755/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 31 oktober 2013

Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i kärnenergiförordningen (161/1988) 8 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 732/2008 samt 41 §,

ändras 1 § 1 mom. 5 punkten, 9 b §, 17 § 1 mom., 20 §, 21 § 1 mom., 24 §, 35 § 1 mom. 5—7 punkten, 36 § 1 mom. 10 punkten, 37 § 1 och 3 mom., 39 §, 43 § 7 och 8 punkten, 45 § 2 mom., det inledande stycket i 46 § 1 mom., det inledande stycket i 47 §, 48 § 1 mom., det inledande stycket i 49 §, 62 § 1 punkten, 70 §, 113 § 1 mom., 115 § 3 mom., 117 b  och 118 b § och bilaga A,

av dem 1 § 1 mom. 5 punkten, 9 b §, 21 § 1 mom., 35 § 1 mom. 5-7 punkten, 36 § 1 mom. 10 punkten, 37 § 1 mom., 63 § 1 mom., 113 § 1 mom. och 118 b § sådana de lyder i förordning 732/2008, 17 § 1 mom., 41 § samt 43 § 7 och 8 punkten sådana de lyder i förordning 473/1996, 24 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 794/1994, 473/1996 och 732/2008, 39 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1069/1999, 109 och 117 b § sådana de lyder i förordning 1069/1999 samt bilaga A sådan den lyder i förordningarna 430/2004 och 732/2008, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordningarna 473/1996, 430/2004 och 732/2008, nya 12 och 13 punkter, till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 732/2008, ett nytt 3 mom., till 17 §, sådan den lyder i förordning 473/1996, ett nytt 5 mom., till förordningen en ny 19 a §, till 35 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 732/2008, nya 8—10 punkter, till 43 §, sådan den lyder i förordning 473/1996, en ny 7 a-punkt, till förordningen en ny 62 a §, samt till förordningen nya 110 a , 112 a, 113 a, 113 b , 134 a och 136 a § som följer:

1 §

I denna förordning avses med


5) ursprungslandsbegränsning en sådan begränsning som beror på ett bilateralt avtal på kärnenergiområdet mellan å ena sidan Finland eller Europeiska unionen och å andra sidan en annan stat eller en grupp av stater utanför Europeiska unionen och som gäller innehav, tillverkning, produktion, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport, utförsel eller införsel av kärnämnen, kärnavfall, malmer eller i 8 § 1 mom. angivna andra ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial,


12) auktoriserat besiktningsorgan ett oberoende besiktningsorgan som Strålsäkerhetscentralen med stöd av 60 a § i kärnenergilagen har godkänt för att som offentlig förvaltningsuppgift utföra besiktningar av tryckbärande anordningar, stål- och betongkonstruktioner samt mekaniska anordningar i kärnanläggningar,

13) egenbesiktningsorgan tillståndshavarens separata besiktningsenhet vars ställning har ordnats så att den personal som utför besiktningar organisatoriskt och verksamhetsmässigt har åtskilts från tillståndshavarens övriga personal och vars verksamhet uppfyller de särskilda krav som ställts av Strålsäkerhetscentralen, och som av Strålsäkerhetscentralen har godkänts för att som egenbesiktning utföra besiktningar av tryckbärande anordningar, stål- och betongkonstruktioner och mekaniska anordningar i kärnanläggningar.

6 §

Slutförvaring av mycket lågaktivt avfall är lagring av kärnavfall med en genomsnittlig aktivitetskoncentration som inte överstiger värdet 100 kilobecquerel per kilogram och en totalkoncentration som inte överstiger de värden som anges i 1 mom. i ett utrymme som är avsett att utgöra slutförvar.

9 b §

Till sådan gruvdrift och anrikningsverksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen räknas inte verksamhet där den mängd uran eller torium som framställs under ett år inte överstiger 10 000 kilogram eller där den genomsnittliga koncentrationen av uran eller torium i den malm som behandlas understiger de gränser som anges i 2 § och den sammanlagda halten av uran och torium i de produkter som uppkommer som resultat av behandlingen är lägre än 0,5 kilogram per ton.

