715/2013

Utfärdad i Helsingfors den 16 oktober 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp 2013 och 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp 2013 och 2014 (1057/2012) 1 § 1 mom., 4 § 1 mom. 4 — 6 punkten och rubriken för 3 kap., samt

fogas till 4 § 1 mom. nya 4 a, 5 a, 5 b och 5 c punkter samt till förordningen en ny 11 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om vilka av Lantmäteriverkets prestationer eller kategorier av prestationer är avgiftsbelagda, för vilka kategorier av prestationer avgiften bestäms enligt självkostnadsvärdet, vilka prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder samt bestämmelser om avgifter för offentligrättsliga prestationer och för användning av elektroniska ärendehanteringssystem.


4 §
Inskrivningsavgifter

För behandlingen av fastigheternas inskrivningsärenden som en offentligrättslig prestation tas ut följande fasta avgifter som bygger på genomsnittliga självkostnadsvärden:


4) fastställande eller utvidgning av inteckning eller upplösning av gemensam inteckning 38 euro för varje inteckning, eller sammanslagning av inteckningar 38 euro för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagningen när pantbrevet ges i skriftlig form,

4 a) fastställande eller utvidgning av inteckning eller upplösning av gemensam inteckning 29 euro för varje inteckning eller sammanslagning av inteckningar 29 euro för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagningen när pantbrevet ges i elektronisk form,

5) annan ändring av inteckning än den som avses i 4 punkten eller givande av ett nytt pantbrev 25 euro för varje inteckning, eller delning av inteckning 25 euro för varje inteckning som uppkommer genom delning när pantbrevet ges i skriftlig form,

5 a) annan ändring av inteckning än den som avses i 4 punkten eller givande av ett nytt pantbrev 20 euro för varje inteckning, eller delning av inteckning 20 euro för varje inteckning som uppkommer genom delning när pantbrevet ges i elektronisk form,

5 b) ändring av ett elektroniskt pantbrev till ett skriftligt pantbrev 25 euro för varje inteckning,

5 c) ändring av ett skriftligt pantbrev till ett elektroniskt pantbrev 16 euro för varje inteckning,

6) ärende som gäller innehavaren av ett skriftligt pantbrev eller mottagaren av ett elektroniskt pantbrev 13 euro för varje inteckning; för en anteckning av innehavaren eller en anteckning av mottagaren av ett elektroniskt pantbrev som görs i samband med fastställande eller ändring av inteckningen tas inte ut någon separat avgift; för avförande av en anteckning om innehavaren av ett pantbrev eller för en ansökan om överföring av ett elektroniskt pantbrev som uppkommit i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet i samband med en överlåtelse tas inte någon avgift ut,


3 kap.

Övriga prestationer och användning av elektroniska ärendehanteringssystem

11 a §
Ärendehanteringsavgifter

För användning av ärendehanteringssystem tas ut följande fasta ärendehanteringsavgifter som grundar sig på genomsnittliga självkostnadsvärden:

1) upprättande i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet av en överlåtelsehandling som gäller en fastighet, en kvotdel eller ett outbrutet område av en fastighet eller ett föravtal som gäller en överlåtelse, 55 euro per överlåtelse eller föravtal och dessutom 20 euro per fastighet i form av avgift för intyg och utdrag,

2) överlåtelse i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet av nyttjanderätt som faller under inskrivningsskyldigheten enligt 14 kap. 2 § i jordabalken, 55 euro per överlåtelse och dessutom 20 euro per fastighet i form av avgift för intyg och utdrag,

3) upprättande i det elektroniska inteckningssystemet av en ansökan om en ny inteckning, 10 euro per inteckning,

4) ansökan i det elektroniska inteckningssystemet om överföring av ett elektroniskt pantbrev eller ett meddelande om innehavaren av ett skriftligt pantbrev, 10 euro per ansökan eller meddelande.

De ärendehanteringsavgifter som nämns i 1 mom. 3 och 4 punkten ingår i de inskrivningsavgifter som enligt 4 § tas ut för hanteringen av inskrivningsärendet i fråga.

Ärendehanteringsavgiften i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet i samband med användningen av ärendehanteringssystemet debiteras den som överlåter fastigheten eller något annat motsvarande objekt.

Ärendehanteringsavgiften i det elektroniska inteckningssystemet debiteras sökanden i samband med användningen av ärendehanteringssystemet.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013 och gäller till och med den 31 december 2014.

  Helsingfors den 16 oktober 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.