637/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2013

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets arbetsordning (1036/2011) 25 § 2 mom. 5 punkten,   

ändras 3 § och 23 § 6 och 7 punkten, samt

fogas till 23 § en ny 8 punkt som följer:

3 §
Ledningsgruppen för ministeriet

Ledningsgruppen för ministeriet behandlar viktiga frågor som gäller säkerhet, migration, civil krishantering och likabehandling samt frågor som hör till flera än en avdelnings ansvarsområde. Ledningsgruppen bedömer också verksamhetens resultat, följer lagberedningen samt behandlar och samordnar andra vittgående och principiellt viktiga frågor. Ledningsgruppen behandlar också samhällspolitiska riktlinjer som inverkar centralt på förvaltningsområdets och ministeriets verksamhet samt de resultatplaner som styr verksamheten och de resurser som krävs för att genomföra dessa.

Till ledningsgruppen hör inrikesministern som ordförande, statssekreteraren som vice ordförande samt kanslichefen, avdelningscheferna för polisavdelningen, räddningsavdelningen och migrationsavdelningen, chefen för gränsbevakningsväsendet, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, lagstiftningsdirektören, informationsdirektören och chefen för ministeriets enhet för internationella frågor som medlemmar.  Sekreteraren för ledningsgruppen utses av ordföranden. Ministerns specialmedarbetare har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten. I ledningsgruppens möten kan vid behov delta också andra personer som ordföranden utser.

Vid behandling av verksamhets- och ekonomiplanen, personalplanen och andra frågor som centralt gäller förvaltningen, ekonomin eller personalen hör även en representant för personalen till ministeriets ledningsgrupp.

23 §
Kanslichefen

Kanslichefen ska leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde samt i detta syfte


6) ansvara för organisationen inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den,

7) ha hand om den allmänna säkerheten och beredskapen inom ministeriet och dess förvaltningsområde, samt

8) leda resultatförhandlingarna med ämbetsverk som direkt omfattas av ministeriets resultatstyrning.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 27 augusti 2013

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Kanslichef
Päivi Nerg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.