834/2013

Utfärdad i Helsingfors den 26 november 2013

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets arbetsordning (966/2005) arbetsordningens rubrik, 2 § 3 mom., 6 § 1, 5, 8 och 11 punkten, 10 § 1 punkten, 15, 22, 23 ja 27 §, 29 § 2 mom., 35 § 5 mom., det inledande stycket i 48 § samt 50 § 2 mom.,

2 § 3 mom., 22 ja 27 § samt 29 § 2 mom. sådana som de lyder i förordning 477/2013, 10 § 1 punkten sådan den lyder i förordning 1271/2011, 35 § 5 mom. sådant det lyder i förordningen 326/2010, det inledande stycket i 48 § sådan det lyder i förordningen 1040/2008 och 50 § 2 mom. sådan den lyder i förordningen 842/2012, samt

fogas till arbetsordningen i stället för 13 § som upphävts genom förordning 326/2010 en ny 13 §, som följer:

Finansministeriets förordning

om finansministeriets arbetsordning

2 §
Avdelningar och stabsorgan

Stabsorganen för ministeriets ledning är sekretariatet för internationella ärenden och stabilitetsenheten för euroområdet som lyder direkt under understatssekreteraren. Statssekreteraren som kanslichef förordnar till uppgiften som överdirektör som lyder under ledningen. Statssekreteraren som kanslichef kan särskilt tillsätta också andra stabsorgan för ministeriets ledning samt tidsbundna projektorganisationer.


6 §
Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen bereder ärenden som gäller

1) finansieringssystemets stabilitet och utvecklingen av det,


5) regleringen av finansmarknadstillsyn och krishantering,


8) Internationella Valutafonden, Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken och därtill anslutna organisationer, Europeiska investeringsbanken, Europeiska stabilitetsmekanismen, Europeiska finansiella stabilitetsinstrumentet, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Nordiska Investeringsbanken och andra nordiska finansiella sammanslutningar samt bevakning av verksamheten vid regionala internationella utvecklingsfinansieringsinstitutioner,


11) hanteringen av bankkriser, inklusive Statens säkerhetsfond,


10 §
Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen bereder ärenden som gäller

1) ledningen, utvecklingen och koordineringen av förvaltningsområdets resultatstyrning och ägarstyrning med stöd från ministeriets övriga avdelningar i enlighet med den ovan i denna arbetsordning angivna indelningen av avdelningarnas verksamhetsområden,


13 §
Stabilitetsenheten för euroområdet

Stabilitetsenheten för euroområdet bistår ministeriets ledning i ärenden som hänför sig till stabiliteten inom euroområdet.

Stabilitetsenheten för euroområdet bereder ärenden som gäller åtgärder som förutsätts av hanteringen av den ekonomiska krisen i Europa samt finansieringsstödsprogrammen för medlemsländerna i euroområdet. Stabilitetsenheten för euroområdet bistår ministeriets ledning och avdelningar i samordnandet av andra ärenden som gäller ekonomiska krisen i Europa samt vid kontakterna utåt när det gäller sådana ärenden.

15 §
Avdelningarnas och stabsorganens interna arbetsordningar

Närmare bestämmelser om en avdelnings interna organisation och uppgiftsfördelning utfärdas vid behov i avdelningens interna arbetsordning. Avdelningschefen fastställer den interna arbetsordningen för avdelningen och bestämmer om placeringen av personalen vid enheterna inom avdelningen eller till särskilt angivna uppgifter.

Närmare bestämmelser om uppgiftsfördelningen inom sekretariatet för internationella ärenden och stabilitetsenheten för euroområdet utfärdas vid behov i den interna arbetsordningen som bekräftats av chefen för stabsorganet.

En tjänsteman som är chef för en enhet inom avdelningen, chefen för sekretariatet för internationella ärenden och chefen för stabilitetsenheten för euroområdet har rätt att använda titeln enhetschef vid sidan av den egna tjänstebenämningen.

22 §
Andra styrnings- och beredningsgrupper

Statssekreteraren som kanslichef tillsätter koordineringsgrupperna för finanspolitik och förvaltningspolitik, styrningsgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden samt resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet. Statssekreteraren som kanslichef kan tillsätta andra styrningsgrupper eller beredningsgrupper med uppdrag att bereda ärenden.

Koordineringsgruppen för finanspolitik leds av statssekreteraren som kanslichef som bistås av finanspolitiska samordnaren, styrningsgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden av understatssekreteraren samt koordineringsgruppen för förvaltningspolitik och resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet av förvaltnings- och utvecklingsdirektören.

23 §
Beredningen av ärenden anknytning till Europeiska unionen samt andra internationella ärenden

Ministeriets avdelningar svarar för beredningen av ärenden som har anknytning till deras verksamhetsområden och som behandlas i Europeiska unionen samt andra internationella ärenden med undantag av de ärenden som enligt 13 § sköts av stabilitetsenheten för euroområdet.

27 §
Understatssekreterarens uppgifter

Understatssekreteraren leder och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef framför allt beredningen av ärenden som faller inom finansmarknadsavdelningens, sekretariatet för internationella ärendens och stabilitetsenheten för euroområdets verksamhetsområde samt ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté.

29 §
Avdelningschefens uppgifter

Vad som i 1 mom. och annars i denna arbetsordning föreskrivs om avdelningschefer gäller i tillämpliga delar förvaltnings- och utvecklingsdirektören, ICT-direktören, controllern vid statsrådet, chefen för sekretariatet för internationella ärenden samt chefen för stabilitetsenheten för euroområdet.

35 §
Samarbete mellan avdelningarna och information till avdelningarna

Samtliga myndighetshandlingar, såsom beslut, utlåtanden och avtal samt promemorior, protokoll och andra beredningshandlingar som utarbetats för behandling av dem, ska lagras i ministeriets ärendehanteringssystem.

48 §
Utnämningsärenden som avgörs av en avdelningschef och vissa andra chefer

Sådana utnämningsärenden i vilka beslut fattas i ministeriet och som avgörs av en avdelningschef, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, ICT-direktören och controllern vid statsrådet är


50 §
Tjänstledigheter beroende på prövning om vilka beslut fattas i ministeriet

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören beviljar på föredragning av avdelningschefen tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän som direkt lyder under avdelningschefen. Understatssekreteraren beviljar på föredragning av stabsorganets chef tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän i sekretariatet för internationella ärenden och stabilitetsenheten för euroområdet.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

Personalärenden inom stabilitetsenheten för euroområdet avgörs ända tills den 31 december 2013 med tillämpning av bestämmelserna i arbetsordningens kap. 8 som gäller personalen utanför avdelningarna.

  Helsingfors den 26 november 2013

Finansminister
Jutta Urpilainen

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.