686/2013

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer (826/2012) 2 § 11 och 17 punkten, 4 § 11 punkten och 12 punkten o-underpunkten, samt

fogas till 2 § nya 18 och 19 punkter och till 4 § nya 13 och 14 punkter, som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Energimarknadsverket tar ut de avgifter som bestäms i denna förordning, är


11) beslut i ett ärende som gäller godkännande av en kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel (311/2011), lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) samt lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013),


17) behandling av utsläppsrapport,

18) beslut om godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem,

19) beslut om förhandsbesked som gäller en råvara för biodrivmedel eller flytande biobränsle.

4 §
Ansökningsavgifter

För andra beslut än beslut om tillstånd till utsläpp av växthusgaser eller beslut om verifiering av utsläppen som Energimarknadsverket har gett på ansökan tas av sökandena ut avgifter enligt följande:


11) beslut i ett ärende som gäller godkännande av en kontrollör i enlighet med lagen om utsläppshandel, lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor samt lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen,

a) beslut om godkännande av kontrollör 3 400 euro,

b) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av kontrollör 1 500 euro,

12) beslut i ärenden som gäller stöd till produktion av el från förnybara energikällor:


o) beslut om utbetalning av produktionsstöd 170 euro,

13) beslut i ett ärende som gäller godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem,

a) beslut om godkännande av hållbarhetssystemet för en verksamhetsutövare som bedriver omfattande verksamhet 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 4 000 euro,

c) beslut om godkännande av hållbarhetssystemet för en verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i begränsad omfattning 2 000 euro,

d) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt c 1 000 euro,

14) beslut om förhandsbesked som gäller en råvara för biodrivmedel eller flytande biobränsle 3 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013 och gäller till utgången av 2015.

  Helsingfors den 23 september 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.