826/2013

Utfärdad i Helsingfors den 21 november 2013

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården och servicesedlar för hemservice och hemsjukvård

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar med stöd av 14 b § i lagen (734/1992), sådan den lyder i lagen 913/2012, och med stöd av 29 b § 7 mom. i socialvårdslagen (710/1982), sådan den lyder i lagen 388/2008, följande:

1. Det med folkpensionsindex justerade avgiftstaket som avses i 6 a § 1 och 4 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är 679 euro från den 1 januari 2014.

2. Den med folkpensionsindex justerade klientavgiften som tas ut för tjänster under närståendevårdarens ledighet och som avses i 6 b § 1 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är högst 11,30 euro per dygn från den 1 januari 2014.

3. Det med arbetspensionsindex justerade beloppet som ska stå till en persons förfogande och som avses i 7 c § 1 och 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är minst 105 euro per månad från den 1 januari 2014.

4. Det med social- och hälsovårdsväsendets prisindex justerade värdet av den servicesedel för anskaffande av fortgående och regelbunden hemservice och hemsjukvård som avses i 29 b § 1 mom. i socialvårdslagen är minst 27 euro per timme från den 1 januari 2014, om hushållets inkomster inte överstiger den inkomstgräns som fastställs i lagen. Servicesedelns lägsta värde är dock minst 7 euro per timme.

5. De med arbetspensionsindex justerade inkomstgränserna som ska användas vid bestämmandet av värdet av servicesedeln för anskaffande av fortgående och regelbunden hemservice och hemsjukvård och som avses i 29 b § 2 mom. i socialvårdslagen är från den 1 januari 2014 följande:

Hushållets storlek, personer Inkomstgräns euro/mån. Nedsättning, procent
        1        563          35
        2     1 039          22
        3     1 628          18
        4     2 014          15
        5     2 438          13
        6     2 799          11

6. Den med arbetspensionsindex justerade höjningen av inkomstgränsen som avses i 29 b § 3 mom. i socialvårdslagen är 342 euro per person från och med hushållets sjunde person från den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 21 november 2013

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Pia-Liisa Heiliö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.