665/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 september 2013

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för metrologi

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om delegationen för metrologi (450/1994) 1 §, 2 § 9 punkten och 3 § 2 mom., av dem 1 § sådan den lyder i förordning 1166/1995, som följer:

1 §
Ställning

Delegationen för metrologi biträder ministerierna och de ämbetsverk och inrättningar som svarar för metrologiärenden vid behandlingen av de metrologiska ärenden som avses i lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993), lagen om mätinstrument (707/2011) och speciallagstiftningen om mätningar.

2 §
Uppgifter

Delegation har till uppgift


9) att sköta andra beredningsuppgifter som ålagts delegationen.

3 §
Sammansättning

I delegationen ska finnas representanter för de myndigheter som har betydelse för tillsynen över metrologi och säkerställandet av mätningar samt för näringslivet och konsumenterna.  Dessutom ska den metrologiska forskningen och den nationella mätservicen samt tillverkarna av mätinstrument vara företrädda i delegationen.  Om en medlem eller suppleant avgår under mandattiden, förordnar arbets- och näringsministeriet på framställning av respektive myndighet eller organisation en ny medlem eller suppleant för den återstående mandattiden.Denna förordning träder i kraft den 16 september 2013.

  Helsingfors den 12 september 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.