17 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för transport av kärnämne eller kärnavfall i Finland eller via finskt territorium om

1) det inte är fråga om använt kärnbränsle och den mängd särkskilt klyvbart material som transporteras per gång är högst

a) 15 gram plutonium 239 eller uran 233 eller uran som anrikats med avseende på isotop 235, med en anrikningsgrad på minst 20 procent,

b) högst 1 kilogram uran som anrikats med avseende på isotop 235, med en anrikningsgrad på minst 10 procent men mindre än 20 procent, eller

c) mindre än 10 kilogram uran som anrikats med avseende på isotop 235, med en anrikningsgrad på under 10 procent,

2) det är fråga om naturligt uran, utarmat uran eller torium, eller

3) aktiviteten hos den mängd kärnämnesfritt kärnavfall som transporteras per gång är högst 1 TBq.


En anmälan enligt 17 kap. om de transporter som avses i 1 mom. ska ges in till Strålsäkerhetscentralen.

19 a §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs för innehav, överlåtelse eller införsel av sådant informationsmaterial som avses i punkt 1.3 och punkt 2.4 i bilaga A endast om informationsmaterialet omfattas av ursprungslandsbegräsning. Inget tillstånd behövs för tillverkning och sammanställning av informationsmaterial.

20 §

En tillståndshavare med sådant tillstånd att uppföra kärnanläggning som avses i 18 § i kärnenergilagen eller sådant tillstånd att driva kärnanläggning som avses i 20 § i den lagen har, om inte annat följer av detta tillstånd, med stöd av tillståndet också rätt att på kraftverksområdet inneha, tillverka, producera, hantera, använda och lagra sådana kärnämnen, sådant kärnavfall och sådana i 8 § angivna ämnen, anordningar och aggregat vilka behövs i kärnanläggningens verksamhet eller uppkommer som resultat av verksamheten samt att på kraftverksområdet eller vid tillståndshavarens andra verksamhetsställen inneha, tillverka och sammanställa informationsmaterial.

21 §

Något särskilt tillstånd enligt kärnenergilagens 16 § 2 moment behövs inte för överlåtelse av kärnämnen, kärnavfall, andra ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial i samband med utförsel ur landet. En anmälan enligt 17 kap. om sådana överlåtelser ska göras hos Strålsäkerhetscentralen.

24 §

Till ansökan ska följande utredningar fogas:

1) ämbetsbevis, handelsregisterutdrag eller annan utredning om att sökanden är finsk medborgare eller stiftelse, finskt samfund eller finsk statlig myndighet,

2) om sökanden är ett bolag, kopia av bolagsordningen och bolagsavtalet samt av aktieägarregistret eller, om sökanden är ett samfund av annat slag eller en stiftelse, kopia av stadgarna,

3) utredning om den sakkunskap som sökanden förfogar över,

4) utredning om kärnanläggningsprojektets allmänna betydelse samt behovet av projektet, i synnerhet med tanke på landets energiförsörjning samt dess betydelse för driften av landets övriga kärnanläggningar och deras kärnavfallshantering,

5) utredning om sökandens ekonomiska verksamhetsbetingelser och kärnanläggningsprojektets företagsekonomiska lönsamhet,

6) en allmänt hållen finansieringsplan för kärnanläggningsprojektet.

För varje kärnanläggningsprojekt ska till ansökan dessutom fogas en

1) allmän beskrivning av den planerade kärnanläggningens tekniska funktionsprinciper,

2) utredning om de säkerhetsprinciper som kommer att följas,

3) allmän utredning om ägande- och besittningsförhållandena på kärnanläggningens tilltänkta förläggningsplats,

4) utredning om bosättning och annan verksamhet samt om planläggningsarrangemang på kärnanläggningens tilltänkta förläggningsplats och i dess närmaste omgivning,

5) utredning om den tilltänkta förläggningsplatsens lämplighet för sitt ändamål med beaktande av de lokala förhållandenas inverkan på säkerheten, skydds- och beredskapsarrangemangen samt kärnanläggningens inverkningar på den närmaste omgivningen,

6) konsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) samt utredning om de grunder för planeringen som sökanden ämnar följa för att undvika miljöskador och begränsa miljöbelastningen,

7) allmän plan för kärnbränsleförsörjningen,

8) allmän utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för att ordna kärnavfallshanteringen, samt

9) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

Om sökanden är medborgare eller samfund i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen, ska till ansökan fogas en utredning om sökandens nationalitet och en utredning som motsvarar de utredningar som avses i 1 mom. 2 punkten.

