645/2013

Utfärdad i Helsingfors den 29 augusti 2013

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om laseranordningar och besiktning av dem

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om laseranordningar och besiktning av dem (291/2008) 2 § som följer:

2 §

Denna förordning tillämpas på laseranordningar och besiktning av dem.

Denna förordning tillämpas inte på sikt-, belysnings-, målangivnings- och avståndsmätningsanordningar eller andra laseranordningar som till sitt användningsändamål är med dem jämförbara och som används av eller anskaffas för att användas av polisen, försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet.

Bestämmelserna i 4–11 § tillämpas inte på laseranordningar pä vilka tillämpas

1) statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008), när laseranordningen är en del av en maskin,

2) handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet (1694/1993),

3) lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010), eller

4) 20, 21 och 21 a–21 e § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) eller någon av de föreskrifter om förfarandet för säkerställande av anläggningars och utrustnings överensstämmelse med gällande krav som Kommunikationsverket meddelat med stöd av 24 § 2 mom. i den lagen.

I fråga om apparater avsedda för konsumenter och om leksakers säkerhet bestäms särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

  Helsingfors den 29 augusti 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Antti Janas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.