843/2013

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 5 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 §
Djursjukdomar som ska bekämpas

De djursjukdomar som anges i denna förordning är djursjukdomar som ska bekämpas. Djursjukdomar som ska bekämpas indelas i djursjukdomar som lätt sprider sig, farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska övervakas i enlighet med denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) högpatogen aviär influensa infektion hos fjäderfä eller andra fåglar som orsakas av ett influensavirus A där det finns flera basiska aminosyror vid hemagglutininproteinets klyvningsställe eller vars intravenösa patogenitetsindex (IVPI) hos sex veckor gamla kycklingar överstiger 1,2,

2) lågpatogen aviär influensa annan infektion som orsakas av ett influensavirus A av subtyp H5 eller H7 hos fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap än sådan som avses i 1 punkten,

3) Newcastlesjuka infektion hos andra än vilda fåglar som orsakas av paramyxovirus typ 1, där det intracerebrala patogenitetsindexet (ICPI) är större än 0.7 hos daggamla kycklingar eller där det finns flera basiska aminosyror vid fusionsproteinets klyvningsställe,

4) svin alla djur som hör till familjen Suidae, och

5) insjöområde sjöar, tjärnar, sådana delar av älvar och älvmynningar dit vandringsfisk från havsområdet inte kan vandra eller dit den kan vandra bara genom att passera minst två vandringshinder längs med en fiskväg, samt djurhållningsplatser som tar vatten från de nämnda vattenområdena eller som använder grundvatten.

3 §
Sjukdomar som lätt sprider sig

Följande sjukdomar är djursjukdomar som lätt sprider sig:

1) boskapspest,

2) Rift Valley-feber,

3) blåtunga,

4) mul- och klövsjuka,

5) vesikulär stomatit,

6) lumpy skin disease,

7) afrikansk svinpest,

8) Aujeszkys sjukdom hos svin,

9) klassisk svinpest,

10) vesikulär svinsjuka (SVD),

11) får- och getkoppor,

12) peste des petits ruminants (PPR),

13) högpatogen aviär influensa,

14) lågpatogen aviär influensa,

15) Newcastlesjuka,

16) afrikansk hästpest,

17) EHD (epizootic haemorrhagic disease of deer),

18) epizootisk hematopoietisk nekros (EHN),

19) viral hemorrhagisk septikemi (VHS) utanför landskapet Åland,

20) infektiös hematopoietisk nekros (IHN), samt

21) infektiös laxanemi (ISA).

4 §
Farliga djursjukdomar

Följande sjukdomar är farliga djursjukdomar:

1) Brucellos (Brucella abortus-, B. melitensis- och B, suis) hos klövdjur,

2) hos primater förekommande filovirussmitta som är farlig för människor,

3) smitta av gruppen Mycobacterium complex (bovin tuberkulos) hos klövdjur,

4) mjältbrand,

5) rabies,

6) BSE (bovin spongiform encefalopati),

7) enzootisk bovin leukos,

8) infektiös bovin rinotrakeit (IBR),

9) elakartad lungsjuka hos nötkreatur (CBPP),

10) smittsam gastroenteritis hos svin (TGE),

11) klassisk scrapie hos får och getter,

12) beskällarsjuka (dourine),

13) ekvin infektiös anemi, samt

14) rots.

5 §
Djursjukdomar som ska övervakas

Följande sjukdomar är djursjukdomar som ska övervakas:

1) Brucella ovis hos klövdjur,

2) Echinococcus multilocularis (rävens dvärgbandmask),

3) annan transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos djur än de som nämns i 4 § 6 och 11 punkten,

4) salmonella hos nötkreatur av arten Bos taurus, svin, fåglar av arten Gallus gallus och kalkoner,

5) BVD (bovin virusbetingad diarré) hos nötkreatur,

6) PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome),

7) CAE (caprine arthritis/encephalitis),

8) maedi-visna,

9) Mycoplasma gallisepticum- och M. meleagridis hos fjäderfä,

10) Salmonella pullorum- och S.gallinarum hos fjäderfä,

11) aviärt pneumovirus (APV) hos fjäderfä,

12) hästencefalomyelit (VEE, EEE, WEE),

13) amerikansk yngelröta (Paenibacillus larvae sp. larvae),

14) lilla kupskalbaggen (Aethina tumida),

15) tropilaelapskvalster,

16) Varroakvalster inom landskapet Åland,

17) renibakterios (BKD) hos fisk inom Kymmene älvs vattendrag med undantag av Vesijärvis avrinningsområde samt Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattendrag, inklusive anläggningar som tar vatten från de nämnda vattendragen,

18) Gyrodactylus salaris hos fisk inom Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattendrag, 

19) salmon alphavirus (SAV)

20) IPN-virus i genogrupp 5 (infektiös pankreasnekros eller IPN) i insjöområdet,

21) vårviremi hos karp (SVC),

22) viral hemorrhagisk septikemi (VHS) inom landskapet Åland,

23) koiherpesvirus (KHV),

24) vit pricksjuka hos kräftdjur,

25) bonamios hos blötdjur, samt

26) marteilios hos blötdjur.

6 §
kraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 2 december 2013.

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.