyndigheten i hemviststaten, eller någon annan tillförlitlig utredning, över de inkomster som avses i 1 mom. 1 punkten och avdragen från dem.

Den inkomst som avses i 1 mom. beaktas inte om personen är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är innehavare av ett sådant uppehållstillstånd som avses i forskardirektivet och om den nettoförvärvsinkomst som förvärvats i Finland och som beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande är minst 75 procent av det sammanlagda beloppet av denna inkomst och inkomsten enligt 1 och 2 mom. För tillämpningen av detta moment ska den begränsat skattskyldige för Skatteförvaltningen visa upp ett intyg som utfärdats av skattemyndigheten i hemviststaten över de inkomster som avses i 1 mom. 1 punkten.

16 §

För betalning av skatter som avses i 1 mom. verkställs förskottsuppbörd på det sätt som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd. Med stöd av bestämmelserna i lagen om förskottsuppbörd ges den begränsat skattskyldige ett skattekort för verkställandet av förskottsinnehållningen (skattekort för begränsat skattskyldig).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas första gången på inkomst som betalas den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 80/2013
FiUB 20/2013
RSv 140/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.