Sökanden ska dessutom till Strålsäkerhetscentralen ge in de uppgifter och utredningar som behövs för utarbetande av en sådan preliminär säkerhetsuppskattning som avses i 12 § i kärnenergilagen.

35 §

Vid ansökan om byggnadstillstånd ska sökanden till Strålsäkerhetscentralen lämna in


5) en principiell plan för återkommande kontroller,

6) preliminära planer för skydds- och beredskapsarrangemang,

7) en plan för ordnande av nödvändig tillsyn i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen, 

8) en utredning om arrangemang som avses i 19 § 7 punkten i kärnenergilagen,

9) program för utredning av det ursprungliga tillståndet i omgivningen kring kärnanläggningen,

10) en plan för nedläggning av kärnanläggningen.


36 §

Vid ansökan om drifttillstånd ska sökanden till Strålsäkerhetscentralen lämna in


10) en utredning om det ursprungliga tillståndet när det gäller strålning i omgivningen och ett program för strålningsövervakning av kärnanläggningens omgivning.

39 §

En anmälan om beviljande av tillstånd att uppföra en kärnanläggning och tillstånd att driva anläggningen ska göras hos Strålsäkerhetscentralen, inrikesministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, behöriga regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentraler samt hos kärnanläggningens förläggningskommun.

Ett regionförvaltningsverk som tagit emot en sådan anmälan ska sända information om att sådant tillstånd beviljats vidare till andra kommuner som saken gäller samt till behöriga vatten-, miljö-, hälsovårds-, bygg-, arbetarskydds-, räddnings- och polismyndigheter inom sitt verksamhetsområde.

43 §

Till ansökan omtillstånd enligt kärnenergilagens 16 § 2 moment skall fogas ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet samt, utom när det på grund av den planerade verksamhetens natur är uppenbart onödigt, följande:


7) en utredning om arten och mängden av kärnämnen och kärnavfall som verksamheten planeras omfatta,

7 a) en konsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens utlåtande om konsekvensbeskrivningen när den lagen förutsätter det,

8) annan utredning som myndigheterna anser behövlig.

45 §

Om beviljande av tillstånd ska åtminstone det behöriga regionförvaltningsverket och den kommun där verksamheten enligt tillståndet ska försiggå underrättas.

46 §

I en ansökan om tillstånd för innehav av ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen ska åtminstone uppges


47 §

I ett beslut om tillstånd för innehav av ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen ska åtminstone specificeras


48 §

I en ansökan om tillstånd för överlåtelse av kärnämnen, kärnavfall eller sådana ämnen, anordningar eller aggregat som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen ska åtminstone uppges


49 §

I ett beslut om tillstånd för överlåtelse av sådana kärnämnen, kärnavfall eller ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen ska åtminstone specificeras


62 §

Till ansökan skall fogas de utredningar om sökanden som nämns i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 2 mom. samt

1) en utredning om rätt att använda marken och en kopia av det malmletningstillstånd enligt gruvlagen (621/2011) som sökanden beviljats,


62 a §

Samtidigt som sökanden hos statsrådet ansöker om tillstånd enligt 61 § ska han eller hon till Strålsäkerhetscentralen ge in

1) en säkerhetsanalys som ska innehålla en utredning om de säkerhetsprinciper som följs i verksamheten, en beskrivning av en planerad gruva eller ett planerat anrikningsverk samt detaljerade utredningar om de strålskyddsarrangemang som iakttas i verksamheten, hanteringen av det avfall som uppstår i verksamheten samt om verksamhetens miljökonsekvenser,

2) ett program för strålningsövervakning av gruvans eller anrikningsverkets omgivning,

3) en plan för säkerhetsarrangemang,

4) en plan för ordnande av nödvändig tillsyn i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen,

5) annan utredning som Strålsäkerhetscentralen kräver för att kontrollera att verksamheten kan bedrivas på ett sådant sätt att de säkerhetskrav som ställs i kärnenergilagen och med stöd av den uppfylls.

70 §

När tillstånd beviljats för temporär användning av en kärnanläggning i ett tranportmedel på finskt område ska arbets- och näringsministeriet underrätta inrikesministeriet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, miljöministeriet, Trafiksäkerhetsverket, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen och Strålsäkerhetscentralen om detta.

110 a §

Kärnbränsle får transporteras till ett kärnkraftverk som är under byggnad först när Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att arrangemangen för överföring och lagring av bränsle är säkra.

