761/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till mervärdesskattelagen (1501/1993) en ny 40 a § och en ny mellanrubrik före den, till lagen en ny 60 a § samt till 133 §, sådan den lyder i lagarna 940/1999, 1457/2001 och 686/2010, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2—5 mom. blir 3—6 mom., som följer:

Andlig vård
40 a §

Skatt betalas inte för personal som religiösa eller filosofiska institutioner tillhandahåller i syfte att ge andlig vård i samband med sådan verksamhet som avses i 34, 37 eller 39 §.

Vissa andra varor och tjänster
60 a §

Skatt betalas inte för tjänster som en fristående sammanslutning säljer till sina medlemmar förutsatt att

1) medlemmarna bedriver verksamhet som inte berättigar till avdrag eller inte bedrivs i form av affärsverksamhet,

2) tjänsterna är direkt behövliga för medlemmarnas verksamhet enligt 1 punkten, och

3) vederlaget för tjänsterna utgörs av varje medlems andel av de gemensamma kostnaderna.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte om skattefriheten är ägnad att orsaka snedvridning av konkurrensen.

133 §

Med avvikelse från 1 mom. tillämpas vad som i 60 a § föreskrivs om verksamhet som inte berättigar till avdrag också på i 130 § avsedd verksamhet som berättigar till återbäring.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt för försäljning av tjänster har uppkommit efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 108/2013
FiUB 17/2013
RSv 118/2013

  Helsingfors den 8 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.