854/2013

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur (118/2010) 16 § som följer:

16 §
Foder

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om foder följs ska det kontrolleras att det på gården inte i strid med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati används animaliskt protein som är förbjudet vid utfordring av djur och säkerställas att varje djurart får endast sådant foder innehållande animaliskt protein som är avsett för den. Dessutom ska det kontrolleras att avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, frön och foderläkemedel lagras och hanteras åtskilt från foder och djurhållningsplatser och att skyldigheten att anteckna uppgifter om användningen av växtskyddsmedel och biocider, foder som anskaffats till gården och levererats från gården samt foder som givits djuren på gården har fullgjorts i enlighet med bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien. Dessutom ska det kontrolleras att fodret har skaffats hos en registrerad eller godkänd aktör inom foderbranschen i enlighet med artikel 5.6 i sistnämnda förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 5 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Johanna Wallius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.