112 a §

Om tillståndshavaren ämnar göra sådana ändringar i gruvdriften och anrikningsverksamheten som inverkar på säkerheten och innebär ändringar i de handlingar som Strålsäkerhetscentralen godkänt, ska tillståndshavaren utverka Strålsäkerhetscentralens godkännande av dessa ändringar innan de genomförs. Strålsäkerhetscentralen ska på motsvarande sätt godkänna de åtgärder i samband med nedläggning av gruvan eller anrikningsverket som inverkar på strålsäkerheten. Tillståndshavaren ska se till att de handlingar som avses i 62 a § ändras på motsvarande sätt.

113 §

Oförstörande materialprovning av en kärnanläggnings konstruktioner och anordningar som är viktiga med tanke på kärnsäkerheten får utföras endast av ett provningsorgan som godkänts av Strålsäkerhetscentralen.


113 a §

Strålsäkerhetscentralen bestämmer vilka besiktningar av anordningar och konstruktioner i en kärnanläggning som är av mindre betydelse med tanke på kärnsäkerheten och som tillståndshavaren kan ge ett egenbesiktningsorgan i uppdrag att utföra.

Andra besiktningar av anordningar och konstruktioner i en kärnanläggning än de som avses i 1 mom. ska på begäran av tillståndshavaren utföras av Strålsäkerhetscentralen eller av ett auktoriserat besiktningsorgan.

I sitt beslut om godkännande anger Strålsäkerhetscentralen området för och omfattningen av den besiktning som ett auktoriserat besiktningsorgan utför.

113 b §

Oförstörande testning av en kärnanläggnings konstruktioner och anordningar som är viktiga med tanke på kärnsäkerheten får vid periodiska besiktningar utföras endast med hjälp av sådana testningsmetoder som certifierats av ett av Strålsäkerhetscentralen godkänt certifieringsorgan.

Strålsäkerhetscentralen bestämmer vilka de med tanke på kärnsäkerheten viktiga konstruktionerna och anordningarna enligt 1 mom. är samt metoderna för testning av dem.

Tillståndshavaren ska av ett certifieringsorgan skriftligen ansöka om godkännande för sin uppgift.

115 §

Strålsäkerhetscentralen ska vid behov underrätta regionförvaltningsverket när transporten sker på regionförvaltningsverkets område.

117 b §

När Strålsäkerhetscentralen godkänner ett auktoriserat besiktningsorgan för sin uppgift ska centralen ange besiktningsorganets besiktningsrättigheter samt ställa krav och villkor gällande verksamheten. Beslutets giltighetstid, besiktningsorganets skyldighet att rapportera till Strålsäkerhetscentralen samt skyldighet att iaktta den lagbestämda tystnadsplikten ska nämnas i beslutet om godkännande.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på provningsorgan och certifieringsorgan enligt 60 a § i kärnenergilagen.

118 b §

Användningen av kärnenergi ska planeras och verkställas så att de skyldigheter angående kärnmaterialtillsynen som bestäms i kärnenergilagen och med stöd av den samt föreskrivs i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och med stöd av det blir fullgjorda. En kärnanläggning eller annan plats där kärnenergi används får inte ha sådana lokaler, material eller funktioner av betydelse med tanke på kärnmaterialtillsynen och som inte ingår i de uppgifter som lämnats. Tillståndshavaren eller någon annan som använder kärnenergi ska ha ett bokförings- och rapporteringssystem för kärnämnen och annat kärnmaterial för att riktigheten, omfattningen och kontinuiteten i uppgifterna ska kunna säkerställas med tanke på verkställandet av den nödvändiga tillsynen för att förhindra spridning av kärnvapen.

134 a §

Om det är fråga om transport som avses i 17 § 1 mom., ska den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:

1) avsändare och mottagare,

2) arten och mängden av det ämne som transporteras,

3) tidpunkten för transporten,

4) transporteringsätt,

5) övriga uppgifter som Strålsäkerhetscentralen anser behövliga.

136 a §

En anmälan enligt 134 a § om en enskild transport som avses i 17 § 1 mom. ska ges in till Strålsäkerhetscentralen två veckor före transporten. Om transporten är periodiskt återkommande, ska en anmälan om den första transporten ges in en månad före transporten samt om varje därpå följande transport, en vecka före transporten.


Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2013.

