825/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 21 november 2013

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 3 § 2, 3 och 5 mom., 7 § 1, 2, och 4 mom., 8 § 1 mom., 8 a § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 20 § 2 mom., 23 §, 25 § 1 mom. 26 a § 3 mom. och 33 §, sådana de lyder i förordning 1147/2011, som följer:

3 §
Service i hemmet

Månadsavgiften får uppgå till högst det belopp av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocenttal anger. Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande:

Antal personer Inkomstgräns euro/månad Betalningsprocent
     1         563      35
     2      1 039      22
     3      1 628      18
     4      2 014      15
     5      2 438      13
     6      2 799      11

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.


För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer. För tillfällig hemsjukvård kan högst 14,80 euro tas ut för läkares eller tandläkares hembesök och högst 9,30 euro för hembesök av någon annan person. För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård enligt 1 mom.


7 §
Avgifter för öppenvård vid hälsovårdscentral

I enlighet med vad huvudmannen för en hälsocentral beslutar kan för läkartjänster inom öppenvården vid hälsocentraler följande avgifter tas ut:

1) en årsavgift på högst 29,30 euro som gäller ett kalenderår vid den hälsovårdscentral till vilken avgiften har betalats; om klienten inte betalar en årsavgift tas en besöksavgift på 14,70 euro ut oberoende av antalet besök, eller

2) en besöksavgift på högst 14,70 euro, avgiften får dock tas ut för endast de tre första besöken på samma hälsovårdscentral under kalenderåret.

Hos den som fyllt 18 år kan på hälsovårdscentralens jourmottagning vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar tas ut högst 20,20 euro per besök i stället för den avgift som anges i 1 mom. Avgiften för jourbesök beaktas inte då de i 1 mom. 2 punkten avsedda besöken räknas.


För individuell fysioterapi vid en hälsovårdscentral kan tas ut högst 8,00 euro per vårdtillfälle.

8 §
Sjukhusens poliklinikavgifter

Hos den som undersöks eller behandlas på polikliniken vid ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) eller på hälsovårdscentralens poliklinik vid ett specialistlett sjukhus kan tas ut högst 29,30 euro per besök. Samma avgift kan tas ut hos alla som fyllt 18 år i samband med den jour som hälsovårdscentralen och sjukhuset gemensamt ordnar på sjukhuset vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar.


8 a §
Dagkirurgi

För ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som kräver allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering kan i stället för den avgift som anges i 8 § tas ut högst 96,40 euro.


9 §
Undersökning och vård av mun och tänder

För undersökning och vård av mun och tänder vid en hälsovårdscentral kan tas ut en grundavgift på högst 8,00 euro per besök när vården ges av en munhygienist. För tandläkarvård kan en grundavgift på högst 10,20 euro tas ut och för specialisttandvård högst 14,90 euro per besök.

Utöver grundavgiften enligt 1 mom. kan för undersökning och vård enligt gällande åtgärdsklassificering inom hälso- och sjukvården för munhygieniska åtgärder tas ut högst följande avgifter:

1) bilddiagnostiska undersökningar

a) tandbild 6,60 euro,

b) panoramaröntgen av käkarna och hela tanduppsättningen 14,70 euro,

2) åtgärder inom förebyggande vård som hänför sig till främjande av munhälsa enligt grupp SC i åtgärdsklassificeringen 6,60 euro per besök,

3) undersökningar, granskningar av tänder och vård av sjukdom enligt åtgärdsklassificeringens svårighetsklass, med undantag för de i 4 punkten angivna protetiska åtgärderna

a) 6,60 euro för en åtgärd i svårighetsklass 0—2,

b) 14,70 euro för en åtgärd i svårighetsklass 3 och 4,

c) 29,30 euro för en åtgärd i svårighetsklass 5—7,

d) 42,90 euro för en åtgärd i svårighetsklass 8—10,

e) 60,20 euro för en åtgärd i svårighetsklass 11 eller högre,

4) protetiska åtgärder

a) rebasering av protes 42,90 euro,

b) reparation av protes 29,30 euro,

c) protes med akryldelar och helprotes 143,20 euro,

d) kronor och bryggor 143,20 euro per tand,

e) skeletterad protes 173,90 euro.


11 §
Vård i serie

För vård som ges i serie, såsom kontinuerlig dialysvård, medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård, kan tas ut högst 8,00 euro per vårdtillfälle. Avgiften får tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår.


12 §
Kortvarig anstaltsvård

Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan tas ut högst 16,10 euro per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 34,80 euro per vårddag för annan kortvarig anstaltsvård. Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter dock inte tas ut hos den som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. Avgifter får inte heller tas ut för observationstid enligt 9 § i mentalvårdslagen (1116/1990), om inte den som tagits in för observation på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av patientens vilja som avses i 8 § i den lagen.


13 §
Avgifter för dag- och nattvård

Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en anstalt inom socialvården eller någon annan verksamhetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan hos honom eller henne tas ut högst 16,10 euro per dygn i stället för den avgift som anges i 12 §.


14 §
Avgifter för rehabilitering

För rehabilitering som avses i 29 § 1 mom. 7 punkten i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och som ges åt personer med funktionshinder i form av anstaltsvård, eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorger om utvecklingstörda kan högst 12,10 euro per vårddag tas ut.


20 §
Avgifter inom barnskyddet

Den avgift som tas ut av barnets eller den unga personens inkomster enligt 7 § 2 och 3 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården för familjevård, anstaltsvård eller boendeservice som enligt barnskyddslagen har getts i form av stödåtgärd inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård får uppgå till högst 1 432,40 euro i månaden. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna för att producera servicen.

23 §
Avgift för läkarintyg

För intyg och utlåtanden som ges av läkare och tandläkare kan, beroende på typen av intyg eller utlåtande, tas ut högst 36,20 euro. För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i körkortslagen (386/2011) kan emellertid tas ut högst 43,60 euro. För intyg eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet eller för friskintyg som baserar sig på uppgifter som samlats in i samband med skol- och studerandehälsovården (friskintyg för ungdomar) får ingen avgift tas ut.

25 §
Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts

Hos en person som har fyllt 15 år och som har underlåtit att utnyttja och avbeställa en mottagningstid som han eller hon reserverat hos en läkare vid hälsovårdscentral eller för undersökning och vård av mun och tänder eller inom den specialiserade sjukvårdens öppenvård eller för dyr bilddiagnostik kan högst 36,20 euro tas ut. Ingen avgift får dock tas ut när det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbeställts.


26 a §
Avgiftstak

När avgiftstaket har överskridits får i kortvarig anstaltsvård tas ut högst 16,20 euro per vårddag.

33 §
Medel för personligt bruk

När kommunen tar ut en klients inkomster, ersättningar eller fordringar med stöd av 14 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska kommunen lämna kvar minst 15 procent av nettoinkomsterna för klientens personliga bruk, dock minst 105 euro i månaden.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 21 november 2013

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Pia-Liisa Heiliö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.