712/2013

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2013

Statsrådets förordning om Nationella audiovisuella institutet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 3 mom. och 7 § 1 mom. i lagen om Nationella audiovisuella institutet (1434/2007), sådana de lyder i lag 671/2013:

1 §
Organisation

Nationella audiovisuella institutet har ansvarsområden för filmarkivering, radio- och televisionsarkivering, för främjande av den audiovisuella kulturen samt för mediefostran och klassificering av bildprogram. Bestämmelser om andra organisationsenheter kan utfärdas i institutets arbetsordning.

Bestämmelser om ansvarsområdenas namn finns i arbetsordningen.

2 §
Delegationens sammansättning

Undervisnings- och kulturministeriet utnämner efter föredragning från Nationella audiovisuella institutet för tre år i sänder en ordförande och högst 15 andra medlemmar i delegationen. Medlemmarna ska utses så att i delegationen finns företrädare för en tillräcklig kännedom om branscherna inom verksamhetsområdet. Delegationen väljer inom sig en vice ordförande.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer arvodena för delegationens medlemmar.

3 §
Personal

Chef för Nationella audiovisuella institutet är en direktör. Ansvarsområdena leds av biträdande direktörer.

Dessutom har ämbetsverket annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållanden.

Bestämmelser om tjänstebenämningar för andra tjänster än direktören och biträdande direktörerna finns i institutets arbetsordning.

4 §
Direktörens uppgifter

Direktören leder och utvecklar verksamheten vid institutet samt svarar för verksamhetens resultat och för att målen nås.

 Dessutom ska direktören följa den allmänna utvecklingen inom den audiovisuella kulturen, arkivverksamheten och mediefostran.

5 §
Beslutanderätt

Ärenden enligt lagen om bildprogram (710/2011) avgörs vid institutet av biträdande direktören för ansvarsområdet för mediefostran och klassificering av bildprogram.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänster

Behörighetsvillkor för Nationella audiovisuella institutets tjänster är:

1) för direktören högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet samt förtrogenhet med ämbetsverkets verksamhetsområde,

2) för de biträdande direktörerna för ansvarsområdena högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och förtrogenhet med ansvarsområdets verksamhetsområde,

3) för de tjänstemän i vilkas uppgifter ingår klassificering, högskoleexamen samt förtrogenhet med barns utveckling eller audiovisuell kommunikation

4) för de tjänstemän som sköter mediefostran högskoleexamen och förtrogenhet med mediefostran

5) för de övriga tjänstemännen den utbildning och förtrogenhet som tjänstens uppgiftsområde förutsätter.

7 §
Tillsättande av tjänster

Direktören utnämns av undervisnings- och kulturministeriet.

Biträdande direktören för ansvarsområdet för mediefostran och klassificering av bildprogram utnämns av undervisnings- och kulturministeriet.

Övriga tjänstemän utnämns och personer i arbetsavtalsförhållande anställs av direktören, om det inte bestäms något annat i arbetsordningen.

8 §
Tjänstledighet och vikariat

Direktören och biträdande direktören för ansvarsområdet för mediefostran och klassificering av bildprogram beviljas tjänstledighet av undervisnings- och kulturministeriet. Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av direktören. Samma myndighet som beviljar tjänstledighet beslutar om skötseln av en tjänst under tjänstledighet eller när tjänsten är vakant.

Vid förhinder för direktören sköter biträdande direktören för ansvarsområdet för mediefostran och klassificering av bildprogram direktörens uppgifter och vid förhinder för denne sköts uppgifterna av den tjänsteman som bestäms i arbetsordningen.

9 §
Företrädande av staten

Nationella audiovisuella institutet kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens fördel och rätt vid domstolar och andra myndigheter i samtliga ärenden som institutet ska sköta.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs statrådets förordning om Nationella audiovisuella arkivet (94/2008).

Bestämmelserna i den arbetsordning som har fastställts med stöd av de stadganden som gällde vid denna förordnings ikraftträdande ska följas, till den del de inte står i strid med denna förordning, tills en arbetsordning enligt lagen om ändring av lagen om Nationella audiovisuella arkivet (671/2013) träder i kraft.

  Helsingfors den 17 oktober 2013

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringssekreterare
Sini Lahdenperä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.