713/2013

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2013

Statsrådets förordning om läkemedelstaxa

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 58 § i läkemedelslagen (395/1987), sådan paragrafen lyder i lagarna 22/2006 och 773/2009:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om minutförsäljningspris och rabatter på de läkemedelspreparat som avses i 20 § i läkemedelslagen (395/1987). 

Denna förordning tillämpas inte på registrerade homeopatiska preparat eller på registrerade traditionella växtbaserade preparat.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) receptläkemedel ett läkemedel som får expedieras från apotek endast mot recept,

2) egenvårdsläkemedel ett läkemedel som får expedieras från apotek utan recept, och

3) leveransparti läkemedelsförpackningar som expedieras på samma gång mot samma recept.

3 §
Pris på receptläkemedel

Vid försäljning av receptläkemedel från apotek ska som minutförsäljningspris användas ett pris som bestäms enligt följande formel:

Inköpspris, euro Minutförsäljningspris
0 – 9,25 1,45 x inköpspris
9,26 – 46,25 1,35 x inköpspris + 0,92 €
46,26 – 100,91 1,25 x inköpspris + 5,54 €
100,92 – 420,47 1,15 x inköpspris + 15,63 €
över 420,47 1,1 x inköpspris + 36,65 €

Som inköpspris används det partipris som innehavaren av försäljningstillstånd för läkemedelspreparatet har uppgett och som används i hela landet på läkemedelspreparatets försäljningsdag. Till minutförsäljningspriset på läkemedlet läggs en expeditionsavgift på 2,17 euro per leveransparti.

4 §
Pris på egenvårdsläkemedel

Vid försäljning av egenvårdsläkemedel från apotek ska som minutförsäljningspris användas ett pris som bestäms enligt följande formel:

Inköpspris, euro  Minutförsäljningspris
0 – 9,25  1,5 x inköpspris + 0,50 €
9,26 – 46,25  1,4 x inköpspris + 1,43 €
46,26 – 100,91  1,3 x inköpspris + 6,05 €
100,92 – 420,47  1,2 x inköpspris + 16,15 €
över 420,47  1,125 x inköpspris + 47,68 €

Som inköpspris används det partipris som innehavaren av försäljningstillstånd för läkemedelspreparatet har uppgett och som används i hela landet på läkemedelspreparatets försäljningsdag.

Om ett egenvårdsläkemedel expedieras mot recept läggs en expeditionsavgift på 2,17 euro per leveransparti till läkemedlets minutförsäljningspris. 

5 §
Pris på arbeten vid recepturen

Minutförsäljningspriset på ett läkemedel som på basis av ett recept ska beredas på apotek räknas ut på det sätt som anges i bilagan.

6 §
Mervärdesskatt

På det pris för ett läkemedel som bestäms enligt 3-5 § läggs mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (1501/1993). 

7 §
Rabatter

Personer med frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller personer som har intyg enligt 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) för deltagande i röjning av minor enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i den lagen ska beviljas 10 procents rabatt på det pris som bestäms enligt 3–6 §.

Rabatt enligt 1 mom. beviljas dock inte på läkemedel som omfattas av specialersättning enligt 5 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), på läkemedel som enligt 5 kap. 6 § i den lagen omfattas av begränsad ersättning eller på läkemedelsinköp som i enlighet med 5 kap. 8 § i nämnda lag överstiger den årliga självriskandelen.  

Vid försäljning till social- och hälsovårdsinrättningar kan ett apotek bevilja en rabatt som det själv bestämmer på det pris som bestäms enligt 3-6 §.  

Apoteken kan ge stamkundsrabatter på det pris som bestäms enligt 4 §.  Gottgörelser eller förmåner på basis av läkemedelsinköp får inte ges någon annanstans än på apotek. 

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om läkemedelstaxa (1087/2002). 

Denna förordning tillämpas inte på sådana naturmedel i fråga om vilka ansökan om försäljningstillstånd för växtbaserade preparat eller ansökan om förnyelse av försäljningstillstånd i syfte att registrera ett traditionellt växtbaserat preparat är anhängig när denna förordning träder i kraft.

  Helsingfors den 17 oktober 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Mari Laurén

Bilaga

Pris på arbeten vid recepturen

1. Inköpspriset på ett ämne som används vid beredning av läkemedel multipliceras med koefficienten 2,0.  Det lägsta priset för ett ämne som används vid beredning av läkemedel är 0,84 euro.

2. Till priset på ett läkemedelspreparat eller en läkemedelssubstans läggs i beredningsavgift 

– för färdigberedning av läkemedelspreparatet, (inklusive vatten för antibiotikamixturer), samt för vägning av en enskild substans 1,68 euro

– för steril beredning 13,46 euro,

3. För annan beredning av läkemedel 6,73 euro

4. Till ovan i 2-3 punkten beräknade priser läggs 1,68 euro i tillägg per beredningsmängd för beredning som överskrider följande mängder:

– för beredning av salvor, geler, lösningar och pulver per doserad enhet, 

– för beredning av avdelade pulver, suppositorier och piller per 10 enheter,

– för beredning av kapslar per 20 enheter och

– för beredning av tabletter per 100 enheter.

5. Priserna på förpackningsmaterial och på de tillbehör som används vid dosering av läkemedel fastställs så att det försäljningspris som partihandlaren eller producenten fakturerar multipliceras med talet 2,0.

6. Till det pris som fastställs enligt 1-5 punkten läggs en expeditionsavgift på 2,17 euro per leveransparti.

7. Avtalstillverkaren prissätter receptläkemedlet enligt 1 mom. 1-5 punkten för det apotek som ska låta bereda det.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.