656/2013

Utfärdad i Helsingfors den 3 september 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1056/2012) punkt 5.8.2 och 5.8.6,

ändras punkt 1.2.4, 1.2.5, 2.1, 5.2 , 5.5.4, 5.6.1 och 5.6.2 i bilagan,

fogas till bilagan en ny punkt 1.2.8 och 1.2.9 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2013.

Helsingfors den 3 september 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga

LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKETS AVGIFTSTABELL
1. Beslut om tillstånd och godkännande Euro

1.2 Verksamhetsidkare

1.2.4 Kompetenstest
1.2.4.1 Behandling av ansökningar om godkännande av kompetenstestare 190,00
1.2.4.2 Återkallande av godkännande 82,00
1.2.5 Registrering av aktörer enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen 33,00

1.2.8 Godkännande och återkallande av godkännande av internationella kvalitetssystem för livsmedel, per timme 82,00
1.2.9 Tillståndsansökan för makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering
1.2.9.1 - godkännande av en ny art 1 700,00
1.2.9..2 - godkännande av en ny produkt (om arten godkänts) och utvidgande av användningsändamål 590,00
1.2.9.3 - ändring och återkallande av godkännande, per timme 82,00
2. Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
2.1 Utfärdande av sundhetscertifikat och intyg som har att göra med handelsnormerna för frukt och grönsaker, med undantag av intyg för virke och sågvaror samt potatis (annat än utsädespotatis) samt sundhetscertifikat som ersätter sundhetscertifikat. 30,00

5. Övervakning (innehållande provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)

5.2 Veterinär gränskontroll
Grunden för avgiften är vikten på det parti som kontrolleras. Ett parti består av produkter för vilka det finns ett gemensamt hälsointyg. Den slutliga avgiften fastställs antingen enligt grundavgiften eller enligt grundavgiften för den nedre gränsen i viktklassen i fråga till vilken det lagts till en avgift för varje påbörjat ton.
5.2.1 Animaliska livsmedel
5.2.1.1 Alla andra livsmedel än produkter enligt punkt 5.2.1.2:
5.2.1.1.1 - högst 100 kg 120,00
5.2.1.1.2 - 101 - 1 000 kg 182,00
5.2.1.1.3 - 1 001 - 10 000 kg 403,00
5.2.1.1.4 - 10 001 - 25 000 kg 515,00
5.2.1.1.5 - över 25 000 kg
5.2.1.1.6 - grundavgift 515,00
5.2.1.1.7 - för varje påbörjat ton 11,70
5.2.1.2 På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (partier som landas direkt av ett fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel II och på livsmedel enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförordningen) tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen.
5.2.2 Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära gränskontrollen
5.2.2.1 Alla andra biprodukter (inkl. skinn, hudar, fjädrar, ull), foder, hö och halm än produkter enligt punkt 5.2.2.2
5.2.2.1.1 - högst 1 000 kg 124,00
5.2.2.1.2 - 1 001 - 20 000 kg
- grundavgift 147,00
- för varje påbörjat ton 8,10
5.2.2.1.3 - 20 001 - 46 000 kg
- grundavgift 340,00
- för varje påbörjat ton 14,70
5.2.2.1.4 - över 46 000 kg 766,00
5.2.2.2 På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III till kontrollförordningen tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen.
5.2.3 Levande djur och könsceller
Avgifter enligt denna punkt tas också ut för kontroller enligt 30 och 31 § i förordningen om transport av djur (491/1996).
5.2.3.1 Gränskontroll för varje djur som kontrolleras, om inte något annat följer av punkterna 5.2.3.2—5.2.3.5
5.2.3.1.1 - andra djur än hästar 106,00
- hästar 227,00
5.2.3.2 Gränskontroll av gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra små djur som kontrolleras samtidigt
5.2.3.2.1 - insekter 76,00
5.2.3.2.2 - andra än insekter 137,00
5.2.3.3 Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt
5.2.3.3.1 - grundavgift 134,00
5.2.3.3.2 - kontrollavgift, per timme 157,00
5.2.3.4 Exportkontroller och exportbidragskontroller, per timme 157,00
5.2.3.5 Handräckning som en legitimerad veterinär som arbetar som gränsveterinär ger tullen för kontroll av djur och varor som inte omfattas av den veterinära gränskontrollen (icke-kommersiell transport av sällskapsdjur och försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung), per timme 120,00
5.2.3.6 Gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras
5.2.3.6.1 - könsceller av sällskapsdjur och andra djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg 75,00
5.2.3.6.2 - könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg 123,00
5.2.4 Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra produkter
5.2.4.1 Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 93,00
5.2.4.2 Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 177,00
5.2.4.3 För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad kontrollfrekvens tas avgift ut enligt punkt 5.2.1–5.2.3
5.2.4.4 Utförselkontroll av partier som transiteras vid en gränskontrollstation för utförsel 177,00
5.2.4.5 För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning
5.2.4.5.1 - första intyg 35,00
5.2.4.5.2 - för följande intyg som utfärdas samtidigt 4,60
5.2.5 Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet under lagringstiden, övervakning av transportlastning och kontroll av de färska fiskerivaror som lossas från fartyg som seglar under ett tredjelands flagg, per timme 157,00
5.2.6 Förvaring på gränskontrollstation
För förvaring av importpartier för vilka inspektion pågår eller som väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destinationsort uttas för förvaring i gränskontrollstationens lager eller på gården efter det första dygnet en förvaringsavgift per varje påbörjat 1 000 kg och dygn.
5.2.6.1 - förvaring utan temperaturkontroll 3,30
5.2.6.2 - temperaturkontrollerad förvaring 4,40
5.2.7 Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
5.2.7.1 Om en kontroll i enlighet med punkterna 5.2.1-5.2.4, inklusive de åtgärder, såsom skötsel av djur, som gränsveterinären vidtagit i fråga om ett parti i samband med kontrollen eller efter den, är mer tidskrävande än normalt av skäl som beror på importören uttas utöver de i dessa punkter fastställda avgifterna dessutom per timme. Avgiften tas ut också i sådana fall där den kontrolltid som meddelats gränsveterinären avviker avsevärt från den tid som de facto gått åt (tidsdebitering) eller där den kontroll av ertt importparti som meddelats gränsveterinären inte genomförs (antingen engångsavgift eller tidsdebitering, beroende på fallet). 157,00
5.2.7.2 Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, tas av importören ut de kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta.
5.2.7.3 Om importören inte har gjort en förhandsanmälan inom den tid som föreskrivs i TRACES-systemet tas för partiet i fråga ut en kontrollavgift i enlighet med denna förordning till dubbelt belopp.

