727/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2013

Lag om ändring av 5 och 6 § i handelskammarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelskammarlagen (878/2002) 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom., sådana de lyder i lag 638/2006, som följer:

5 §
Inlösningsnämnd

Inlösningsnämnden har en ordförande, en vice ordförande samt minst fem men högst sju andra medlemmar, som ska åtnjuta allmänt förtroende och ha kännedom om näringslivet. Ordföranden, vice ordföranden samt två av de övriga medlemmarna ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik och två av dem ska ha behörighet för domartjänst. Minst en medlem ska utses på förslag av registrerade föreningar som huvudsakligen företräder andra än professionella investerare.


6 §
Förfarandet i inlösningsnämnden samt kostnaderna

Centralhandelskammaren svarar för inlösningsnämndens kostnader och fastställer grunderna för arvodena till nämndens ordförande och övriga medlemmar. Centralhandelskammaren har rätt att hos inlösaren ta ut en avgift för kostnaderna för valet av skiljemän och för ansökan om förordnande av en god man.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 71/2013
EkUB 22/2013
RSv 109/2013

Helsingfors den 25 oktober 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.