677/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 september 2013

Statsrådets förordning om ändring av 44 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 44 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i förordning 164/2013, som följer:

44 §
Behörighetsarrangemang i fråga om vissa av magistraternas uppgifter som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet

Med avvikelse från magistraternas regionala behörighet enligt 21 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster


2) svarar en magistrat som svarar för behandlingen av flyttningsanmälningar som avser flyttningar till och inom verksamhetsområdet för en annan magistrat samtidigt för registreringen av uppgifter om fastigheter, byggnader och lägenheter inom verksamhetsområdet för denna magistrat i de fall då det uppstår ett behov av att göra tillägg, ändringar eller rättelser i fråga om dessa uppgifter i befolkningsdatasystemet i samband med behandlingen av flyttningsanmälningarna i fråga,Denna förordning träder i kraft den 23 september 2013.

  Helsingfors den 12 september 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Ilkka Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.