  Helsingfors den 31 oktober 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Industriråd
Herkko Plit

BILAGA A

De strecksatser som förekommer i denna bilaga är huvudsakligen sammanfattningar av rubrikerna för strecksatserna i kategori 0 i bilaga I (nedan förteckningen) till förordningen (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden.

1. SENSITIVA PRODUKTER

1.1. Kärnämnen

1.1.1 Uran vars anrikningsgrad i fråga om uran med isotopen 235 och uran med isotopen 233 är större än 0,20 (20 %) samt separerat plutonium.

1.2. System, utrustningar och komponenter till dem

1.2.1 Anläggningar för separation av isotoper ur naturligt uran, utarmat uran och särskilt klyvbart material och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för dem enligt definition under produktnummer 0B001 i förteckningen.

1.2.2 Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning och komponenter för isotopseparationsanläggningar som är tillverkade av eller skyddade mot material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 enligt definition under produktnummer 0B002 i förteckningen.

1.2.3 Anläggning för produktion eller koncentrering av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för detta enligt definition under produktnummer 0B004 i förteckningen.

1.2.4 Anläggning som är särskilt konstruerad för tillverkning av bränsleelement som innehåller plutonium för kärnreaktorer och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt definition under produktnummer 0B005 i förteckningen

1.2.5 Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement för kärnreaktor och utrustning och komponenter särskilt konstruerade eller iordningställda för detta enligt definition under produktnummer 0B006 i förteckningen.

1.2.6 Anläggning för konvertering av plutonium och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt definition under produktnummer 0B007 i förteckningen.

1.3. Informationsmaterial som anknyter till punkterna 1.1 och 1.2

1.3.1 Programvara som är särskilt konstruerad eller modifierad för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 1.1 och 1.2 enligt definition under produktnummer 0D001 i förteckningen.

1.3.2 Teknik för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 1.1 och 1.2 enligt definitionen på teknik under produktnummer 0E001 i förteckningen.

2. ÖVRIGA PRODUKTER

2.1. Kärnämnen

2.1.1 Kärnråämne

2.1.2 Annat än i punkt 1.1 avsett särskilt klyvbart ämne.

2.2. Övriga ämnen

2.2.1. Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och andra deuteriumföreningar samt blandningar och lösningar som innehåller deuterium, i vilka isotopförhållandet deuterium-väte överstiger värdet 1:5 000 (produktnummer 0C003) och vilka är avsedda att användas i kärnenergisyfte. (27.11.2008/732)

M1 20 kg

M2 200 kg

2.2.2 Grafit av kärnteknisk kvalitet som har en renhetsgrad som är bättre än 5 delar per miljon "borekvivalenter" och en densitet som är större än 1,5 g/cm enligt mera exakt definition under produktnummer 0C004 i förteckningen.

M1 3 000 kg

M2 30 000 kg

2.2.3 Speciellt förberedda föreningar eller pulver avsedda för tillverkning av gasdiffusionsmembran som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 enligt mera exakt definition under produktnummer 0C005 i förteckningen.

2.3. System och utrustning samt komponenter till dem

2.3.1 Kärnreaktorer och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för dessa enligt mera exakt definition under produktnummer 0A001 i förteckningen.

2.3.2 Anläggning för konvertering av uran och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt närmare definition under produktnummer 0B003 i förteckningen.

2.3.3 Anläggning särskilt planerad för tillverkning av bränsleelement till kärnreaktor (av andra slag än sådana element som innehåller plutonium) och system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för detta enligt närmare definition under produktnummer 0B005 i förteckningen.

2.3.4 Behållare för bestrålat bränsle, med vilka avses ett sådant kärl för transport och/eller lagring av bestrålat bränsle som ger kemiskt, termiskt och radiologiskt skydd och som leder bort sönderfallsvärme under hantering, transport och lagring.

2.3.5. Högaktiva celler med vilka avses en cell eller ett antal med varandra förbundna celler med en total volym om minst 6 m3 och skärmning som motsvarar minst 0,5 m betong med en densitet om minst 3,2 g/cm3, utrustad för fjärrhantering.

2.4. Informationsmaterial som anknyter till punkterna 2.1, 2.2 och 2.3

2.4.1 Programvaror som är särskilt konstruerade eller modifierade för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 2.1, 2.2 och 2.3 enligt mera exakt definition under produktnummer 0D001.

2.4.2 Teknik för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 2.1, 2.2 och 2.3 enligt definition på teknik under produktnummer 0E001 i förteckningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.