822/2013

Utfärdad i Helsingfors den 21 november 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 22 § och

ändras 15 § som följer:

15 §
Grunderna för beräkning av priserna per enhet för yrkeshögskolor och den inbördes viktningen av beräkningsgrunderna

Den finansieringsandel av priset per enhet för en yrkeshögskola som bestäms på basis av utbildningen och som avses i 26 § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet bygger på följande beräkningsgrunder och grundernas inbördes viktning:

1) antalet yrkeshögskoleexamina som under kalenderåret avlagts vid yrkeshögskolan vägt i förhållande till de beräknade kostnaderna per examensstuderande, viktkoefficient 46,

2) antalet studerande som under kalenderåret avlagt studiehelheten yrkespedagogisk lärarutbildning inom den yrkespedagogiska lärarutbildningen, viktkoefficient 2,

3) antalet studerande för yrkeshögskoleexamen som under läsåret avlagt minst 55 studiepoäng, viktkoefficient 24,

4) det totala antalet studiepoäng som under kalenderåret avlagts inom den öppna yrkeshögskoleundervisningen eller i form av andra fristående studier samt inom den förberedande utbildningen för invandrare, viktkoefficient 4,

5) poängsumman för de svar som examensstuderande har gett på frågorna i yrkeshögskolans studeranderespons under kalenderåret, viktkoefficient 3,

6) antalet utbytesstuderande som under kalenderåret rest från Finland och rest till Finland för mer än tre månader, viktkoefficient 2,25,

7) antalet yrkeshögskoleexamina som vid yrkeshögskolan avlagts av utländska studerande under kalenderåret, viktkoefficient 0,75,

8) antalet utexaminerade som ett år efter avlagd yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskolan är sysselsatta, viktkoefficient 3.

Antalet avlagda yrkeshögskoleexamina enligt 1 mom. 1 punkten multipliceras med 4 i en utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen inom kultur, naturbruk, sjöfart och teknik och med 3,5 i en utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området, skönhetsbranschen, idrott, företagsekonomi, turism- och kosthållsbranschen och social- och hälsoområdet.

Som det antal examensstuderande som avses i 1 mom. 1 punkten betraktas det antal studerande särskilt för varje examen som anges i den överenskommelse som avses i 8 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen (351/2003) och som kostnader betraktas de examensspecifika kostnaderna under det år som avses i 26 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

I den studeranderespons som avses i 1 mom. 5 punkten svarar examensstuderandena på påståenden som gäller utvecklingen av kontakterna till arbetslivet, möjligheterna att dra nytta av studierna i yrkeshögskolan, kvaliteten på undervisningen och på rådgivnings- och handledningstjänsterna i yrkeshögskolorna samt huruvida handledningen under arbetspraktiken varit tillräcklig. Påståendena besvaras enligt en poängskala så att varje svar ger 1—4 poäng.

Vid den beräkning av antalet sysselsatta som avses i 1 mom. 8 punkten multipliceras antalet utexaminerade som är sysselsatta som företagare med 2.

Den finansieringsandel av priset per enhet för en yrkeshögskola som bestäms på basis av det tillämpade forsknings- och utvecklingsarbetet och som avses i 26 § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet bygger på följande beräkningsgrunder och grundernas inbördes viktning:

1) extern finansiering av det tillämpade forsknings- och utvecklingsarbetet utifrån de uppgifter som Statistikcentralen samlat in och den definition av extern forsknings- och utvecklingsverksamhet som Statistikcentralen utarbetat, viktkoefficient 8,

2) antalet högre yrkeshögskoleexamina som avlagts under kalenderåret, viktkoefficient 4,

3) antalet deltagare i internationellt lärar- eller expertutbyte som omfattat minst fem dagar under kalenderåret, viktkoefficient 1,

4) antalet publikationer, offentliga produktioner inom konst och konstindustri, audiovisuella material samt data- och kommunikationstekniska program, klasserna A-F och I enligt klassificeringen av insamling av uppgifter för undervisnings- och kulturministeriets publikationer, viktkoefficient 2.

Vid den beräkning som görs på basis av beräkningsgrunderna för den finansieringsandel som avses i 1 mom. och bestäms på basis av utbildningen samt den finansieringsandel som avses i 6 mom. och bestäms på basis av det tillämpade forsknings- och utvecklingsarbetet används medeltalet för beräkningsgrunderna under de tre senaste år som kan användas, och divisor vid beräkningen av priset per enhet är det totala kalkylerade antal studerande under det år som föregår året före det år då priset per enhet bestämdes, så att antalet studerande bestäms enligt den överenskommelse som avses i 8 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Trots bestämmelserna i 15 § om antalet studerande särskilt för varje examen, de koefficienter som används särskilt för varje examen och de kostnader som räknats ut särskilt för varje examen enligt den överenskommelse som avses i 8 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen (351/2003), ska priserna per enhet under 2014 och 2015 beräknas utifrån antalet studerande, koefficienterna och de beräknade kostnaderna särskilt för varje utbildningsområde.

Helsingfors den 21 november 2013

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Direktör
Hannu Sirén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.