697/2013

Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i och bilaga I till statsrådets förordning om verifiering av pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om verifiering av pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (1102/2009) 3 § och bilaga I som följer:

3 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på

1) explosiva varor som är avsedda att användas av försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller polisen,

2) explosiva varor som omfattas av förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (1384/1994),

3) utrustning som omfattas av lagen om marin utrustning (1503/2011),

4) pyrotekniska artiklar avsedda för användning inom luft- och rymdfartsindustrin,

5) knallskott som omfattas av lagen om leksakers säkerhet (1154/2011),

6) ammunition, dvs. projektiler, drivladdningar och lös ammunition som används i handeldvapen, andra skjutvapen och artilleri.


Denna förordning träder i kraft den 3 oktober 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU (32013L0029); EUT nr L 178, 28.6.2013, s. 27

  Helsingfors den 26 september 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Tapani Koivumäki

Bilaga I

VÄSENTLIGA SÄKERHETSKRAV

1. Varje pyroteknisk artikel ska ha de egenskaper som tillverkaren har uppgivit till det anmälda organet för att säkerställa högsta skyddsnivå och pålitlighet.

2. Varje pyroteknisk artikel måste konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att den kan destrueras på ett säkert sätt med ett förfarande som ger minsta möjliga miljöeffekter.

3. Alla pyrotekniska artiklar måste fungera felfritt när de används på avsett sätt.

Varje pyroteknisk artikel måste provas under realistiska förhållanden. Om detta inte är möjligt i ett laboratorium, måste provningarna utföras under samma förhållanden som råder där de pyrotekniska artiklarna ska användas.

Följande upplysningar och egenskaper måste – där så är tillämpligt – beaktas eller provas:

a. Konstruktion och karakteristiska egenskaper, inklusive detaljerad kemisk sammansättning (de använda ämnenas vikt och andelar i procent) och dimensioner.

b. Den pyrotekniska artikelns fysiska och kemiska stabilitet under alla normala, förutsägbara miljöförhållanden.

c. Känslighet för normal, förutsägbar hantering och transport.

d. Förenlighet mellan alla beståndsdelar när det gäller deras fysiska och kemiska stabilitet.

e. Den pyrotekniska artikelns motståndskraft mot fukt, om den är avsedd att användas under fuktiga eller våta förhållanden och om dess säkerhet eller pålitlighet kan påverkas negativt av fukt.

f. Motståndskraft mot låga och höga temperaturer, om den pyrotekniska artikeln ska förvaras eller användas vid sådana temperaturer och dess säkerhet eller pålitlighet kan påverkas negativt av nedkylning eller upphettning av en beståndsdel eller av den pyrotekniska artikeln i sin helhet.

g. Skyddsanordningar som ska förhindra för tidig eller oavsiktlig initiering eller antändning.

h. Lämpliga anvisningar och om nödvändigt märkning för säker hantering, förvaring, användning (inklusive säkerhetsavstånd) och destruktion på mottagarmedlemsstatens officiella språk.

i. Förmågan hos den pyrotekniska artikeln, dess hölje eller övriga beståndsdelar att motstå åldring under normal, förutsebar förvaring.

j. Specifikation av alla anordningar och tillbehör som krävs samt bruksanvisning för att den pyrotekniska artikeln ska fungera säkert.

Under transport och normal hantering ska de pyrotekniska artiklarna innehålla den pyrotekniska blandningen, såvida inte annat anges i tillverkarens bruksanvisning.

4. Pyrotekniska artiklar får inte innehålla andra detonerande explosivämnen än svartkrut och knallsats, med undantag för pyrotekniska artiklar i kategorierna P1, P2, T2 och fyrverkerier i kategori 4 som uppfyller följande villkor:

a. Det detonerande explosivämnet kan inte på ett enkelt sätt utvinnas ur den pyrotekniska artikeln.

b. När det gäller kategori P1: den pyrotekniska artikeln kan inte alstra en detonation under funktion eller kan inte, på det sätt den är konstruerad och tillverkad, på egen hand initiera sekundära explosivämnen.

c. När det gäller kategorierna 4, T2 och P2: den pyrotekniska artikeln är antingen konstruerad för att inte alstra en detonation under funktion eller konstruerad för att detonera men utan att, på det sätt den är konstruerad och tillverkad, på egen hand kunna initiera sekundära explosivämnen.

