676/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 september 2013

Finansministeriets förordning om ändring av 9 § i finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt regionförvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt regionförvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket (1351/2011) 9 § som följer:

9 §
Behandling av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet

För de uppgifter som hänför sig till mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet enligt 7 a § i lagen om hemkommun (201/1994) samt de anteckningar i befolkningsdatasystemet som ska göras till följd av anmälningarna svarar den magistrat till vars verksamhetsområde den flyttande flyttar eller från vars verksamhetsområde den flyttande flyttar till utlandet.

Med avvikelse från 1 mom.

1) svarar magistraten i Lappland för behandlingen av flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för magistraten i Helsingfors och magistraten i Västra Nyland; magistraten i Lappland får dessutom delta i behandlingen av flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för varje annan magistrat,

2) svarar magistraten i Inre Finland för behandlingen av flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för magistraten i Östra Nyland; magistraten i Inre Finland får dessutom delta i behandlingen av flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för varje annan magistrat,

3) svarar magistraten i Västra Finland för behandlingen av svenskspråkiga flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för magistraten i Helsingfors, magistraten i Östra Nyland och magistraten i Västra Nyland i de fall där anteckning i befolkningsdatasystemet kräver ytterligare utredningar; magistraten i Västra Finland får dessutom delta i behandlingen av svenskspråkiga flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för varje annan magistrat.

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska en magistrat ta emot en enskild flyttningsanmälan som har gjorts muntligen i samband med kundbesök, eller någon annan flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning till utlandet som har lämnats in direkt till magistraten, och göra de anteckningar i befolkningsdatasystemet som behövs med anledning av flyttningsanmälan.


Denna förordning träder i kraft den 23 september 2013.

  Helsingfors den 12 september 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Ilkka Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.