5.5 Foder, gödselfabrikat och animaliska biprodukter

5.5.4 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av foder (inkluderar beslut om provtagning, analys och kontroll)
5.5.4.1 - kontrollavgiftsklass 1 189,00
5.5.4.2 - kontrollavgiftsklass 2 269,00
5.5.4.3 - kontrollavgiftsklass 3 368,00
5.5.4.4 - kontrollavgiftsklass 4 501,00
5.5.4.5 - kontrollavgiftsklass 5 926,00
I punkterna 5.5.3 och 5.5.4 bestäms kontrollavgiftsklassen utgående från en riskbaserad officiell kontrollplan

5.6 Material i anslutning till växters sundhet och plantmaterial
5.6.1 Importkontroller
5.6.1.1 Minimikontrollavgift 69,00
5.6.1.2 Sticklingar, unga plantor samt buskar, träd (utom fällda julgranar), övriga plantskoleväxter, också skogsodlingsmaterial (utom frön), blomlökar, blomknölar och rotstockar för utplantering, rotknölar, sättlökar, frön och cellodlingar:
5.6.1.2.1 - för varje påbörjat 100 kg 6,20
5.6.1.2.2 - för kontroll av plantmaterial dessutom för varje påbörjat 100 kg 2,50
5.6.1.3 Snittblommor och -kvistar med blad, barrträdskvistar och fällda julgranar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter:
5.6.1.3.1 - för varje påbörjat 100 kg 5,60
5.6.1.4 Spannmål, för varje påbörjat 1 000 kg 0,72
5.6.1.5 Potatisknölar, för varje påbörjat 25 000 kg 69,00
5.6.1.6 Jordmaterial, växtunderlag och bark, vikt högst 25 000 kg 18,70
5.6.1.6.1 - för varje ytterligare parti om 1 000 kg utöver det ovannämnda 0,75
5.6.1.6.2 - maximiavgift 150,00
5.6.1.7 Övriga växter och växtprodukter, per försändelse 18,70
5.6.1.8 Förnyad importkontroll, per kontrolltimme 57,00
5.6.2 Importkontroll av virke
5.6.2.1 Minimikontrollavgift, med undantag av barrträdsvirke som importeras från Ryska federationen 65,00
5.6.2.2 Barrträdsvirke från den europeiska delen av Ryska federationen, utom lärkträd och barrträdsvirke som är avsett för skyddsområden:
5.6.2.2.1 - lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3 5,70
5.6.2.2.2 - tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera) 7,00
5.6.2.2.3 - fartyg, under 2 000 m3 212,00
5.6.2.2.4 - fartyg, 2 000 m3 eller mera 353,00
5.6.2.2.5 - om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 107,00
5.6.2.3 Virke, annat än bark, med undantag av virke som importeras från den europeiska delen av Ryska federationen, gäller dock även lärkträd (Larix) och virke som är avsett för skyddsområden
5.6.2.3.1 - lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3 65,00
5.6.2.3.2 - tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera) 80,00
5.6.2.3.3 - fartyg, under 2 000 m3 212,00
5.6.2.3.4 - fartyg, 2 000 m3 eller mera 353,00
5.6.2.3.5 - om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 107,00
5.6.2.4 Förnyad importkontroll av virke, per kontrolltimme 46,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.