5. De olika kategorierna pyrotekniska artiklar måste även uppfylla åtminstone följande krav:

A. Fyrverkeripjäser

1. Tillverkaren ska dela in fyrverkeripjäserna i olika kategorier enligt 5 § utifrån explosiv nettovikt, säkerhetsavstånd, ljudnivå eller liknande. Kategorin ska tydligt anges på etiketten.

a. Fyrverkeripjäser i kategori 1 ska uppfylla följande krav:

1) Säkerhetsavståndet ska vara minst 1 m. Vid behov får säkerhetsavståndet dock vara kortare.

2) Ljudnivån får inte överstiga 120 dB (A Imp), eller motsvarande ljudnivå mätt med annan lämplig metod, vid det fastställda säkerhetsavståndet.

3) Kategori 1 ska inte omfatta smällare (bangers), sammankopplade smällare (banger batteries), knallskottsliknande smällare (flash bangers) och sammankopplade knallskottsliknande smällare (flash banger batteries).

4) Ryska smällare (throwdowns) i kategori 1 ska inte innehålla mer än 2,5 mg silverfulminat.

b. Fyrverkeripjäser i kategori 2 ska uppfylla följande krav:

1) Säkerhetsavståndet ska vara minst 8 m. Vid behov får säkerhetsavståndet dock vara kortare.

2) Ljudnivån får inte överstiga 120 dB (A Imp), eller motsvarande ljudnivå mätt med annan lämplig metod, vid det fastställda säkerhetsavståndet.

c. Fyrverkeripjäser i kategori 3 ska uppfylla följande krav:

1) Säkerhetsavståndet ska vara minst 15 m. Vid behov får säkerhetsavståndet dock vara kortare.

2) Ljudnivån får inte överstiga 120 dB (A Imp), eller motsvarande ljudnivå mätt med annan lämplig metod, vid det fastställda säkerhetsavståndet.

2. Fyrverkeripjäser får bara tillverkas av material som minimerar de risker som avfallet kan innebära för hälsa, egendom och miljö.

3. Antändningsmetoden måste synas tydligt eller anges på etiketten eller i bruksanvisningen.

4. Fyrverkeripjäser får inte röra sig på ett oberäkneligt, oförutsebart sätt.

5. Fyrverkeripjäser i kategorierna 1, 2 eller 3 måste skyddas mot oavsiktlig antändning, antingen genom ett skyddande hölje, förpackningen eller artikelns konstruktion. Fyrverkeripjäser i kategori 4 måste skyddas mot oavsiktlig antändning genom metoder som anges av tillverkaren.

B. Övriga pyrotekniska artiklar

1. Pyrotekniska artiklar måste utformas på ett sådant sätt att riskerna för hälsa, egendom och miljö minimeras vid normal användning.

2. Antändningsmetoden måste synas tydligt eller anges på etiketten eller i bruksanvisningen.

3. Pyrotekniska artiklar måste utformas på ett sådant sätt att de risker som avfallet kan innebära för hälsa, egendom och miljö minimeras vid oavsiktlig antändning.

4. Där så är tillämpligt, ska den pyrotekniska artikeln fungera felfritt fram till den sista användningsdag som specificerats av tillverkaren

C. Tändningsanordningar

1. Tändningsanordningarna ska kunna initieras på ett pålitligt sätt och ha tillräcklig initieringskapacitet under normala, förutsebara användningsförhållanden.

2. Tändningsanordningarna måste skyddas mot elektrostatiska urladdningar under normala, förutsebara användnings- och lagringsförhållanden.

3. Elektriska tändningsanordningar måste skyddas mot elektromagnetiska fält under normala, förutsebara användnings- och lagringsförhållanden.

4. Höljen till stubiner ska ha tillräcklig mekanisk styrka och tillräckligt väl kunna skydda det explosiva innehållet när detta utsätts för normal, förutsebar mekanisk påfrestning.

5. Uppgift om stubinernas bränntider ska medfölja artikeln.

6. Uppgift om de elektriska egenskaperna (t.ex. övre gränsvärde för icke-tändning, resistans osv.) för elektriska tändare ska medfölja artikeln.

7. Ledningarna på de elektriska tändningsanordningarna ska, med hänsyn till den avsedda användningen, ha tillräcklig isolering och mekanisk styrka, och förbindelsen till tändningsanordningen ska vara tillräckligt hållfast.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.