705/2013

Utfärdad i Helsingfors den 3 oktober 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om beredskapsskyldighet i anslutning till kommunikationsmarknaderna och skyldigheten att förmedla myndighetsmeddelanden

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om beredskapsskyldighet i anslutning till kommunikationsmarknaderna och skyldigheten att förmedla myndighetsmeddelanden (838/2003) 1, 3, 4 och 6 §, av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 644/2007 och 4 § sådan den lyder i förordning 644/2007, samt

ändras förordningens rubrik samt 2 och 5 §, av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 644/2007, som följer:

Statsrådets förordning

om beredskapsskyldighet i anslutning till kommunikationsmarknaderna och skyldighet att förmedla varningsmeddelanden som utfärdas av myndigheterna

2 §
Skyldighet att förmedla varningsmeddelanden

Rundradion Ab är skyldigt att förmedla varningsmeddelanden till allmänheten i televisions- och radioprogramutbud.

En utövare av radioverksamhet som har en i 7 § 1 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) avsedd koncession i ett markbundet masskommunikationsnät är skyldig att förmedla varningsmeddelanden till allmänheten i sitt radioprogramutbud.

En utövare av televisionsverksamhet som har en i 7 § 1 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet avsedd koncession i kanalknippe B i ett digitalt markbundet masskommunikationsnät är skyldig att förmedla varningsmeddelanden till allmänheten i det televisionsprogramutbud som är fritt mottagbart.

Innehållet i varningsmeddelandet får inte ändras vid förmedlingen.

5 §
Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden

Med förmedlingssystemet för varningsmeddelanden avses ett tekniskt system som gör det möjligt att förmedla varningsmeddelanden samtidigt och likalydande i televisions- och radioprogramutbud.

En aktör enligt 2 § är skyldigt att se till att det masskommunikationsnät som företaget använder och de anordningar som är kopplade till det är i sådant tekniskt skick att det går att förmedla varningsmeddelanden i nätet. Aktören är också skyldigt att se till att anordningar som hör till förmedlingssystemet för varningsmeddelanden i det markbundna masskommunikationsnätet har kopplats på rätt sätt till systemet och fungerar.

Ett teleföretag som svarar för distributionen av riksomfattande radioprogramutbud är skyldigt att i sitt eget radionät samt i andra aktörers radionät installera en anordning som hör till förmedlingssystemet för varningsmeddelanden och att se till att det fungerar.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2013.

  Helsingfors den 3 oktober 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Konsultativ tjänsteman
Elina Thorström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.